" /> -->

இடைக்கால இந்திய வரலாற்று ஆதாரங்கள் Book Back Questions

7th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 25
  4 x 1 = 4
 1. __________என்பவை பாறைகள், கற்கள், கோவில்சுவர்கள், உலோகங்கள் ஆகியவற்றின் கடினமான மேற்பரப்பின் மீது செதுக்கப்படும் வாசகங்களாகும்.

  (a)

  காலவரிசையிலான நிகழ்வுப்பதிவுகள்

  (b)

  பயணக்குறிப்புகள் 

  (c)

  நாணயங்கள் 

  (d)

  பொறிப்புகள்

 2. கோவில்களுக்குக் கொடையாக வழங்கப்பட்ட நிலங்கள் ______________ ஆகும்.

  (a)

  வேளாண்வகை 

  (b)

  சாலபோகம்

  (c)

  பிரம்மதேயம்

  (d)

  தேவதானம்

 3. ________ களின் காலம் பக்தி இலக்கியங்களின் காலமென அறியப்படுகிறது.

  (a)

  சோழர்

  (b)

  பாண்டியர்

  (c)

  ராஜபுத்திரர்

  (d)

  விஜயநகர அரசர்கள்

 4. முதல் டெல்லி சுல்தான் பற்றிய தகவல்களைக் கூறும் நூல் ________________ ஆகும்.

  (a)

  அயினி அக்பரி

  (b)

  தாஜ் - உல் – மா -அசிர்

  (c)

  தசுக்-இ-ஜாஹாங்கீரி

  (d)

  தாரிக் – இ - பெரிஷ்டா

 5. 3 x 1 = 3
 6. தன்னுடைய தங்க நாணயங்கள் மீது பெண் தெய்வமான இலட்சுமியின் உருவத்தைப் பதித்து தன்னுடைய பெயரையும் பொறித்தவர்_____ 

  ()

  முகமது கோரி 

 7. ஒரு ___________ என்பது 3.6 வெள்ளி குன்றிமணிகளைக் கொண்டிருந்தது.

  ()

  ஜிட்டல் 

 8. கி.பி.1420 இல் விஜயநகருக்கு வருகைபுரிந்த இத்தாலியப் பயணி ___________ ஆவார்.

  ()

  நிகோலோ கோண்டி 

 9. 4 x 1 = 4
 10. பள்ளிச்சந்தம் என்பது சமண சமய நிறுவனங்களுக்குக் கொடையாக வழங்கப்பட்ட நிலமாகும்.

  (a) True
  (b) False
 11. நாணயங்களிலுள்ள உலோகங்களின் கலவை பேரரசின் அரசியல் நிலை குறித்த தகவல்களை நமக்கு வழங்குகின்றன

  (a) True
  (b) False
 12. தாமிரத்தின் விலை அதிகமாக இருந்ததால் அரசு ஆணைகளையும் அரசவை நிகழ்வுகளையும் பதிவு செய்வதற்கு குறைந்த செலவிலான பனையோலைகளும் காகிதமும் பயன்படுத்தப்பட்டன.

  (a) True
  (b) False
 13. டோமிங்கோ்கோ பயஸ் எனும் போர்த்துகீசியப்பயணி கி.பி.1522 இல் சோழப்பேரரசுக்கு வருகை புரிந்தார்.

  (a) True
  (b) False
 14. 3 x 2 = 6
 15. நாலாயிர திவ்விய பிரபந்தத்தைத் தொகுத்தவர் யார்?

 16. ‘தசுக்’ எனும் வார்த்தையின் பொருள் யாது?

 17. ஜஹாங்கீர் எழுதிய நினைவுக் குறிப்பின் பெயர் என்ன?

 18. 1 x 3 = 3
 19. டெல்லிசுல்தான்கள் அறிமுகம் செய்த பலவகைப்பட்ட நாணயங்களை விவரிக்கவும்.

 20. 1 x 5 = 5
 21. "நாணயங்களிலுள்ள உலோகங்களின் கலவை பேரரசின் பொருளாதாரச் செழிப்பைச் சுட்டிக்காட்டுகிறது’. விளக்குக.

*****************************************

Reviews & Comments about 7th Standard Social Science Unit 1 இடைக்கால இந்திய வரலாற்று ஆதாரங்கள் Book Back Questions ( 7th Standard Social Science Unit 1 Sources Of Medieval India Book Back Questions )

Write your Comment