" /> -->

புவியின் உள்ளமைப்பு முக்கிய வினாக்கள்

7th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  4 x 1 = 4
 1. நைஃப் _______________ ஆல் உருவாக்கப்பட்டது.

  (a)

  நிக்கல் மற்றும் ஃபெர்ரஸ்

  (b)

  சிலிக்கா மற்றும் அலுமினியம்

  (c)

  சிலிக்கா மற்றும் மெக்னீசியம்

  (d)

  இரும்பு மற்றும் மெக்னீசியம்

 2. பாறைக் குழம்பு வெளியேறும் குறுகலான குழாயை _______________ என்று அழைக்கிற�ோம்.

  (a)

  எரிமலைத்துளை

  (b)

  எரிமலைப் பள்ளம்

  (c)

  நிலநடுக்க மையம்

  (d)

  எரிமலை வாய்

 3. எரிமலைக் குழம்பு மலைகளின் கூம்பில் உள்ள அழுத்தத்திற்கு _________ என்று பெயர்

  (a)

  எரிமலைப் பள்ளம்

  (b)

  லோப்போலி

  (c)

  எரிமலைக் கொப்பரை

  (d)

  சில்

 4. _______________ பகுதி நெருப்பு வளையம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

  (a)

  பசிபிக்

  (b)

  அட்லாண்டிக்

  (c)

  ஆர்க்டிக்

  (d)

  அண்டார்ட்டிக்

 5. 3 x 1 = 3
 6. புவிக்கருவிற்கும் கவசத்திற்கும் இடையே அமையும் எல்லைக்கோடு _______________ என்று அழைக்கப்படுகிறது.

  ()

  வெய்சார்ட் குட்டன்பெர்க் என்ற இடைவெளி 

 7. பாறைக் குழம்பு வெளியேறி அது பரவிக்கிடக்கும் பகுதி _______________ என்று அழைக்கப்படுகிறது.

  ()

  எரிமலை வெளியேற்றம் 

 8. செயல்படும் எரிமலைக்கு உதாரணம் _______________ ஆகும்.

  ()

  செயின்ட் ஹெலன் 

 9. 5 x 1 = 5
 10. நில நடுக்கம்

 11. (1)

  உலக எரிமலைகள் 

 12. சிமா

 13. (2)

  ஆப்பிரிக்கா

 14. பசிபிக் நெருப்பு வளையம்

 15. (3)

  சிலிகா மற்றும் மக்னீசியம்

 16. சுனாமி

 17. (4)

  ஜப்பானிய சொல் 

 18. கென்யா மலை

 19. (5)

  திடீர் அதிர்வு 

  1 x 10 = 10
 20. உலக வரைபடத்தில் பசிபிக் நெருப்பு வளையத்தைக் குறி

 21. 3 x 1 = 3
 22. மேலோடு, மாக்மா, புவிக்கரு, கவசம்

 23. உத்தரகாசி, சாமோலி, கெய்னா, கரக்கட்டாவோ 

 24. ஸ்ட்ராம்போலி, ஹெலென், ஹவாய், பூயூஜியாமா

 25. 3 x 2 = 6
 26. புவியின் மேலோட்டின் பெயரை எழுதுக

 27. சியால் என்றால் என்ன ?

 28. செயலிழந்த எரிமலைக்கு உதாரணம் கொடு.

 29. 3 x 3 = 9
 30. நில நடுக்கம் வரையறு

 31. எரிமலை என்றால் என்ன?

 32. உருவத்தின் அடிப்படையில் மூன்று எரிமலைகளின் பெயர்களை எழுதுக

 33. 2 x 5 = 10
 34. நிலநடுக்கத்தின் விளைவுகள் பற்றி எழுதுக.

 35. பூமியின் உட்கரு மிகவும் வெப்பமானது ஏன்?

*****************************************

Reviews & Comments about 7th Standard சமூக அறிவியல் Chapter 5 புவியின் உள்ளமைப்பு முக்கிய வினாத்தாள் ( 7th Standard Social Science Chapter 5 Interior of the Earth Important Question Paper )

Write your Comment