" /> -->

அளவீட்டியல் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர்

8th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 40
  5 x 3 = 15
 1. வரையறு: மோல்

 2. தளக்கோணத்திற்கும் திண்மக்கோணத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடுகளைத் தருக.

 3. அளவீடுகளில் பிழைகள் என்றால் என்ன?

 4. மீக்கடத்திகள் என்றால் என்ன?

 5. ஒரு ஓமென் வரையறு?

 6. 5 x 5 = 25
 7. அடிப்படை அளவுகளை அவற்றின் அலகுகளோடு பட்டியலிடுக.

 8. கடிகாரங்களின் வகைகளைப் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

 9. படத்துடன் ஒரு மின்சுற்றில் உள்ள மின்னோட்டத்தை அளவீடுக?

 10. முழுமையாக்கல் பற்றியும், முழுமையாக்கலுக்கான விதிகளை பற்றியும் எழுதுக?

 11. கிரீன்விச் சராசரி நேரம் மற்றும் இந்திய திட்ட நேரம் பற்றி எழுதுக?

*****************************************

Reviews & Comments about 8th அறிவியல் - அளவீட்டியல் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 8th Science - Measurement Three and Five Marks Question Paper )

Write your Comment