" /> -->

நுண்ணுயிரிகள் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர்

8th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 40
  5 x 3 = 15
 1. வடிவத்தின் அடிப்படை யில் நான்கு வகையான பாக்டீரியாக்களின் பெயர்களை எழுதுக.

 2. எதிர் உயிர்க்கொ ல்லி என்றால் என்ன?

 3. நோய்க்கிருமிகள் என்றா ல் என்ன?

 4. நோயுண்டாக்கும் நுண்ணுயிரிகள் மனிதரில் எவ்வாறு நுழைகின்றன?

 5. விவசாயத்தில் நுண்ணுயிரிகள் அத்தியாவசியமானவை ஏன்?

 6. 5 x 5 = 25
 7. பாக்டீரியா மற்றும் அதன் அமைப்பினைப் பற்றி சிறுகுறிப்பு எழுதுக.

 8. மருத்துவத் துறையில் நுண்ணுயிரிகள் எவ்வாறு பயன்படுகின்றன?

 9. நுண்ணுயிரிகளால் மனிதனுக்கு ஏற்படும் பொதுவான நோய்கள் பற்றி சிறுகுறிப்பு எழுதுக.

 10. மனிதரில் நன்மை தரும் பாக்டீரியாக்களின் எண்ணிக்கையை நாம் எவ்வா று மேம்படுத்தலாம்?

 11. புரோபயாட்டிக் பற்றிய சிறுகுறிப்பு வரைக.

*****************************************

Reviews & Comments about 8th அறிவியல் - நுண்ணுயிரிகள் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 8th Science - Micro Organisms Three Marks and Five Marks Question Paper )

Write your Comment