கணிதம்
10th Standard கணிதம் Syllabus

10 ஆம் வகுப்பு கணிதம் குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டம் 2020 -2021(10th Standard Maths Tamil Medium Reduced Syllabus 2020 - 2021)