" /> -->

Important Questions Part-V

8th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 01:30:00 Hrs
Total Marks : 100

  Section - I

  22 x 1 = 22
 1. மின்னோட்டம் என்பது _____ அளவாகும்.

  (a)

  அடிப்படை

  (b)

  துணைநிலை

  (c)

  வழி

  (d)

  தொழில் சார்ந்த

 2. வெப்பநிலையின் SI அலகு

  (a)

  செல்சியஸ்

  (b)

  ஃபாரன்ஹீட்

  (c)

  கெல்வின்

  (d)

  ஆம்பியர்

 3. மனித உடலின் சாதாரண வெப்பநிலை 

  (a)

  98.4o F மற்றும் 99.6o F

  (b)

  98.4o F மற்றும் 98.6o F

  (c)

  97.4F மற்றும் 98.6F

  (d)

  97.6o F மற்றும் 99.6o F

 4.  ___________ என்பது உணரப்படும் ஒளியின் திறனாகும்.

  (a)

  ஒளிபாயம் 

  (b)

  ஒளித்திறன் 

  (c)

  ஒளிச்செறிவு

  (d)

  (அ) அல்லது (ஆ) சரி 

 5. மின்னோட்டம் (I) = _______ 

  (a)

  Qt 

  (b)

  t/Q 

  (c)

  Q/t 

  (d)

  Q/t2

 6. கீழ்கண்டவற்றில் வெளியீட்டுக் கருவி எது ?

  (a)

  சுட்டி

  (b)

  விசைப்பலகை

  (c)

  ஒலிபெருக்கி

  (d)

  விரலி

 7. விரலி என்பது ஒரு__________ கருவி.

  (a)

  உள்ளீட்டு

  (b)

  வெளியீட்டு

  (c)

  சேமிப்பகம்

  (d)

  இணைப்பு வட ம்

 8. பயன்பாட்டு மென்பொருளின் எடுத்துக்காட்டு_________ 

  (a)

  வரைதல் கருவிகள் 

  (b)

  வரைகலை அட்டை 

  (c)

  மந்திர சபை 

  (d)

  RAM

 9. நான்காம் தலைமுறை கணினியில் உபயோகப்படுத்தப்பட்ட கூறு_________ 

  (a)

  ஒருங்கிணைந்த சுற்று 

  (b)

  செயற்கையான நுண்ணறிவு

  (c)

  வெற்றிடக் குழாய் 

  (d)

  நுண்செயலி 

 10. திட, திரவ மற்றும் வாயுக்களுக்கு சம அளவு வெப்ப ஆற்றல் அளிக்கும்போது, எது அதிக விரிவுக்கு உட்படும்?

  (a)

  திடப்பொருள்

  (b)

  திரவப்பொருள்

  (c)

  வாயுப்பொருள்

  (d)

  அனைத்தும்

 11. திரவ நிலையிலிருந்து திடநிலைக்கு மாறும் நிகழ்விற்கு ________ என்று பெயர்.

  (a)

  பதங்கமாதல்

  (b)

  குளிர்வித்தல்

  (c)

  உறைதல்

  (d)

  படிதல்

 12. ஒரு எளிய மின்சுற்றை அமைக்கத் தேவைப்படும் மின் கூறுகள் எவை?

  (a)

  ஆற்றல் மூலம், மின்கலம், மின்தடை

  (b)

  ஆற்றல் மூலம், மின்கம்பி, சாவி

  (c)

  ஆற்றல் மூலம், மின்கம்பி, சாவி

  (d)

  மின்கலம், மின் கம்பி, சாவி

 13. ஒரு நிலை மின்காட்டி மின்னூட்டம் பெற்ற கண்ணாடித் தண்டினால் தூண்டல் முறையில் மின்னூட்டப்படுகிறது. நிலைமின்காட்டியில் இருக்கும் மின்னூட்டம் எது?

  (a)

  நேர் மின்னூட்டம்

  (b)

  எதிர் மின்னூட்டம்

  (c)

  அ மற்றும் ஆ இரண்டும்

  (d)

  எதுவும் இல்லை 

 14. மின் உருகி என்பது ஒரு

  (a)

  சாவி

  (b)

  குறைந்த மின்தடை கொண்ட ஒரு மின் கம்பி

  (c)

  அதிக மின்தடை கொண்ட ஒரு மின்கம்பி

  (d)

  மின்சுற்றை தடைசெய்வதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பாதுகாப்புக் கருவி.

 15. கீழ்க்கண்டவற்றுள் ஆக்சிஜனைப் பற்றிய சரியான கூற்று எது?

  (a)

  முழுமையாக எரியும் வாயு

  (b)

  பகுதியளவு எரியும் வாயு

  (c)

  எரிதலுக்குத் துணைபுரியாத வாயு

  (d)

  எரிதலுக்குத் துணைபுரியும் வாயு

 16. சால்வே முறை _____________ உற்பத்தி செய்ய பயன்ப டுகிறது.

  (a)

  சுண்ணாம்பு நீர்

  (b)

  காற்றேற்றம் செய்யப்பட்ட நீர்

  (c)

  வாலை வடிநீர்

  (d)

  சோடியம் கார்பனேட்

 17. அசோட் எனப்படுவது எது?

  (a)

  ஆக்சிஜன்

  (b)

  நைட்ரஜன்

  (c)

  சல்பர் 

  (d)

  கார்பன் டை ஆக்சைடு

 18. கேதோடு  _______________ ஆல் உருவாக்கப்பட்டவை.

  (a)

  மின்சுமை யற்ற துகள்கள்

  (b)

  நேர்மின்சுமை பெற்ற துகள்கள்

  (c)

  எதிர்மின்சுமை பெற்ற துகள்கள்

  (d)

  மேற்கண்ட எதுவுமில்லை

 19. நீரில், ஹைட்ர ஜன் மற்றும் ஆக்சிஜன் ஆகியவை __________ நிறை விகிதத்தில் இணைந்துள்ளன.

  (a)

  1: 8

  (b)

  8: 1

  (c)

  2: 3

  (d)

  1: 3

 20. நமது உடலின் பின்வரும் பாகங்களுள் எவை இயக்கத்திற்கு உதவுகின்றன?
  (i) எலும்புகள் (ii) தோல் (iii) தசைகள் (iv) உறுப்புகள்
  கீழே உள்ளவற்றில் இருந்து சரியான பதிலைத் தேர்வு செய்க.

  (a)

  (i) மற்றும் (iii)

  (b)

  (ii) மற்றும் (iv)

  (c)

  (i) மற்றும் (iv)

  (d)

  (iii) மற்றும் (ii)

 21. நீருக்கடியில் நீந்துபவர்கள் ஏன் காலில் துடுப்பு போன்ற ஃபிளிப்பர்களை அணிகிறார்கள்?

  (a)

  தண்ணீரில் எளிதாக நீந்த

  (b)

  ஒரு மீன் போல காணப்பட

  (c)

  நீரின் மேற்பரப்பில் நடக்க

  (d)

  டலின் அடிப்பகுதியில் நடக்க (கடல் படுக்கை)

 22. முதுகெலும்புகளின் பின்வரும் வகைகளில் எதற்கு சரியான எண்ணிக்கை உள்ளது?

  (a)

  கழுத்தெலும்பு -7

  (b)

  மார்பெலும்பு -10

  (c)

  இடுப்பு எலும்பு - 4

  (d)

  வால் எலும்பு – 4

 23. Section - II

  12 x 2 = 24
 24. FPS முறையில் நிறையின் அலகு என்ன?

 25. \(\frac { \pi }{ 4 } \) ரேடியன் என்பதை டிகிரியாக மாற்றுக.

 26. கெல்வின் அளவீட்டில் மேல்நிலைப்புள்ளி என்ன?

 27. தன் வெப்ப ஏற்புத்திறன் – வரையறு

 28. புவித்தொடுப்பு என்றால் என்ன?

 29. மின்முலாம் பூசுதல் என்றால் என்ன?

 30. ஆக்சிஜனின் இயற்பண்புகள் யாவை?

 31. மாறா விகித விதி – வரையறு

 32. ஆனோடு கதிர்களின் பண்புகளை எழுதுக

 33. கிரானியம் என்றால் என்ன?

 34. நமது முதுகெலும்பு ஏன் சற்று நகரக் கூடியது?

 35. தசைநாண் மற்றும் தசைநார் ஆகியவற்றை வேறுபடுத்துக.

 36. Section - III

  8 x 3 = 24
 37. வரையறு: வெப்பநிலை.

 38. தீர்வை கண்டறிக
  1. 74C என்பதை கெல்வினாக மாற்றுக
  2. 320 கெல்வின் என்பதை செல்சியஸாக மாற்றுக

 39. மென்பொருளின் வகைகளை கூறுக.

 40. ஏதேனும் நான்கு உள்ளீட்டுக் கருவிகளைக் கூறு.

 41. வெப்பக் குடுவை வேலை செய்யும் விதத்தினை விளக்குக.

 42. கீழ்க்காண்பவற்றுடன் கார்பன் டை ஆக்சைடு எவ்வாறு வினைபுரிகிறது?
  அ) பொட்டாசியம் ஆ) சுண்ணா ம்பு நீர் இ) சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு

 43. கீழ்க்கண்ட வினைகளுக்கான முற்றுப்பெறா வாய்பாட்டினை எழுதி அதனை சமன் செய்க.
  அ. கார்பன் + ஆக்சிஜன் → கார்பன் டை ஆக்சைடு
  ஆ. பாஸ்பரஸ் + குளோரின் → பாஸ்பரஸ் பென்டா குளோரைடு
  இ. சல்பர் + ஆக்சிஜன் → சல்பர் டை ஆக்சைடு
  ஈ. மெக்னீசியம் + ஹைட்ரஜன் குளோரைடு→ மெக்னீசியம் குளோரைடு + ஹைட்ரஜன்

 44. பறவையின் எலும்புக்கூடு எவ்வாறு பறப்பதற்கு ஏற்றதாக உள்ளது?

 45. Section - IV

  6 x 5 = 30
 46. வெப்பநிலையை அளக்கப் பயன்படும் பல்வேறு அளவீடுகள் மற்றும் பல்வேறு வெப்பநிலை அளவுகளின் பயன்பாடுகள் பற்றி எழுதுக?
   

 47. குளிர் காலங்களில் ஏரிகளின் மேற்பரப்பு உறைந்திருந்தாலும், அதன் கீழ்பகுதி உறையாமல் இருப்பது ஏன்?

 48. நிலை மின்காட்டி என்றால் என்ன? அது செயல்படும் முறையை விளக்குக.

 49. பூமியின் வளிமண்டலத்திற்கு அப்பால் செல்லும் விண்வெளி வீரர்கள் எவ்வாறு சுவாசிக்கின்றனர்?

 50. ஓர் எடை குறைந்த சக்கரத்தை, எதிர்மின்வாய்க் கதிர்கள் வரும் பாதையில் வைக்கும்போது சக்கரம் சுழல்கிறது. ஏன்?

 51. பல்வேறு வகையான தசைகள் குறித்து சிறு குறிப்பு எழுதுக.

*****************************************

Reviews & Comments about 8 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் அனைத்து பாட முக்கிய வினா விடைகள்- 2020 ( 8th Standard Science Tamil Medium Important Question All Chapter 2020 )

Write your Comment