சமூக அறிவியல்
10th Standard சமூக அறிவியல் Syllabus

10 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டம் 2020 -2021(10th Standard Social Science Tamil Medium Reduced Syllabus 2020 - 2021)