வணிகக் கணிதம்
12th Standard வணிகக் கணிதம் Syllabus

12 ஆம் வகுப்பு வணிக கணிதம் குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டம் 2020 -2021(12th Standard Business Maths Tamil Medium Reduced Syllabus 2020 - 2021)