வணிகக் கணிதம்
12th Standard வணிகக் கணிதம் Book back Questions

12 ஆம் வகுப்பு வணிகக் கணிதம் பாடம் செயல்முறைகள் ஆராய்ச்சி Book Back 5 மதிப்பெண் வினா மற்றும் விடைகள் பகுதி - I (12th Standard Tamil Medium Business Maths Subject Operations Research Book back 5 Mark Questions with Solution Part - I)