விசையும் அழுத்தமும் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர்

8th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 40
  5 x 3 = 15
 1. திரவத்தின் நிலை அழுத்தம் என்றால் என்ன?

 2. மணலில் ஒட்டகம் எளிதாக நடக்க காரணம் என்ன?

 3. உயரமான மலைப்பகுதிகளில் சமையல் செய்வது கடினம் ஏன்?

 4. வளிமண்டல அழுத்தம் என்றால் என்ன?

 5. விசை வரையறு.

 6. 5 x 5 = 25
 7. உராய்வு ஒரு தேவையான தீமை விளக்குக.

 8. உராய்வின் பல்வேறு வகைகளை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

 9. உராய்வு, பரப்பின் தன்மையை ச் சார்ந்தது என்பதை நிரூபிக்கும் சோதனையை விளக்குக.

 10. உராய்வு எவ்வாறு குறைக்கப்படுகிறது என்பதை விளக்குக.

 11. ஆழத்தைச் சார்ந்து அழுத்தம் அதிகரிக்கிறது என்பதை நிரூபிக்கும் சோதனையை விளக்குக.

*****************************************

Reviews & Comments about 8th அறிவியல் - விசையும் அழுத்தமும் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 8th Science - Forces And Pressure Three and Five Marks Question Paper )

Write your Comment