கணினி தொழில்நுட்பம்
12th Standard கணினி தொழில்நுட்பம் Book back Questions

12 ஆம் வகுப்பு கணினி தொழில்நுட்பம் பாடத்தின் Book back 5 மதிப்பெண் வினா மற்றும் விடைகள் பகுதி - I (12th Standard Tamil Medium Computer Technology Subject Book back 5 Mark Questions with Solution Part - I)