" /> -->

முதல் பருவம் ஐந்து மதிப்பெண் மாதிரி வினாக்கள்

7th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 01:30:00 Hrs
Total Marks : 50
  10 x 5 = 50
 1. "நாணயங்களிலுள்ள உலோகங்களின் கலவை பேரரசின் பொருளாதாரச் செழிப்பைச் சுட்டிக்காட்டுகிறது’. விளக்குக.

 2. ’சோழ அரசர்கள் பெரும் கல்விப் புரவலர்கள்’ - இக்கூற்றை உறுதிசெய்க.

 3. நிலநடுக்கத்தின் விளைவுகள் பற்றி எழுதுக.

 4. எரிமலை வெடிப்பின் அடிப்படையில் அதன் வகைகளை விளக்குக.

 5. அரெட்டுகள் எவ்வாறு தோன்றுகின்றன?

 6. கிராமப்புறக் குடியிருப்பைக் கட்டுப்படுத்தும் காரணிகள் யாவை?

 7. பள்ளிகளில் சமத்துவமின்மையை நாம் எவ்வாறு அகற்ற முடியும்?

 8. ஒரு மக்களாட்சி நாட்டிற்கு அரசியல் கட்சி அவசியமா?

 9. உற்பத்தியின் வகைகளை விரிவாக எழுதுக

 10. வேலை பகுப்பு முறையின் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகளை எழுதுக.

*****************************************

Reviews & Comments about 7th Standard சமூக அறிவியல் முதல் பருவம் ஐந்து மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 7th Standard Social Science Term 1 Five Marks Model Question Paper )

Write your Comment