" /> -->

டெல்லி சுல்தானியம் Book Back Questions

7th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  2 x 1 = 2
 1. _______ மம்லுக் அரச வம்சத்திற்கான அடிக்கல்லை நாட்டினார்.

  (a)

  முகமதுகோரி

  (b)

  ஜலாலுதீன்

  (c)

  குத்புதீன் ஐபக்

  (d)

  இல்துமிஷ்

 2. டெல்லிக்கு அருகே துக்ளகாபாத் நகருக்கான அடிக்கல்லை நாட்டியவர் ______________ ஆவார்.

  (a)

  முகமதுபின் துக்ளக்

  (b)

  பிரோஷ் ஷா துக்ளக்

  (c)

  ஜலாலுதீன்

  (d)

  கியாசுதீன்

 3. 3 x 1 = 3
 4. துக்ளக் அரசவம்சத்தைத் தோற்றுவித்தவர்______ ஆவார்.

  ()

  கியாசுதீன் துக்ளக்

 5. புகழ்பெற்ற பாரசீகக் கவிஞர் அமிர் குஸ்ருவை ___________ ஆதரித்தார்.

  ()

  பால்பன் 

 6. இந்தியாவிற்கு செங்கிஸ்கான் தலைமையிலான மங்கோலியரின் அச்சுறுத்தல் ___________ ஆட்சியின் போது ஏற்பட்டது.

  ()

  இல்துமிஷ் 

 7. 3 x 1 = 3
 8. குத்புதீன் இனங்காண முடியாத காய்ச்சலால் மரணமடைந்தார்.

  (a) True
  (b) False
 9. ஐபக்கின் மறைவுக்குப் பின்னர் அவருடைய மகன் இல்துமிஷைத் துருக்கியப் பிரபுக்கள் சுல்தானாகத் தேர்வு செய்தனர்.

  (a) True
  (b) False
 10. தக்காண விசயங்களில் தலையிடக்கோரி பாமினி இளவரசர் விடுத்த அழைப்பை ஏற்றுக்கொள்ள பிரோஷ் ஷா மறுத்துவிட்டார்

  (a) True
  (b) False
 11. 1 x 10 = 10
 12. இந்திய ஆறுகள் வரைபடத்தில் துக்ளக் வம்சத்தின் ஆட்சி எல்லையையும் கீழ்க்காணும் பகுதிகளையும் குறிப்பிடுக.
  1. டெல்லி
  2. தேவகிரி
  3. லாகூர்
  4. மதுரை

 13. 2 x 2 = 4
 14. அலாவுதீன் கில்ஜி எவ்வாறு டெல்லி சுல்தானியத்தை ஒருங்கிணைத்தார்?

 15. பிரோஷ் ஷா துக்ளக்கின் சாதனைகளைப் பட்டியலிடுக.

 16. 1 x 3 = 3
 17. 1398ஆம் ஆண்டில் நடைபெற்ற தைமூரின் படையெடுப்பை விவரி.

 18. 1 x 5 = 5
 19. முகமதுபின் துக்ளக்கை டெல்லியின் சுல்தானாக நீ எவ்வாறு மதிப்பீடு செய்வாய்?

*****************************************

Reviews & Comments about 7th Standard சமூக அறிவியல் - டெல்லி சுல்தானியம் Book Back Questions ( 7th Standard Social Science - The Delhi Sultanate Book Back Questions )

Write your Comment