" /> -->

உற்பத்தி Book Back Questions

7th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  3 x 1 = 3
 1. உற்பத்தி என்பது

  (a)

  பயன்பாட்டை அழித்தல்

  (b)

  பயன்பாட்டை உருவாக்குதல்

  (c)

  மாற்று மதிப்பு

  (d)

  மேற்கண்ட எதுவுமில்லை

 2. பயன்பாட்டின் வகைகளாவன

  (a)

  வடிவப் பயன்பாடு

  (b)

  காலப் பயன்பாடு

  (c)

  இடப் பயன்பாடு

  (d)

  மேற்கண்ட அனைத்தும்

 3. உற்பத்தியின் மூலம் பொருட்களை பிரித்தெடுக்கும் தொழில்

  (a)

  இரண்டாம் நிலை உற்பத்தி

  (b)

  முதன்மை உற்பத்தி

  (c)

  மூன்றாம் நிலை உற்பத்தி

  (d)

  பணித்துறை உற்பத்தி

 4. 2 x 1 = 2
 5. __________ என்பது நிலையான அளிப்பினை உடையது.

  ()

  நிலம்

 6. __________ என்பது மனித உற்பத்தியில் ஓர் இரு பொருள்.

  ()

  உழைப்பு

 7. 5 x 1 = 5
 8. முதன்மை உற்பத்தி

 9. (1)

  எதிர்கால சேமிப்பு

 10. காலப் பயன்பாடு

 11. (2)

  ஆடம்ஸ்மித் 

 12. நாடுகளின் செல்வம்

 13. (3)

  தொழில் முனைவோன்

 14. மனித மூலதனம்

 15. (4)

  கல்வி, உடல்நலம்

 16. புதுமை புனைபவர்

 17. (5)

  மீன்பிடித்தல், சுரங்கத் தொழில்

  3 x 2 = 6
 18. பயன்பாட்டின் வகைகளை எழுதுக.

 19. உற்பத்தியின் வகைகளைக் குறிப்பிடுக.

 20. உற்பத்திக் காரணிகளைக் கூறுக.

 21. 3 x 3 = 9
 22. உழைப்பு வரையறு

 23. வேலை பகுப்பு முறை –வரையறு

 24. மூலதனத்தின் வடிவங்கள் யாவை?

 25. 1 x 5 = 5
 26. உற்பத்தியின் வகைகளை விரிவாக எழுதுக

*****************************************

Reviews & Comments about 7th Standard சமூக அறிவியல் - உற்பத்தி Book Back Questions ( 7th Standard Social Science - Production Book Back Questions )

Write your Comment