" /> -->

தாவர உலகம் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

8th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. தாலஸ் வரையறு.

 2. இருசொற்பெயரிடு முறை என்ப து என்ன ? எடுத்துக்காட் டு தருக.

 3. இரு விதையிலைத் தாவரங்களின் இரு பண்புகளை எழுதுக.

 4. ஜிம்னோஸ்பெர்ம் தாவரங்களின் விதைகள் திறந்தவை  ஏன்?

 5. பூஞ்சைகளின் ஏதேனும் இரு பொருளாதார முக்கியத்துவத்தை எழுதுக.

 6. தாவரங்களின் நான்கு வகையான வகைப்பாட்டு முறைகளை எழுதுக.

 7. தனிச்செல் புரதம் (SCP) என்றால் என்ன?

 8. ஸீனோசைட்டிக் மைசீலியம் என்றால் என்ன?

 9. தாவர உலகத்தின் இருவாழ்விகள் என்பது எது?

 10. பூஞ்சையால் மனிதர்களுக்கு உண்டாகும் நோய்கள் யாவை?

*****************************************

Reviews & Comments about 8th அறிவியல் - தாவர உலகம் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 8th Science - Plant Kingdom Two Mark Questions )

Write your Comment