வணிகவியல்
12th Standard வணிகவியல் Syllabus

12 ஆம் வகுப்பு வணிகவியல் குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டம் 2020 -2021(12th Standard Commerce Tamil Medium Reduced Syllabus 2020 - 2021)