Important Question Part-II

8th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 01:30:00 Hrs
Total Marks : 100

  Section - I

  19 x 1 = 19
 1. சர் வில்லியம் ஹாக்கின்ஸ் _______ நாட்டைச் சேர்ந்தவர்

  (a)

  போர்ச்சுக்கல்

  (b)

  ஸ்பெயின்

  (c)

  இங்கிலாந்து

  (d)

  பிரான்ஸ்

 2. பின்வரும் ஐரரோப்பிய நாட்டினருள் வியாபாரத்திற்காக, இந்தியாவிற்கு வருகை தந்த கடைசி ஐரோப்பிய நாட்டினர்

  (a)

  ஆங்கிலேயர்கள்

  (b)

  பிரெஞ்சுக்காரர்கள்

  (c)

  டேனியர்கள்

  (d)

  போர்ச்சுக்கீசியர்கள்

 3. இந்தியாவின் முதல் நாணயம்_________ ஆட்சியில் வெளியிடப்பட்டது.

  (a)

  பிரெஞ்சுக்காரர்கள்

  (b)

  போர்ச்சுகீசியர்

  (c)

  ஆங்கிலேயர்

  (d)

  டேனியர்

 4. ஆங்கிலேயர்கள் தங்களது முதல் வணிக மையத்தை _________ பகுதியில் நிறுவினர்.

  (a)

  ஆக்ரா

  (b)

  சூரத்

  (c)

  மெட்ராஸ் 

  (d)

  மசூலிப்பட்டினம்

 5. _________ இந்தியாவின் மிக முக்கியமான மற்றும் வளமான பிரெஞ்சு குடியேற்றமாகும்.

  (a)

  சூரத்

  (b)

  மசூலிப்பட்டினம்

  (c)

  பாண்டிச்சேரி

  (d)

  மாஹி

 6. ஹைதர் அலிமை சூர் அரியணை ஏறிய ஆண்டு  __________.

  (a)

  1756

  (b)

  1761

  (c)

  1763

  (d)

  1764

 7. மங்களூர் உடன்படிக்கை இவர்களுக்கு இடையே கையெழுத்தானது.

  (a)

  பிரெஞ்சுக்கார்கள் மற்றும் திப்பு சுல்தான்

  (b)

  ஹைதர் அலி மற்றும் கள்ளிக் கோட்டை மன்னர் சாமரின்

  (c)

  ஆங்கிலேயர் மற்றும் திப்பு சுல்தான்

  (d)

  திப்பு சுல்தான் மற்றும் மராத்தியர்கள்

 8. டியூப்ளேவை பாரிசுக்கு திரும்ப அழைக்க வைத்த போர்.

  (a)

  அடையாறு

  (b)

  வந்தவாசி

  (c)

  ஆற்காடு 

  (d)

  ஆம்பூர்

 9. ஆங்கிலேயரால் இரயத்துவாரி முறை அறிமுகப்படுத்தப்படாத பகுதி எது?

  (a)

  பம்பாய் 

  (b)

  மதராஸ்

  (c)

  வங்காளம் 

  (d)

  இவற்றில் எதுவுமில்லை

 10. பர்தோலி சத்தியாகிரகம் யார் தலைமையில் நடத்தப்பட்டது?

  (a)

  சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல்

  (b)

  மகாத்மா காந்தி

  (c)

  திகம்பர் பிஸ்வாஸ்

  (d)

  கேசப் சந்திர ராய்

 11. 1765ல் இராபர்ட் கிளைவ் வரிவசூலிக்கும் உரிமையை பெற்ற பகுதி எது?

  (a)

  வங்காளம், பீகார், ஒரிசா

  (b)

  பீகார், பஞ்சாப்

  (c)

  வங்காளம், ஒரிசா, பாட்னா

  (d)

  வங்காளம், பூனே, கேரளா

 12. பாளையக்காரர் முறை ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு

  (a)

  1519

  (b)

  1520

  (c)

  1529

  (d)

  1530

 13. வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் கீழ்க்கண்ட எந்த கோட்டையின் முன்பு தூக்கிலிடப்பட்டார்?

  (a)

  பாஞ்சாலங்குறிச்சி

  (b)

  சிவகங்கை

  (c)

  திருப்பத்தூர்

  (d)

  கயத்தாறு

 14. வேலு நாச்சியார் எப்பகுதியின் ராணி ஆவார்?

  (a)

  நாகலாபுரம்

  (b)

  சிவகிரி

  (c)

  சிவகங்கை

  (d)

  விருப்பாச்சி

 15. பிளாசிப்போர் நடைபெற்ற ஆண்டு

  (a)

  1764

  (b)

  1765

  (c)

  1757

  (d)

  1759

 16. கேப்டன் கேம்பெல் என்பவரால் தோற்கடிக்கப்பட்டவர்

  (a)

  பூலித்தேவர்

  (b)

  கட்டபொம்மன் 

  (c)

  வேலு நாச்சியார்.

  (d)

  தீரன் சின்னமலை

 17. உயிரினப் படிமங்கள் ________ பாறறைகளில் காணப்படுன்றன.

  (a)

  படிவுப் பாறைகள்

  (b)

  தீப்பாறைகள்

  (c)

  உருமாறியப் பாறைகள்

  (d)

  அடியாழப் பாறைகள்

 18. பருத்தி வளர ஏற்ற மண்

  (a)

  செம்மண்

  (b)

  கரிசல் மண்

  (c)

  வண்டல் மண்

  (d)

  மலை மண்

 19. உலகின் மிகப்பழமையான படிவுப்பாறைகள் _________ ல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன.

  (a)

  இந்தியா 

  (b)

  அயர்லாந்து

  (c)

  கிரீன்லாந்து

  (d)

  பின்லாந்து

 20. Section - II

  13 x 2 = 26
 21. ஆவணக் காப்பகங்கள் பற்றி சிறுகுறிப்பு தருக.

 22. இந்தியாவில் இருந்த ஆங்கிலேயர்களின் வர்த்தக மையங்களைக் குறிப்பிடுக.

 23. ஆனந்த ரங்கம் பற்றி குறிப்பு வரைக.

 24. இருட்டறை துயரச் சம்பவம் பற்றி குறிப்பு வரைக.

 25. பாக்சர் போருக்கான காரணங்களை குறிப்பிடுக.

 26. அய்லா - சப்பேல் உடன்படிக்கை குறித்து எழுதுக?

 27. நிரந்தர நிலவரி திட்டத்தின் சிறப்புக்கூறுகள் ஏதேனும் இரண்டினை குறிப்பிடுக.

 28. இரயத்துவாரி முறையின் சிறப்புக் கூறுகள் யாவை ?

 29. இரயத்துவாரி முறை யாரால் எந்தப் பகுதிகளில் கொண்டு வரப்பட்டது?

 30. பாளையக்காரர்கள் என்பவர் யார்? சிலரின் பெயரைக் கூறுக?

 31. தென்னிந்திய புரட்சியில் பாளையக்கார கூட்டமைப்பின் தலைவர்கள் யாவர்?

 32. ’திருச்சிராப்பள்ளி பிரகடனத்தின்’ முக்கியத்துவம் யாது?

 33. மங்கள்பாண்டே குறிப்பு வரைக.

 34. Section - III

  11 x 3 = 33
 35. நவீன இந்தியாவின் வரலாற்று ஆதாரங்கள் பற்றி குறிப்பிடுக.

 36. இரண்டாம் கர்நாடக போர் குறித்து ஒரு கட்டுரை எழுதுக.

 37. வெல்லெஸ்லி பிரபு எவ்வாறு ஆங்கிலேய ஆதிக்கத்தை இந்தியாவில் விரிவுபடுத்தினார்?

 38. இந்தியாவில் ஆங்கில நிர்வாகத்தில் காணப்பட்ட நீதித்துறை குறித்து விவரி.

 39. ஆங்கிலேயர்களின் நிலவரி திட்டங்கள் இந்திய விவசாயிகள் மீது ஏற்படுத்திய தாக்கங்கள் என்ன?

 40. விவசாயிகளின் புரட்சிகள் ஏற்பட காரணங்களை விவரி?

 41. 1857ம் ஆண்டு புரட்சியின் விளைவுகள் யாவை?

 42. தீப்பாறைகள் எவ்வாறு உருவாகின்றன?

 43. மண்ணின் வகைகளைக் கூறுக

 44. மண்வளப் பாதுகாப்பு என்றால் என்ன ?

 45. மண்ணின் பயன்களின் ஏதேனும் இரண்டினைக் கூறு.

 46. Section - IV

  5 x 5 = 25
 47. கான்ஸ்டாண்டி நோபிள் வீழ்ச்சி ஐரரோப்பிய நாடுகளை எவ்வாறு பாதித்தது?

 48. இந்தியாவில் ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் வெற்றிக்கான காரணங்களை விளக்குக.

 49. வரிகள் மட்டும் அல்லாமல் வேறு எந்த வகைகளில் ஆங்கிலேயர்கள்  இந்திய விவசாயிகளின் நிலங்களை சுரண்டினர்.

 50. 1857 ஆம் ஆண்டு புரட்சியில் தலைவர்களிடையே ஒரு பொதுவான குறிக்கோள் இல்லை - நிரூபி.

 51. பாறைகளின் பயன்களைக் கூறு.

 52. Section - V

  2 x 10 = 20
 53. இந்திய ஆறுகள் வரைபடத்தில் கீழ்க்கண்ட ஐரோப்பிய வர்த்தக மையங்களைக் குறித்து காட்டுக
  1. கள்ளிக்கோட்டை    
  2. கொச்சின்
  3. மெட்ராஸ்    
  4. பாண்டிச்சேரி
  5. சூரத்    
  6. சின்சுரா
  7. பழவேற்காடு
  8. கல்கத்தா

 54. இந்திய ஆறுகள் வரைபடத்தில் கீழ்க்காணும் இடங்களை குறிக்கவும்.
  1. டெல்லி
  2. லக்னோ    
  3. மீரட்
  4. பாரக்பூர்    
  5. ஜான்சி
  6. குவாலியர்
  7. கான்பூர்

*****************************************

Reviews & Comments about 8 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் அனைத்து பாட Book back மற்றும் creative முக்கிய வினாக்கள் 2019 -2020 ( 8th Standard Social Science Tamil Medium Book Back and Important Questions All Chapters 2019-2020 )

Write your Comment