அறிவியல்
10th Standard அறிவியல் Syllabus

10 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டம் 2020 -2021(10th Standard Science Tamil Medium Reduced Syllabus 2020 - 2021)