அறிவியல்
6th Standard அறிவியல் Model Question paper

6 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் T3 - வன்பொருளும் மென்பொருளும் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு வினா விடைகள் 2020 - 2021 (6th Standard Science T3 - Hardware and Software Tamil Medium Free Online Test 1 Mark Questions with Answer Key 2020 - 2021)