இயற்பியல்
12th Standard இயற்பியல் Syllabus

12 ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டம் 2020 -2021(12th Standard Physics Tamil Medium Reduced Syllabus 2020 - 2021)