தமிழ்
10th Standard தமிழ் Syllabus

10 ஆம் வகுப்பு தமிழ் குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டம் 2020-21 (10th Standard Tamil Reduced Syllabus 2020-21)