" /> -->

அளவியல் Book Back Questions

8th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. வட்டத்தின் பரிதிக்கும் அதன் விட்டத்திற்கும் இடையேயான விகிதம்  _______.

  ()

  π

 2. இரண்டுக்கு மேற்பட்ட விளிம்புகள் சந்திக்கும் புள்ளி _________ ஆகும்.

  ()

  உச்சி

 3. ஒரு கனச்சதுரத்திற்கு _________ முகங்கள் உள்ளன.

  ()

  ஆறு

 4. ஒரு திண்ம உருளையின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம் ________ ஆகும்.

  ()

  வட்டம்

 5. ஒரு 3-D வடிவத்தின் வலையானது ஆறு சதுர வடிவத் தளங்களைப் பெற்றிருந்தால், அது _________ என்று அழைக்கப்படுகிறது.

  ()

  கனச்சதுரம்

 6. 5 x 1 = 5
 7. வட்டக்கோணப் பகுதியின் பரப்பளவு

 8. (1)

  முக்கோணப் பட்டகம்

 9. அரைவட்டத்தின் சுற்றளவு

 10. (2)

  உருளை

 11. (3)

  சதுரப் பிரமீடு

 12. (4)

  \(=\frac { { \theta }^{ 0 } }{ { 360 }^{ 0 } } \times { \pi r }^{ 2 }\)

 13. (5)

  (π+2)r

  3 x 2 = 6
 14. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அளவுகளைக் கொண்ட வட்டக்கோணப் பகுதிகளின் பரப்பளவு காண்க.

  வ.எண்  வட்ட வில்லின் நீளம் (l) ஆரம் (r)
  i) 48 மீ  10 மீ 
  ii) 12.5 செ.மீ. 6 செ.மீ.
  iii) 50 செ.மீ. 13.5 செ.மீ.
 15. பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடையளி:
  120 மீ ஆரமுள்ள வட்டமானது 8 சம அளவுள்ள வட்டக்கோணப் பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது. அவை ஒவ்வொன்றின் வில்லின் நீளத்தையும் காண்க.

 16. ஆரம் 4.2 செ.மீ. அளவுள்ள வட்டக்கோணப் பகுதியின் பரப்பளவு 9.24 செ.மீ2 எனில், அதன் சுற்றளவைக் காண்க

 17. 3 x 3 = 9
 18. 35 செ.மீ. ஆரமுள்ள வட்ட வடிவிலான ஜிம்னாஸ்டிக் வளையமானது 5 சம அளவுள்ள விற்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு வெவ்வேறு நிறங்களில் வண்ணமிடப்பட்டுள்ளது. எனில், ஒவ்வொரு வட்ட வில்லின் நீளத்தையும் காண்க

 19. 7.5 செ.மீ. ஆரமுள்ள ஒரு ஸ்பின்னரானது ஆறு சம அளவுள்ள வட்டக்கோணப் பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது எனில், ஒவ்வொரு வட்டக்கோணப் பகுதியின் பரப்பளவையும் காண்க.

 20. பிரதீப், தனது வீட்டின் நுழைவாயிலில், படம் 2.19 இல் உள்ளவாறு மூன்று சம அளவுள்ள வட்டக்கோணப் பகுதிகளைக் கொண்ட அரைவட்ட வடிவிலான வளைவினை, இரும்புச் சட்டத்தினைப் பயன்படுத்தி அமைக்க விரும்புகிறார். அதை உருவாக்கத் தேவைப்படும் இரும்புச் சட்டத்தின் நீளத்தையும், கண்ணாடி பொருத்துவதற்காகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு பகுதியின் பரப்பளவையும் காண்க

 21. 1 x 5 = 5
 22. தியாகு, தனது வீட்டின் நுழை வாயிலில் செவ்வகத்தின் மீது அரை வட்டம் அமைந்தாற் போன்று கதவினை அமைத்துள்ளார். கதவின் மொத்த உயரம் மற்றும் அகலம் முறையே 9 அடி மற்றும் 3.5 அடி எனில், அக்கதவின் பரப்பளவைக் காண்க.\(\left( \pi =\frac { 22 }{ 7 } \right) \)

*****************************************

Reviews & Comments about 8th Standard கணிதம் Unit 2 அளவியல் Book Back Questions ( 8th Standard Maths Unit 2 Measurements Book Back Questions )

Write your Comment