அறிவியல்
6th Standard அறிவியல் Model Question paper

6 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் T3 - அன்றாட வாழ்வில் தாவரங்கள் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு வினா விடைகள் 2020 - 2021 (6th Standard Science T3 - Plants in Daily Life Tamil Medium Free Online Test 1 Mark Questions with Answer Key 2020 - 2021)