வணிகக் கணிதம்
12th Standard வணிகக் கணிதம் Book back Questions

12 ஆம் வகுப்பு வணிகக் கணிதம் பாடத்தின் Book back 5 மதிப்பெண் வினா மற்றும் விடைகள் பகுதி - I (12th Standard Tamil Medium Business Maths Subject Book back 5 Mark Questions with Solution Part - I)