முதல் பருவம் மாதிரி வினாக்கள்

8th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 60
  5 x 1 = 5
 1. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது ஆங்கிலேய அலகீட்டு முறையாகும்.

  (a)

  CGS

  (b)

  MKS

  (c)

  FPS

  (d)

  SI

 2. உட்புறமாக வளைந்த எதிரொளிக்கும் பரப்பை உடைய ஆடி

  (a)

  குவி ஆடி

  (b)

  குழி ஆடி

  (c)

  வளைவு ஆடி

  (d)

  இவற்றில் எதுவுமில்லை

 3. பின்வரும் எந்தத் தனிமம் குறைந்த திருபுத்தாங்கும் பண்பைக் கொண்டுள்ளது?

  (a)

  வெள்ளி

  (b)

  தாமிரம்

  (c)

  துத்தநாகம்

  (d)

  அலுமினியம்

 4. ________ ஒரு புரோகேரியாட்டிக் நுண்ணுயிரியாகும்.

  (a)

  வைரஸ்

  (b)

  ஆல்கா 

  (c)

  பூஞ்சை 

  (d)

  பாக்டீரியா

 5. ஐந்தாவது தலைமுறைக் கணினிக்கு________ அறிவு உண்டு.

  (a)

  சேமிப்பகம்

  (b)

  செயற்கையான நுண்ணறிவு 

  (c)

  ஒருங்கிணைந்த சுற்று.

  (d)

  வெளியீட்டு

 6. 6 x 1 = 6
 7. திண்மக்கோணம் ______ என்ற அலகில் அளக்கப்படுகிறது.

  ()

    ஸ்ட்ரேடியன்

 8. _____ விதியை அடிப்படையாகக் கொண்டு நீரியல் உயர்த்தி செயல்படுகிறது.

  ()

  பாஸ்கல் விதி

 9. கோளக ஆடியின் வடிவியல் மையம் _____ எனப்படும்.

  ()

  ஆடி மையம் 

 10. டங்ஸ்டனின் குறியீடு _____

  ()

 11. நுண்ணுயிரிகளை  ________  ன் உதவியுடன் காண முடியும்.

  ()

  நுண்ணோக்கியின் 

 12. ஊடுபரவல் ஒழுங்குபாடு என்ற பதம் ___________ என்பவரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

  ()

  ஹோபர் 

 13. 5 x 1 = 5
 14. மெழுகுவர்த்தியிலிருந்து வெளியாகும் ஒளிச்செறிவின் தோராயமான மதிப்பு ஒரு கேண்டிலாவிற்குச் சமமாகும்.

  (a) True
  (b) False
 15. நீர்த்துளி கோள வடிவம் பெறுவதற்குக் காரணம் பரப்பு இழுவிசை

  (a) True
  (b) False
 16. CFC என்பது ஒரு மாசுபடுத்தியாகும்.

  (a) True
  (b) False
 17. சின்னம்மை தொற்று நோயாகும்.

  (a) True
  (b) False
 18. ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம் களில் விதைகள் சூலகப்பையினுள் உற்ப த்தி செய்யப்படுகிறது.

  (a) True
  (b) False
 19. 6 x 1 = 6
 20. துல்லியத்தன்மை

 21. (1)

  பருப்பொருள்களின் கட்டுமான அலகு 

 22. ஒழுங்கற்ற பரப்பு

 23. (2)

  சேற்றுப் புண்

 24. ஒழுங்கான எதிரொளிப்பு

 25. (3)

  உண்மையான மதிப்பின் நெருங்கிய அளவு

 26. அணு

 27. (4)

  சமதளக் கண்ணாடி 

 28. ஈஸ்ட்

 29. (5)

  உயிரி வினையூக்கி 

 30. டீனியாபெடிஸ்

 31. (6)

  உராய்விற்கான காரணம்

  5 x 2 = 10
 32. SI முறையில் உள்ள அடிப்படை அளவுகள் எத்தனை?

 33. வேதிவினை என்பதை வரையறுக்க.

 34. நைட்ஜனை நிலைப்படுத்தும் பாக்டீரியாவின் பெயரை எழுதுக.

 35. தாலஸ் வரையறு.

 36. வெவ்வே று வகையான திசுக்களை வகைப்படுத்துக.

 37. 6 x 3 = 18
 38. மின்னோட்டம் என்றால் என்ன?

 39. ஒளிவிலகலுக்கான ஸ்நெல் விதியினைக் கூறுக.

 40. திரிபுத்தாங்கும் பண்பு – வரையறு.

 41. நோய்க்கிருமிகள் என்றா ல் என்ன?

 42. பாசிகளுக்கும் பூஞ்சைகளுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகளை எழுதுக.

 43. கணினியின் பாகங்களைக் கூறுக.

 44. 2 x 5 = 10
 45. ஜிம்னோஸ்பெர்ம் மற்றும் ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம் தாவரங்களுக்கு இடையே உள்ள ஐந்து வேறுபாடுகளை எழுதுக.

 46. சவ்வூடு பரவல் அழுத்தத்தை உதாரணத்துடன் விளக்குக.

*****************************************

Reviews & Comments about 8th Standard அறிவியல் முதல் பருவம் மாதிரி வினாத்தாள் ( 8th Standard Science Term 1 Model Question Paper )

Write your Comment