" /> -->

புவியின் உள்ளமைப்பு Book Back Questions

7th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  3 x 1 = 3
 1. நைஃப் _______________ ஆல் உருவாக்கப்பட்டது.

  (a)

  நிக்கல் மற்றும் ஃபெர்ரஸ்

  (b)

  சிலிக்கா மற்றும் அலுமினியம்

  (c)

  சிலிக்கா மற்றும் மெக்னீசியம்

  (d)

  இரும்பு மற்றும் மெக்னீசியம்

 2. எரிமலைக் குழம்பு மலைகளின் கூம்பில் உள்ள அழுத்தத்திற்கு _________ என்று பெயர்

  (a)

  எரிமலைப் பள்ளம்

  (b)

  லோப்போலி

  (c)

  எரிமலைக் கொப்பரை

  (d)

  சில்

 3. _______________ பகுதி நெருப்பு வளையம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

  (a)

  பசிபிக்

  (b)

  அட்லாண்டிக்

  (c)

  ஆர்க்டிக்

  (d)

  அண்டார்ட்டிக்

 4. 4 x 1 = 4
 5. நில நடுக்க அலைகளைப் பதிவு செய்யும் கருவியின் பெயர் __________ ஆகும்.

  ()

  நில அதிர்வுமானி (Seismograph)

 6. பாறைக் குழம்பு வெளியேறி அது பரவிக்கிடக்கும் பகுதி _______________ என்று அழைக்கப்படுகிறது.

  ()

  எரிமலை வெளியேற்றம் 

 7. செயல்படும் எரிமலைக்கு உதாரணம் _______________ ஆகும்.

  ()

  செயின்ட் ஹெலன் 

 8. எரிமலைகளின் அறிவியல் பூர்வமான ஆய்வுகளை _______________ என அழைக்கின்றனர்.

  ()

  எரிமலை ஆய்வியல்

 9. 2 x 2 = 4
 10. சியால் மற்றும் சிமா

 11. செயல் எரிமலை மற்றும் செயலற்ற எரிமலை

 12. 2 x 1 = 2
 13. புவியின் உட்புறத்திலிருந்து ஒருவருமே மாதிரி எடுக்கவில்லை

 14. கண்டங்களின் மேலோடு கடலின் மேலோட்டைவிட அடர்த்தி குறைவு

 15. 2 x 1 = 2
 16. மேலோடு, மாக்மா, புவிக்கரு, கவசம்

 17. ஸ்ட்ராம்போலி, ஹெலென், ஹவாய், பூயூஜியாமா

 18. 2 x 2 = 4
 19. புவிப் பாறைக்கோளத் தட்டின் நகர்வின் பெயர் என்ன?

 20. செயலிழந்த எரிமலைக்கு உதாரணம் கொடு.

 21. 2 x 3 = 6
 22. எரிமலை என்றால் என்ன?

 23. உருவத்தின் அடிப்படையில் மூன்று எரிமலைகளின் பெயர்களை எழுதுக

 24. 1 x 5 = 5
 25. எரிமலை எவ்வாறு ஒரு தீவை உருவாக்குகிறது?

*****************************************

Reviews & Comments about 7th Standard சமூக அறிவியல் - புவியின் உள்ளமைப்பு Book Back Questions ( 7th Standard Social Science - Interior Of The Earth Book Back Questions )

Write your Comment