கணினி தொழில்நுட்பம்
12th Standard கணினி தொழில்நுட்பம் Book back Questions

12 ஆம் வகுப்பு கணினி தொழில்நுட்பம் பாடம் அடோப் இன்டிசைன் CC 2019 Book Back 3 மதிப்பெண் வினா மற்றும் விடைகள் பகுதி - I (12th Standard Tamil Medium Computer Technology Subject Adobe InDesign CC 2019 Book back 3 Mark Questions with Solution Part - I)