தமிழ்
12th Standard தமிழ் Syllabus

12 ஆம் வகுப்பு தமிழ் குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டம் 2020 - 2021(12th Standard Tamil Reduced Syllabus 2020 - 2021)