முதல் பருவம் ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாக்கள்

8th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 30
  10 x 1 = 10
 1. \(\frac { -6 }{ 11 } \) இலிருந்து எந்த எண்ணைக் கழித்தால் \(\frac { 8 }{ 9 } \) கிடைக்கும்?

  (a)

  \(\frac { 34 }{ 99 } \)

  (b)

  \(\frac { -142 }{ 99 } \)

  (c)

  \(\frac { 142 }{ 99 } \)

  (d)

  \(\frac { -34 }{ 9 } \)

 2. \(\frac { 3 }{ 4 } +\frac { 5 }{ 6 } +\left( \frac { -7 }{ 12 } \right) \) இன் திட்ட வடிவம்

  (a)

  \(\frac { 1 }{ 22 } \)

  (b)

  \(\frac { -1 }{ 2 } \)

  (c)

  \(\frac { 1 }{ 12 } \)

  (d)

  1

 3. \(\left( 1-\frac { 1 }{ 2 } \right) \times \left( \frac { 1 }{ 2 } -\frac { 1 }{ 4 } \right) \div \left( \frac { 3 }{ 4 } -\frac { 1 }{ 2 } \right) \)

  (a)

  \(\frac { 1 }{ 2 } \)

  (b)

  \(\frac { 3 }{ 4 } \)

  (c)

  \(\frac { 1 }{ 4 } \)

  (d)

  \(\frac { -1 }{ 2 } \)

 4. -3m3nXp(_)=_______என்ற பெருக்கற்பலனில் விடுப்பட்ட மதிப்புகளைக் காண்க.

  (a)

  mn2,27

  (b)

  m2n,27

  (c)

  m2n2,-27

  (d)

  mn2,-27

 5. சதுரத்தின் பரப்பளவு 36x4y2 எனில், அதன் பக்க அளவு_________

  (a)

  6x4y2

  (b)

  8x2y2

  (c)

  6x2y

  (d)

  -6x2y

 6. ஒரு செவ்வகத்தின் பரப்பளவு 48m2n3 ச.அ மற்றும் நீளம் 8mn2 அலகுகள் எனில் அதன் அகலம்________அலகுகள்.

  (a)

  6mn

  (b)

  8m2n

  (c)

  7m2n2

  (d)

  6m2n2

 7. இரு வடிவொத்த முக்கோணங்கள் எப்போதும் ________ பெற்றிருக்கும்.

  (a)

  குறுங்கோணங்களைப்

  (b)

  விரிகோணங்களைப்

  (c)

  செங்கோணங்களைப்

  (d)

  பொருத்தமானக் கோணங்களைப்

 8. ΔABC~ΔPQR. ∠A=53o மற்றும் ∠Q=77o எனில், ∠R ஆனது  ________ ஆகும்.

  (a)

  50°

  (b)

  60°

  (c)

  70°

  (d)

  80°

 9. மூன்று நாணயங்களை  ஒரே சமயத்தில் சுண்டும்போது எத்தனை விதமான விளைவுகள் கிடைக்கும்?

  (a)

  6

  (b)

  8

  (c)

  3

  (d)

  2

 10. 7 ஐ ஓர் இலக்கமாகக் கொண்ட ஈரிலக்க எண்கள் எத்தனை உள்ளன ?

  (a)

  10

  (b)

  18

  (c)

  19

  (d)

  20

 11. 10 x 1 = 10
 12. \(\frac { -19 }{ 5 } \) ஆனது _________________ மற்றும் ________________ என்ற முழுக்களுக்கிடையே இருக்கும்.

  ()

  –4 மற்றும் –3

 13. \(\frac { +58 }{ -78 } \) இன் திட்ட வடிவம் ________ ஆகும். 

  ()

  \(\frac { -29 }{ 39 } \)

 14. \(\frac { -5 }{ 12 } +\frac { 7 }{ 15 } \) இன் மதிப்பு________ ஆகும்.

  ()

  \(\frac { 1 }{ 20 } \)

 15. \(2\frac { 3 }{ 5 } \) இன் பெருக்கல் நேர்மா று ________ ஆகும்.

  ()

  \(\frac { 5 }{ 13 } \)

 16. \(-3\times \frac { 6 }{ -11 } =\frac { 6 }{ -11 } \times x\) எனில் x ஆனது ________ ஆகும்.

  ()

  -3

 17. வட்டத்தின் பரிதிக்கும் அதன் விட்டத்திற்கும் இடையேயான விகிதம்  _______.

  ()

  π

 18. 24 செ.மீ. விட்ட அளவுள்ள ஒரு வட்டத்தின் ஆரம்  _______.

  ()

  12 செ.மீ

 19. இரண்டுக்கு மேற்பட்ட விளிம்புகள் சந்திக்கும் புள்ளி _________ ஆகும்.

  ()

  உச்சி

 20. ஒரு கனச்சதுரத்திற்கு _________ முகங்கள் உள்ளன.

  ()

  ஆறு

 21. \(\cfrac { { 18m }^{ 4 }\left( \_ \right) }{ { 2m }^{ 3 }{ n }^{ 3 } } =\_ \_ \_ \_ \_ { mn }^{ 5 }\)

  ()

               

 22. 5 x 1 = 5
 23. மிகச் சிறிய விகிதமுறு எண் 0 ஆகும்.

  (a) True
  (b) False
 24. 0 மற்றும் 1 இக்கு இடையில் எண்ணற்ற விகிதமுறு எண்கள் உண்டு.

  (a) True
  (b) False
 25. தலைகீழி இல்லாத விகிதமுறு எண் 0 ஆகும்.

  (a) True
  (b) False
 26. விகிதமுறு எண்களுக்கு, சேர்ப்புப் பண்பானது கழித்தலுக்கு உண்மையாகாது.

  (a) True
  (b) False
 27. 8x3y÷4x2=2xy

  (a) True
  (b) False
 28. 5 x 1 = 5
 29. \(\left( \frac { 5 }{ 6 } +-1 \right) +\frac { -3 }{ 4 } =\frac { 5 }{ 6 } +\left( -1+\frac { -3 }{ 4 } \right) \)

 30. (1)

  பெருக்கல் நேர்மாறு பண்பு

 31. \(\frac { -4 }{ 9 } \times \frac { 9 }{ -4 } =\frac { 9 }{ -4 } \times \frac { -4 }{ 9 } =1\)

 32. (2)

  முக்கோணப் பட்டகம்

 33. வட்டத்தின் பரப்பளவு

 34. (3)

  கூட்டலின் சேர்ப்பு பண்பு

 35. (4)

  கனச்செவ்வகம்

 36. (5)

  πr2

*****************************************

Reviews & Comments about 8th கணிதம் முதல் பருவம் ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 8th Maths First Term Model Question Paper )

Write your Comment