" /> -->

முதல் பருவம் மாதிரி வினாத்தாள்

8th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 60
  5 x 1 = 5
 1. பின்வரும் விகிதமுறு எண்களில், எது மிகப் பெரியது?

  (a)

  \(\frac { -17 }{ 24 } \)

  (b)

  \(\frac { -13 }{ 16 } \)

  (c)

  \(\frac { 7 }{ -8 } \)

  (d)

  \(\frac { -31 }{ 32 } \)

 2. 7pமற்றும் (2p2)2 இன் பெருக்கற்பலன்

  (a)

  14p12

  (b)

  28p7

  (c)

  9p

  (d)

  11p12

 3. ஒரு செவ்வகத்தின் பரப்பளவு 48m2n3 ச.அ மற்றும் நீளம் 8mn2 அலகுகள் எனில் அதன் அகலம்________அலகுகள்.

  (a)

  6mn

  (b)

  8m2n

  (c)

  7m2n2

  (d)

  6m2n2

 4. ΔABC~ΔPQR. ∠A=53o மற்றும் ∠Q=77o எனில், ∠R ஆனது  ________ ஆகும்.

  (a)

  50°

  (b)

  60°

  (c)

  70°

  (d)

  80°

 5. 7 ஐ ஓர் இலக்கமாகக் கொண்ட ஈரிலக்க எண்கள் எத்தனை உள்ளன ?

  (a)

  10

  (b)

  18

  (c)

  19

  (d)

  20

 6. 5 x 1 = 5
 7. –1 இன் பெருக்கல் நேர்மாறு ________ ஆகும்.

  ()

  -1

 8. ஒரு வட்டத்தின் மிகப்பெரிய நாண் _________ஆகும்.

  ()

  விட்டம்

 9. ஒரு கனச்செவ்வகத்தின் மூன்று பரிமாணங்கள் _______, _________ மற்றும் _________.

  ()

  நீளம், அகலம் மற்றும் உயரம்

 10. ஒரு 3-D வடிவத்தின் வலையானது ஆறு சதுர வடிவத் தளங்களைப் பெற்றிருந்தால், அது _________ என்று அழைக்கப்படுகிறது.

  ()

  கனச்சதுரம்

 11. \(\cfrac { 42{ a }^{ 4 }{ b }^{ 5 }\left( \_ \right) }{ { 6a }^{ 4 }{ b }^{ 2 } } =\left( \_ \right) { b }^{ 3 }{ c }^{ 2 }\)

  ()

                 

 12. 4 x 1 = 4
 13. மிகச் சிறிய விகிதமுறு எண் 0 ஆகும்.

  (a) True
  (b) False
 14. தன்னையே தலைகீழியாக் கொண்ட ஒரே விகிதமுறு எண் –1 ஆகும்.

  (a) True
  (b) False
 15. அனைத்து விகிதமுறு எண்களுக்கும் பெருக்கல் நேர்மாறு உண்டு.

  (a) True
  (b) False
 16. 7ab3÷14ab=2b2

  (a) True
  (b) False
 17. 12 x 2 = 24
 18. கொடுக்கப்பட்ட எண்களுக்கு இடையில் ஏதேனும் 5 விகிதமுறு எண்களைப் பட்டியிலிடுக.
  –1.2 மற்றும் –2.3

 19. மதிப்பு காண்க: \(\frac { -7 }{ 27 } \times \frac { 24 }{ -35 } \)

 20. மங்களம், \(3\frac { 4 }{ 5 } \) லிட்டர் கொள்ளளவு உள்ள ஒரு தண்ணீர்க் குடுவையையும், அதைப்போன்று \(2\frac { 2 }{ 3 } \) மடங் கு அதிகக் கொள்ளளவு கொண்ட மற்றொரு குடுவையையும் வாங்குகிறாள் எனில், பெரிய குடுவையின் கொள்ளளவு யாது?

 21. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள் அளவுகளைக் கொண்ட வட்டக்கோணப் பகுதிகளின் மையக்கோணம் காண்க. \(\left( \pi =\frac { 22 }{ 7 } \right) \)

  வ.எண் பரப்பளவு (A) வட்டவில்லின் நீளம் (l) ஆரம் (r)
  i ) 462 செ.மீ2 - 21 செ.மீ
  ii) 18.48 செ.மீ2 - 8.4 செ.மீ.
  iii) - 44 மீ  35 மீ 
  iv) - 22மி.மீ. 105 மி.மீ.
 22. பின்வரும் படங்களில் நிழலிடப்பட்டுள்ள பகுதியின் பரப்பளவைக் காண்க. ( π = 3.14 )

 23. பின்வரும் வலைகள் எந்த 3-D வடிவங்களைக் குறிக்கின்றன? அவற்றினை வரைக.

 24. ஒரு பன்முக வடிவமானது 12 முகங்கள், 22 விளிம்புகள் மற்றும் 17 உச்சிகள் ஆகியவற்றைப் பெற்றிருக்க இயலுமா?

 25. வரை படத்தாளில் 4 செ.மீ. பக்க அளவுள்ள கனச்சதுரத்தின் வலையினை வரைக.

 26. வரைபடத்தாளில் நீளம் 5 செ.மீ. அகலம் 4 செ.மீ மற்றும் உயரம் 3 செ.மீ பக்க அளவுள்ள கனச்செவ்வகத்தின் வலையினை வரைந்து அதன் பரப்பளவைக் காண்க.

 27. விரிவாக்குக. 5x(2y-3)

 28. விரிவாக்குக (5p-1)2

 29. காரணிப்படுத்துக 16p4-1

 30. 4 x 3 = 12
 31. திட்டவடிவில் எழுதுக
   \(\frac { 48 }{ -84 } \)

 32. மதிப்பு காண்க: \(\frac { -6 }{ -11 } \times \left( -4 \right) \)

 33. 7 செ .மீ விட்டமுள்ள நான்கு பதக்கங்களைப் படம் 2.22 இல் உள்ளவாறு வைக்கும் பொழுது, இடையில் அடைபடும் நிழலிடப்பட்ட பகுதியின் பரப்பளவைக் காண்க.

 34. (3y+7) ஐ (-4y) ஆல் பெருக்குக.

 35. 2 x 5 = 10
 36. படத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளவாறு அளவுகளைக் கொண்டுள்ள ஒழுங்கற்ற பலகோண வடிவ நிலத்தின் பரப்பளவைக் காண்க.

 37. காரணிப்படுத்துக: 81x3-3y3

*****************************************

Reviews & Comments about 8th கணிதம் - முதல் பருவம் மாதிரி வினாத்தாள் ( 8th Maths- Term 1 Model Question Paper )

Write your Comment