அறிவியல்
6th Standard அறிவியல் Model Question paper

6 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் T2 - செல் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு வினா விடைகள் 2020 - 2021 (6th Standard Science  T2 - The Cell Tamil Medium Free Online Test 1 Mark Questions with Answer Key 2020 - 2021)