கணினி பயன்பாடுகள்
12th Standard கணினி பயன்பாடுகள் Syllabus

12 ஆம் வகுப்பு கணினி பயன்பாடுகள் குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டம் 2020 -2021(12th Standard Computer Applications Tamil Medium Reduced Syllabus 2020 - 2021 )