" /> -->

முதல் பருவம் ஐந்து மதிப்பெண் மாதிரி வினாக்கள்

8th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 01:30:00 Hrs
Total Marks : 50
  10 x 5 = 50
 1. அடிப்படை அளவுகளை அவற்றின் அலகுகளோடு பட்டியலிடுக.

 2. உராய்வின் பல்வேறு வகைகளை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.

 3. குழிஆடியில் தோன்றும் பிம்பங்களைப் பற்றி விவரிக்கவும்.

 4. பெரிஸ்கோப் செயல்படும் விதம் பற்றி விவரிக்கவும்.

 5. காற்றில் ஒளியின் திசைவேகம் 3 × 108 மீவி-1 மற்றும் ஊடகத்தின் ஒளிவிலகல் எண் 1.5 எனில் ஊடகத்தில் ஒளியின் திசைவேகத்தினைக் காண்க.

 6. மூன்று வகையான மாசுபடுதல்களை எடுத்துக்காட்டுடன் விவரிக்க?

 7. பாக்டீரியா மற்றும் அதன் அமைப்பினைப் பற்றி சிறுகுறிப்பு எழுதுக.

 8. நுண்ணுயிரிகளால் மனிதனுக்கு ஏற்படும் பொதுவான நோய்கள் பற்றி சிறுகுறிப்பு எழுதுக.

 9. மருத்துவத் தாவரங்களின் பெயர்களை எழுதி அதன் பயன்களை விவரிக்கவும்.

 10. சவ்வூடு பரவல் அழுத்தத்தை உதாரணத்துடன் விளக்குக.

*****************************************

Reviews & Comments about 8th Standard அறிவியல் முதல் பருவம் ஐந்து மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 8th Standard Science Term 1 Five Marks Model Question Paper )

Write your Comment