வணிகக் கணிதம்
12th Standard வணிகக் கணிதம் Book back Questions

12 ஆம் வகுப்பு வணிகக் கணிதம் பாடம் பயன்பாட்டுப் புள்ளியியல் Book Back 5 மதிப்பெண் வினா மற்றும் விடைகள் பகுதி - II (12th Standard Tamil Medium Business Maths Subject Applied Statistics Book back 5 Mark Questions with Solution Part - II)