கணினி அறிவியல்
12th Standard கணினி அறிவியல் Syllabus

12 ஆம் வகுப்பு கணினி அறிவியல் குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டம் 2020 -2021(12th Standard Computer Science Tamil Medium Reduced Syllabus 2020 - 2021)