" /> -->

விகிதமுறு எண்கள் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

8th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 20
  5 x 1 = 5
 1. \(\frac { -6 }{ 11 } \) இலிருந்து எந்த எண்ணைக் கழித்தால் \(\frac { 8 }{ 9 } \) கிடைக்கும்?

  (a)

  \(\frac { 34 }{ 99 } \)

  (b)

  \(\frac { -142 }{ 99 } \)

  (c)

  \(\frac { 142 }{ 99 } \)

  (d)

  \(\frac { -34 }{ 9 } \)

 2. \(\frac { -5 }{ 4 } \) என்ற விகிதமுறு எண்ணானது__________ஆகியவற்றின் இடையில் அமையும்

  (a)

  0 மற்றும் \(\frac { -5 }{ 4 } \)

  (b)

  –1 மற்றும் 0

  (c)

  –1 மற்றும் –2

  (d)

  –4 மற்றும் –5

 3. \(\frac { 3 }{ 4 } \div \left( \frac { 5 }{ 8 } +\frac { 1 }{ 2 } \right) \) =

  (a)

  \(\frac { 13 }{ 10 } \)

  (b)

  \(\frac { 2 }{ 3 } \)

  (c)

  \(\frac { 3 }{ 2 } \)

  (d)

  \(\frac { 5 }{ 8 } \)

 4. \(\frac { 1 }{ 2 } -\left( \frac { 3 }{ 4 } -\frac { 5 }{ 6 } \right) \neq \left( \frac { 1 }{ 2 } -\frac { 3 }{ 4 } \right) -\frac { 5 }{ 6 } \) என்ற விகிதமுறு எண்களானது கழித்தலுக்கு ________ பண்பினை நிறைவு செய்யாது.

  (a)

  பரிமாற்று

  (b)

  அடைவு

  (c)

  பங்கீட்டு

  (d)

  சேர்ப்பு

 5. \(\left( 1-\frac { 1 }{ 2 } \right) \times \left( \frac { 1 }{ 2 } -\frac { 1 }{ 4 } \right) \div \left( \frac { 3 }{ 4 } -\frac { 1 }{ 2 } \right) \)

  (a)

  \(\frac { 1 }{ 2 } \)

  (b)

  \(\frac { 3 }{ 4 } \)

  (c)

  \(\frac { 1 }{ 4 } \)

  (d)

  \(\frac { -1 }{ 2 } \)

 6. 5 x 1 = 5
 7. \(\frac { -19 }{ 5 } \) ஆனது _________________ மற்றும் ________________ என்ற முழுக்களுக்கிடையே இருக்கும்.

  ()

  –4 மற்றும் –3

 8. 0.44 ஆல் குறிக்கப்படும் விகிதமுறு எண்________ ஆகும்.

  ()

  \(\frac { 11 }{ 25 } \)

 9. \(\frac { +58 }{ -78 } \) இன் திட்ட வடிவம் ________ ஆகும். 

  ()

  \(\frac { -29 }{ 39 } \)

 10. \(\frac { -5 }{ 12 } +\frac { 7 }{ 15 } \) இன் மதிப்பு________ ஆகும்.

  ()

  \(\frac { 1 }{ 20 } \)

 11. \(\left( \frac { -15 }{ 23 } \right) \div \left( \frac { +30 }{ -46 } \right) \) இன் மதிப்பு________ ஆகும்.

  ()

  1

 12. 5 x 1 = 5
 13. மிகச் சிறிய விகிதமுறு எண் 0 ஆகும்.

  (a) True
  (b) False
 14. 0 மற்றும் 1 இக்கு இடையில் எண்ணற்ற விகிதமுறு எண்கள் உண்டு.

  (a) True
  (b) False
 15. தலைகீழி இல்லாத விகிதமுறு எண் 0 ஆகும்.

  (a) True
  (b) False
 16. தன்னையே தலைகீழியாக் கொண்ட ஒரே விகிதமுறு எண் –1 ஆகும்.

  (a) True
  (b) False
 17. \(\frac { -7 }{ 8 } \times \frac { -23 }{ 27 } =\frac { -23 }{ 27 } \times \frac { -7 }{ 8 } \) ஆனது, விகிதமுறு எண்களின் அடைவுப் பண்பினை விளக்குகிறது.

  (a) True
  (b) False
 18. 5 x 1 = 5
 19. \(\left( \frac { 5 }{ 6 } +-1 \right) +\frac { -3 }{ 4 } =\frac { 5 }{ 6 } +\left( -1+\frac { -3 }{ 4 } \right) \)

 20. (1)

  கிடையாது

 21. \(\frac { -1 }{ 3 } \left( \frac { 1 }{ 4 } +\frac { 2 }{ 3 } \right) =\left( \frac { -1 }{ 3 } \times \frac { 1 }{ 4 } \right) +\left( \frac { -1 }{ 3 } \times \frac { 2 }{ 3 } \right) \)

 22. (2)

  விகிதமுறு எண்கள்

 23. \(\frac { -4 }{ 9 } \times \frac { 9 }{ -4 } =\frac { 9 }{ -4 } \times \frac { -4 }{ 9 } =1\)

 24. (3)

  பெருக்கல் நேர்மாறு பண்பு

 25. \(\frac { 1 }{ 0 } \)

 26. (4)

  கூட்டலின் மீதான பெருக்கலின் பங்கீட்டுப் பண்பு

 27. \(\frac { 22 }{ 7 } \)

 28. (5)

  கூட்டலின் சேர்ப்பு பண்பு

*****************************************

Reviews & Comments about 8th Standard கணிதம் Chapter 1 விகிதமுறு எண்கள் ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் ( 8th Standard Maths Chapter 1 Rational Numbers One Mark Question with Answer )

Write your Comment