உயிரியல்
12th Standard உயிரியல் Syllabus

12 ஆம் வகுப்பு உயிரியல் குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டம் 2020 -2021(12th Standard Biology Tamil Medium Reduced Syllabus 2020 - 2021)