இயற்பியல்
11th Standard இயற்பியல் Book back Questions

11 ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் பாடத்தின் Book back 1 மதிப்பெண் வினா மற்றும் விடைகள் பகுதி - II (11th Standard Tamil Medium Physics Subject Book back 1 Mark Questions with Solution Part - II)