" /> -->

இயற்கணிதம் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

8th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 10
  5 x 1 = 5
 1. 7pமற்றும் (2p2)2 இன் பெருக்கற்பலன்

  (a)

  14p12

  (b)

  28p7

  (c)

  9p

  (d)

  11p12

 2. -3m3nXp(_)=_______என்ற பெருக்கற்பலனில் விடுப்பட்ட மதிப்புகளைக் காண்க.

  (a)

  mn2,27

  (b)

  m2n,27

  (c)

  m2n2,-27

  (d)

  mn2,-27

 3. சதுரத்தின் பரப்பளவு 36x4y2 எனில், அதன் பக்க அளவு_________

  (a)

  6x4y2

  (b)

  8x2y2

  (c)

  6x2y

  (d)

  -6x2y

 4. ஒரு செவ்வகத்தின் பரப்பளவு 48m2n3 ச.அ மற்றும் நீளம் 8mn2 அலகுகள் எனில் அதன் அகலம்________அலகுகள்.

  (a)

  6mn

  (b)

  8m2n

  (c)

  7m2n2

  (d)

  6m2n2

 5. ஒரு செவ்வக வடிவ நிலத்தின் பரப்பளவு(a2-b2) − சதுர அலகுகள் மற்றும் அகலம் (a-b) அலகுகள் எனில் அதன் நீளம்__________ அலகுகள் ஆகும்.

  (a)

  a-b

  (b)

  a+b

  (c)

  a2-b

  (d)

  (a+b)2

 6. 3 x 1 = 3
 7. \(\cfrac { { 18m }^{ 4 }\left( \_ \right) }{ { 2m }^{ 3 }{ n }^{ 3 } } =\_ \_ \_ \_ \_ { mn }^{ 5 }\)

  ()

               

 8. \(\cfrac { { l }^{ 4 }{ m }^{ 5 }{ n }^{ (\_ ) } }{ 2lm^{ (\_ ) } } =\cfrac { { l }^{ 3 }{ m }^{ 2 }n }{ 2 } \)

  ()

                     

 9. \(\cfrac { 42{ a }^{ 4 }{ b }^{ 5 }\left( \_ \right) }{ { 6a }^{ 4 }{ b }^{ 2 } } =\left( \_ \right) { b }^{ 3 }{ c }^{ 2 }\)

  ()

                 

 10. 2 x 1 = 2
 11. 8x3y÷4x2=2xy

  (a) True
  (b) False
 12. 7ab3÷14ab=2b2

  (a) True
  (b) False

*****************************************

Reviews & Comments about 8th Standard கணிதம் Unit 3 இயற்கணிதம் ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் ( 8th Standard Maths Unit 3 Algebra One Mark Question with Answer Key )

Write your Comment