வரலாறு
12th Standard வரலாறு Syllabus

12 ஆம் வகுப்பு வரலாறு குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டம் 2020 -2021(12th Standard History Tamil Medium Reduced Syllabus 2020 - 2021)