கணினி தொழில்நுட்பம்
12th Standard கணினி தொழில்நுட்பம் Book back Questions

12 ஆம் வகுப்பு கணினி தொழில்நுட்பம் பாடம் அடோப் பேஜ்மேக்கர் Book Back 3 மதிப்பெண் வினா மற்றும் விடைகள் பகுதி - I (12th Standard Tamil Medium Computer Technology Subject An Introduction to Adobe PageMaker Book back 3 Mark Questions with Solution Part - I)