" /> -->

பாறை மற்றும் மண் Book Back Questions

8th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  3 x 1 = 3
 1. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது பாறைக் கோளம் என அழைகக்கப்படுகிறது.

  (a)

  வளிமண்டலம்

  (b)

  உயிர்க்கோளம்

  (c)

  நிலக்ககோளம்

  (d)

  நீர்க்கோளம்

 2. மண்ணின் முக்கிய கூறு.

  (a)

  பாறைகள்

  (b)

  வாயுக்கள்

  (c)

  நீர்

  (d)

  கனிமங்கள்

 3. கீழ்க்கண்டவற்றில் எவ்வகை மண்பரவலாகவும் அதிக வளமுள்ளதாகவும் உள்ளது?

  (a)

  வண்டல் மண்

  (b)

  கரிசல் மண்

  (c)

  செம்மண்

  (d)

  மலை மண்

 4. 3 x 1 = 3
 5. 'புவியின் தோல்' என்று ________ அழைக்கப்படுகிறது

  ()

  மண் 

 6. உருமாறிய பாறைகளின் ஒரு வகையான _________ பாறை தாஜ்மகால் கட்ட பயன்படுத்தப்பட்டது

  ()

  வெள்ளை  பளிங்கு 

 7. _________ பாறை 'முதன்மை பாறை' என்று அழைக்கப்படுகிறது

  ()

  தீப் 

 8. 4 x 1 = 4
 9. தீப்பாறைகள் முதன்மை பாறைகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது

  (a) True
  (b) False
 10. செம்மண் சுவருதல் (Leaching) செயல்முறைகளில் உருவாகிறது

  (a) True
  (b) False
 11. இயற்கை மணலுக்கு மாற்றாக கட்டுமான பணிகளுக்கு “செயற்கை மணல்” (M-Sand) பயன்படுகிறது

  (a) True
  (b) False
 12. படிவுப் பாறைகளைச் சுற்றி எரிமலைகள் காணப்படுகின்றன

  (a) True
  (b) False
 13. 2 x 2 = 4
 14. உருமாறிய பாறைகள் மற்றும் படிவுப்பாறைகள்

 15. மண் வள பாதுகாப்பு மற்றும் மண்ணரிப்பு

 16. 2 x 1 = 2
 17. நீர்த்தேக்கப் படுகைகளில் இரசாயன படிவுப் பாறறைகள் காணப்படுகின்றன.

 18. தீப்பாறைகள் எரிமலை பகுதிகளில் காணப்படுகிறது.

 19. 3 x 3 = 9
 20. தீப்பாறைகள் எவ்வாறு உருவாகின்றன?

 21. 'பாறைகள்' வரையறு.

 22. மண்வளப் பாதுகாப்பு என்றால் என்ன ?

 23. 1 x 5 = 5
 24. மண்ணினை வகைப்படுத்தி விவரிக்கவும்

*****************************************

Reviews & Comments about 8th Standard சமூக அறிவியல் - பாறை மற்றும் மண் Book Back Questions ( 8th Standard Social Science - Rock And Soil Book Back Questions )

Write your Comment