" /> -->

தாவர உலகம் Book Back Questions

8th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  3 x 1 = 3
 1. நன்கு வளர்ச்சியடை ந்த ஸ்போரோபைடிக் தாவர உடலம் காணப்படுவது.

  (a)

  பிரையோ ஃபைட்டுகள்

  (b)

  டெரிடோ ஃபைட்டுகள்

  (c)

  ஜிம்னோஸ்பெர்ம்கள்

  (d)

  ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்கள்

 2. இரு சொற்பெயரிடு முறையை முதன்முதலில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு______ 

  (a)

  1970

  (b)

  1975

  (c)

  1978

  (d)

  1623

 3. பெனிசிலின் ஒரு உயிர் எதிர்பொருள். இவை எதிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்ப டுகிறது?

  (a)

  பாசிகள்

  (b)

  பூஞ்சைகள்

  (c)

  பிரையோஃபைட்டுகள்

  (d)

  டெ ரிட்டோஃபைட்டுகள்

 4. 3 x 1 = 3
 5. “ஜெனிரா பிளாண்டாரம்” என்ற நூலை எழுதியவர்________ 

  ()

  பெந்தம் மற்றும் ஹீக்கர் 

 6. ஒரு விதை யிலை தாவர விதைகள்  ________ வித்திலைகளை மட் டுமே கொ ண்டுள்ளன.

  ()

  ஒரு 

 7. ________ ஒரு முதல் நிலத்தாவரம்.

  ()

  டெரிடோஃபைட்டு

 8. 4 x 1 = 4
 9. பைனஸ் ஒரு மூடிய விதைத் தாவரம்

  (a) True
  (b) False
 10. இரு விதை யிலை தாவரங்கள் ஒரு விதை யிலை த் தாவரங்களை விட நன்கு வளர்ச்சியடை ந்த பண்புகளை கொ ண்டிருக்கிறது.

  (a) True
  (b) False
 11. பிரையோஃபைட்டுகளில் மாஸ்கள் நன்கு வளர்ச்சியடை ந்த தாவரமாகும்

  (a) True
  (b) False
 12. ஜிம்னோ ஸ்பெர்ம்களில் சூல்கள் மலர்களிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டது.

  (a) True
  (b) False
 13. 3 x 2 = 6
 14. தாலஸ் வரையறு.

 15. இருசொற்பெயரிடு முறை என்ப து என்ன ? எடுத்துக்காட் டு தருக.

 16. இரு விதையிலைத் தாவரங்களின் இரு பண்புகளை எழுதுக.

 17. 3 x 3 = 9
 18. இயற்கை முறை வகை பாட்டினை சுருக்கமாக எழுதுக.

 19. பாசிகளுக்கும் பூஞ்சைகளுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகளை எழுதுக.

 20. டெரிடோஃபைட்டுகளின் ஏதேனும் நான்கு பண்புகளை எழுதுக.

 21. 1 x 5 = 5
 22. ஜிம்னோ ஸ்பெர்ம்களின் பொ ருளாதார முக்கியத்துவத்தை எழுதுக.

*****************************************

Reviews & Comments about 8th அறிவியல் Chapter 7 தாவர உலகம் Book Back Questions ( 8th Science Chapter 7 Plant Kingdom Book Back Questions )

Write your Comment