கணக்குப்பதிவியல்
12th Standard கணக்குப்பதிவியல் Syllabus

12 ஆம் வகுப்பு கணக்குப்பதிவியல் குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டம் 2020 -2021(12th Standard Accountancy Tamil Medium Reduced Syllabus 2020 - 2021)