கணினி தொழில்நுட்பம்
12th Standard கணினி தொழில்நுட்பம் Book back Questions

12 ஆம் வகுப்பு கணினி தொழில்நுட்பம் பாடம் பல்லூடகம் மற்றும் கணிப்பொறிப் பதிப்பகம் Book Back 2 மதிப்பெண் வினா மற்றும் விடைகள் பகுதி - I (12th Standard Tamil Medium Computer Technology Subject Multimedia and Desktop Publishing Book back 2 Mark Questions with Solution Part - I)