சமூக அறிவியல்
10th Standard சமூக அறிவியல் Book back Questions

10 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பாடம் உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் ஊட்டச்சத்து Book Back 5 மதிப்பெண் வினா மற்றும் விடைகள் பகுதி - I (10th Standard Tamil Medium Social Science Subject Food Security and Nutrition Book back 5 Mark Questions with Solution Part - I)