" /> -->

மக்கள் தொகையும், குடியிருப்புகளும் Book Back Questions

7th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  2 x 1 = 2
 1. காக்கசாய்டு இனத்தை __________ என்றும் அழைக்கலாம்

  (a)

  ஐரோப்பியர்கள்

  (b)

  நீக்ரோய்டுகள்

  (c)

  மங்கோலியர்கள்

  (d)

  ஆஸ்திரேலியர்கள்

 2. ______________ இனம் ஆசிய அமெரிக்க இனமாகும்

  (a)

  காக்கசாய்டு

  (b)

  நீக்ரோக்கள்

  (c)

  மங்கோலியர்கள்

  (d)

  ஆஸ்திரேலியர்கள்

 3. 3 x 1 = 3
 4. ______________ குடியிருப்பில் மக்கள் பெரும்பாலும் இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் நிலை செயல்களில் ஈடுபட்டிருப்பார்கள்

  ()

  நகர

 5. ______________ நகரங்கள் பொதுவாக கிராம நகர்ப்புற எல்லைக்கு வெளியே அமைந்திருக்கும்

  ()

  செயற்கைக் கோள்

 6. ______________ குடியிருப்பு வழிபாட்டுத் தலங்களைச் சுற்றி அமைந்திருக்கும்

  ()

  யாத்திரைக்

 7. 5 x 1 = 5
 8. சட்லஜ் கங்கைச் சமவெளி

 9. (1)

  குழுமிய குடியிருப்பு

 10. நீலகிரி

 11. (2)

  குழுமிய குடியிருப்பு

 12. தென் இந்தியா

 13. (3)

  நட்சத்திர வடிவக் குடியிருப்பு 

 14. கடற்கரை

 15. (4)

  சிதறிய குடியிருப்பு

 16. ஹரியானா

 17. (5)

  செவ்வக வடிவ அமைப்பு

  2 x 2 = 4
 18. இனங்களின் வகைகள் யாவை?

 19. மொழி என்றால் என்ன?

 20. 2 x 3 = 6
 21. குடியிருப்பு வரையறு

 22. நகர்ப்புற குடியிருப்புகள் எதன் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன?

 23. 2 x 5 = 10
 24. நான்கு முக்கிய இனங்களைப் பற்றி விவரிக்கவும்

 25. கிராமப்புறக் குடியிருப்பின் வகைகள் யாவை? ஏதாவது மூன்றினைப் பற்றி விரிவாக எழுதவும்

*****************************************

Reviews & Comments about 7th Standard சமூக அறிவியல் Unit 7 மக்கள் தொகையும், குடியிருப்புகளும் Book Back Questions ( 7th Standard Social Science Unit 7 Population And Settlement Book Back Questions )

Write your Comment