கணினி தொழில்நுட்பம்
12th Standard கணினி தொழில்நுட்பம் Book back Questions

12 ஆம் வகுப்பு கணினி தொழில்நுட்பம் பாடம் கோரல்ட்ரா 2018 Book Back 3 மதிப்பெண் வினா மற்றும் விடைகள் பகுதி - II (12th Standard Tamil Medium Computer Technology Subject CorelDRAW 2018 Book back 3 Mark Questions with Solution Part - II) updated Book back Questions