New ! வரலாறு MCQ Practise Tests

12th Standard வரலாறு Study material & Free Online Practice Tests - View Model Question Papers with Solutions for Class 12 Session 2020 - 2021
TN Stateboard [ Chapter , Marks , Book Back, Creative & Term Based Questions Papers - Syllabus, Study Materials, MCQ's Practice Tests etc..]

வரலாறு Question Papers

12 ஆம் வகுப்பு வரலாறு பயிற்சி 2 மதிப்பெண் படைப்பு வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020 - 12th Standard History Practise 2 Mark Creative Questions (New Syllabus) 2020 - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  பஞ்சங்களும், இந்தியர்கள் பஞ்சத்தினால் உயிரிழந்ததை வில்லியம் டிக்பை குறிப்பிடுவது யாது?

 • 2)

  சுதேசி பற்றி காந்திஜியின் கருது யாது?

 • 3)

  லக்னோ ஒப்பந்தத்தின் சிறப்பு என்ன?

 • 4)

  லாகூர் காங்கிரஸ் மாநாடு பூரண சுயராஜ்ஜியம் விவரி? 

 • 5)

  அமெரிக்காவில் ஏற்பட்ட பங்கு சந்தை சரிவு பற்றி எழுதுக?

12 ஆம் வகுப்பு வரலாறு பயிற்சி 2 மதிப்பெண் புத்தக வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020 - 12th Standard History Practise 2 Mark Book back Questions (New Syllabus) 2020 - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  ஆங்கிலப் பாராளுமன்றத்திற்குச் சென்னைவாசிகள் சங்கத்தினர் அளித்த கோரிக்கைகள் என்ன?

 • 2)

  தீவிர தேசியவாதம் 1908க்குப் பின்னர் ஏன் குறைந்தது?

 • 3)

  தேசியவாதிகளால் ரெளலட் சட்டம் ஏன் எதிர்க்கப்பட்டது?

 • 4)

  இரண்டாவது லாகூர் சதி என்றறியப்படும் நிகழ்வு யாது?

 • 5)

  ஆகாகான் தலைமையிலான முஸ்லிம் லீக் முன்வைத்த கோரிக்கைகள் என்ன?

12 ஆம் வகுப்பு வரலாறு மாதிரி 2 மதிப்பெண் படைப்பு வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020 - 12th Standard History Sample 2 Mark Creative Questions (New Syllabus) 2020 - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  காலனியச் சுரண்டல் குறித்தும்,  மக்களின் தேசிய அடையாளம் பற்றியும் இந்தியர்களுக்குக் கற்று கொடுத்தவர்கள் யாவர்?

 • 2)

  சுதேசி இயக்கம் எப்போது பிரகடனம் செய்யப்பட்டது?

 • 3)

  காந்தியடிகளுக்கு கேய்சர் - இ - ஹிந்த் பட்டம் எவ்வாறு கிடைத்தது?

 • 4)

  லாகூர் காங்கிரஸ் மாநாடு பூரண சுயராஜ்ஜியம் விவரி? 

 • 5)

  ஸ்டேன்ஸ் நூற்பு மற்றும் நெசவு ஆலை கோவை பற்றி எழுதுக.

12 ஆம் வகுப்பு வரலாறு மாதிரி 2 மதிப்பெண் புத்தக வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020 - 12th Standard History Sample 2 Mark Book Back Questions (New Syllabus) 2020 - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  புதிய நிலவுடைமை உரிமைகளால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளை எழுதுக.

 • 2)

  தீவிர தேசியவாதம் 1908க்குப் பின்னர் ஏன் குறைந்தது?

 • 3)

  1903 - 1914 ஆகிய கால கட்டங்களில் தேசிய இயக்கம் வளர்ந்து வருவதைக் கட்டுப்படுத்த ஆங்கில அரசு மேற்கொண்ட அடக்குமுறை நடவடிக்கைகள் என்ன?

 • 4)

  பகிஷ்கிரித் ஹிதகர்னி சபா குறித்து எழுதுக.

 • 5)

  இரண்டாவது லாகூர் சதி என்றறியப்படும் நிகழ்வு யாது?

12 ஆம் வகுப்பு வரலாறு முக்கிய 2 மதிப்பெண் படைப்பு வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020 - 12th Standard History Important 2 Mark Creative Questions (New Syllabus) 2020 - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  இந்தியாவில் ஏற்பட்ட சமூக, சமய சீர்த்திருத்த இயக்கங்கள் யாவை?

 • 2)

  இந்தியர்களுக்கு எதிராக ஆங்கிலேயரின் இரண்டு அடக்கு முறை சட்டங்கள் யாவை?

 • 3)

  சுதேசி பற்றி காந்திஜியின் கருது யாது?

 • 4)

  AITUC - பற்றி சுருக்கமாக எழுதுக?

 • 5)

  இடதுசாரி இயக்கம் பற்றி எழுதுக?

12 ஆம் வகுப்பு வரலாறு முக்கிய 2 மதிப்பெண் புத்தக வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020 - 12th Standard History Important 2 Mark Book Back Questions (New Syllabus) 2020 - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  இல்பர்ட் மசோதாவின் முக்கியத்துவத்தை விவாதி.

 • 2)

  பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் தீவிர தேசியவாதிகளின் மையமாக விளங்கிய தலைவர்களைக் கண்டறிக.

 • 3)

  அன்னிபெசன்ட் அம்மையாரால் வெளியிடப்பட்ட புத்தகம் மற்றும் வாராந்திரப் பத்திரிகைகளின் பெயர்களைக் கூறுக?

 • 4)

  பி.ஆர். அம்பேத்கரால் வழிநடத்தப்பட்ட மஹத் சத்தியாகிரகம் பற்றி அறிவது என்ன?

 • 5)

  இரண்டாவது லாகூர் சதி என்றறியப்படும் நிகழ்வு யாது?

12 ஆம் வகுப்பு வரலாறு பயிற்சி 1 மதிப்பெண் படைப்பு வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020 - 12th Standard History Practise 1 Mark Creative Questions (New Syllabus) 2020 - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  தென்னாப்பிரிக்காவில் இருந்து காந்தி எப்போது இந்தியா திரும்பினார்?

 • 2)

  இந்தியாவில் ஆங்கிலம் எப்போது அறிமுகம் செய்யப்பட்டது?

 • 3)

  விடிவெள்ளிக் கழகம் நிறுவப்பட்ட ஆண்டு எப்போது?

 • 4)

  முதல் உலகப்போரில் துருக்கி தோற்றதும் அதன் பின் கையெழுத்தான உடன்படிக்கையின் பெயர் என்ன?

 • 5)

  போல்ஷ்விக் புரட்சி நடைபெற்ற நாட்டின் பெயர் யாது?

12 ஆம் வகுப்பு வரலாறு பயிற்சி 1 மதிப்பெண் புத்தக வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020 - 12th Standard History Practise 1 Mark Book back Questions (New Syllabus) 2020 - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  இந்திய தேசியக் காங்கிரஸை நிறுவியவர்

 • 2)

  கூற்று: தாதாபாய் நெளரோஜி இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் தலைவராக மூன்று முறை தேர்வு செய்யப்பட்டார்.
  காரணம்: 1905ஆம் ஆண்டு வரையில் இந்திய விடுதலை இயக்கம் அரசமைப்புவாதிகளின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்தது.

 • 3)

  கூற்று: 1905 அக்டோபர் 16 துக்கநாளாக அனுசரிக்கப்பட்டது.
  காரணம்: மேற்படி நாளில் வங்காளம் முறைப்படி இரண்டு மாகாணங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டது.

 • 4)

  கூற்று: ஜின்னாவை இந்து-முஸ்லீம் ஒற்றுமையின் தூதர் என்று சரோஜினி அம்மையார் அழைத்தார்.
  காரணம்: லக்னோ ஒப்பந்தத்தின் தலைமைச் சிற்பி ஜின்னா ஆவார்.

 • 5)

  அகில இந்திய தொழிற்சங்க காங்கிரஸின் முதல் தலைவர் யார்?

12 ஆம் வகுப்பு வரலாறு மாதிரி 1 மதிப்பெண் படைப்பு வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020 - 12th Standard History Sample 1 Mark Creative Questions (New Syllabus) 2020 - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  தொழிற் புரட்சி முதலில் எந்த நாட்டில் நடைபெற்றது?

 • 2)

  வங்காளத்தை இரண்டாகப் பிரித்த ஆங்கிலேயே கவர்னர் ஜெனராலின் பெயரை எழுதுக?

 • 3)

  காதர் கட்சியைத் தொடங்கியவர் யார்?

 • 4)

  இந்திய கவுன்சில் சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு எது?

 • 5)

  1929 ஆம் ஆண்டின் புகழ் பெற்ற _______ வழக்கு படைப்பெற்றது

12 ஆம் வகுப்பு வரலாறு மாதிரி 1 மதிப்பெண் புத்தக வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020 - 12th Standard History Sample 1 Mark Book Back Questions (New Syllabus) 2020 - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  இந்திய தேசியக் காங்கிரஸை நிறுவியவர்

 • 2)

  சூரத்தில் நடைபெறவிருந்த காங்கிரஸ் மாநாட்டிற்கு காங்கிரஸின் அடுத்த தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதற்கு யாருடைய பெயர் தீவிர தேசியவாதிகளால் முன்மொழியப்பட்டது?

 • 3)

  கூற்று: வ. உ. சிதம்பரம் சுதேசி கப்பல் நிறுவனத்தைத் தொடங்கினார்.
  காரணம்: இந்தியக் கடற்கரைகளில் ஆங்கிலேயர்களின் முற்றுரிமையினை அவர் எதிர்த்தார்.

 • 4)

  பனாரஸ் இந்துப் பல்கலைக்கழகம் யாரால் நிறுவப்பட்டது?

 • 5)

  அகில இந்திய தொழிற்சங்க காங்கிரஸின் முதல் தலைவர் யார்?

12 ஆம் வகுப்பு வரலாறு முக்கிய 1 மதிப்பெண் படைப்பு வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020 - 12th Standard History Important 1 Mark Creative Questions (New Syllabus) 2020 - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  தொழிற் புரட்சி முதலில் எந்த நாட்டில் நடைபெற்றது?

 • 2)

  1828 - இல் ராஜா ராம்மோகன் ராய் தொடங்கிய இயக்கம் எது?

 • 3)

  "இந்திய தேசிய காங்கிரசின் தந்தை" என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் என்று கூறுக?

 • 4)

  தன்னாட்சி இயக்கத்தை பம்பாயில் தொடங்கியவர் யார்?

 • 5)

  மாண்டேகு - செம்ஸ் ஃபோர்டு சீர்த்திருதங்கள் நடைபெற்ற ஆண்டு யாது ?   

12 ஆம் வகுப்பு வரலாறு முக்கிய 1 மதிப்பெண் புத்தக வினாக்கள் (புதிய பாடத்திட்டம்) 2020 - 12th Standard History Important 1 Mark Book Back Questions (New Syllabus) 2020 - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  இந்தியாவில் ஆங்கிலக் கல்வி எந்த ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது?

 • 2)

  “இந்தியாவின் முதுபெரும் மனிதர்” என அழைக்கப்படுபவர்.

 • 3)

  பின்வரும் கூற்றுக்களைக் காண்க.
  (i) 1905 இல் மேற்கொள்ளப்பட்ட வங்கப்பிரிவினை ஆங்கிலேயரின் பிரித்தாளும் கொள்கைக்கு மிகச் சிறந்த உதாரணமாகும்.
  (ii) 1905 இல் நடைபெற்ற கல்கத்தா மாநாட்டில் சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி பிரிட்டிஷ் பொருட்களையும் நிறுவனங்களையும் புறக்கணிக்க அழைப்பு விடுத்தார்.
  (iii) 1905 ஆகஸ்ட் 7 இல் கல்கத்தா நகர அரங்கில் (Town Hall) நடைபெற்ற கூட்டத்தில் சுதேசி இயக்கம் குறித்த முறையான அறிவிப்பு வழங்கப்பட்டது.
  மேற்கண்ட கூற்றுக்களில் எது/எவை சரியானவை.

 • 4)

  கூற்று: வ. உ. சிதம்பரம் சுதேசி கப்பல் நிறுவனத்தைத் தொடங்கினார்.
  காரணம்: இந்தியக் கடற்கரைகளில் ஆங்கிலேயர்களின் முற்றுரிமையினை அவர் எதிர்த்தார்.

 • 5)

  பனாரஸ் இந்துப் பல்கலைக்கழகம் யாரால் நிறுவப்பட்டது?

12ஆம் வகுப்பு வரலாறு அனைத்துப்பாட இரண்டு மதிப்பென் முக்கிய வினாக்கள் 2020 (12th Standard History All Chapter Two Marks Important Questions 2020 ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  தேசியம் என்றால் என்ன?

 • 2)

  நவீன கல்வியில் சமயப்பரப்புக் குழுக்களின் பங்கினை விளக்குக.

 • 3)

  காலனியச் சுரண்டல் குறித்தும்,  மக்களின் தேசிய அடையாளம் பற்றியும் இந்தியர்களுக்குக் கற்று கொடுத்தவர்கள் யாவர்?

 • 4)

  பஞ்சங்களும், இந்தியர்கள் பஞ்சத்தினால் உயிரிழந்ததை வில்லியம் டிக்பை குறிப்பிடுவது யாது?

 • 5)

  மிதவாத தேசியவாதிகளின் ‘இறைஞ்சுதல் கொள்கை’ (The Medicant Policy) என்றால் என்ன?

12ஆம் வகுப்பு வரலாறு அனைத்துப்பாட மூன்று மதிப்பென் முக்கிய வினாக்கள் 2020 (12th Standard History All Chapter Three Marks Important Questions 2020 ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  மே 1884இல் நடைபெற்ற சென்னை மகாஜன சங்கத்தின் தொடக்கவிழாவில் பங்கேற்ற முக்கியத் தலைவர்களின் பெயர்களை எழுதுக.

 • 2)

  இந்திய நிர்வாகச் செலவின விவரங்களைக் கூறுக.

 • 3)

  இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் தோற்றம், மற்றும் அதன் கோரிக்கைகள் யாவை?

 • 4)

  தேசியத்தின் எழுச்சியில் சுற்றறிந்த மத்தியதர வகுப்பினரின் பங்கு யாது?

 • 5)

  அலிப்பூர் வெடிகுண்டு வழக்கின் முக்கியத்துவம் குறித்து எழுதுக.

12ஆம் வகுப்பு வரலாறு அனைத்துப்பாட ஒருமதிப்பென் முக்கிய வினாக்கள் 2020 (12th Standard History All Chapter One Marks Important Questions 2020 ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  இந்தியாவில் ஆங்கிலக் கல்வி எந்த ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது?

 • 2)

  “வறுமையும் பிரிட்டனுக்கொவ்வாத இந்தியஆட்சியும்” (Poverty and Un-British Rule in India) என்ற நூலை எழுதியவர்.

 • 3)

  தொழிற் புரட்சி முதலில் எந்த நாட்டில் நடைபெற்றது?

 • 4)

  நவீன இந்தியாவின் சிற்பி என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார்?

 • 5)

  கூற்று: 1905 அக்டோபர் 16 துக்கநாளாக அனுசரிக்கப்பட்டது.
  காரணம்: மேற்படி நாளில் வங்காளம் முறைப்படி இரண்டு மாகாணங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டது.

12ஆம் வகுப்பு வரலாறு அனைத்துப்பாட ஐந்து மதிப்பென் முக்கிய வினாக்கள் 2020 ( 12th Standard History All Chapter Five Marks Important Questions 2020 ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் தேசிய உணர்வு தோன்ற காரணமான சமூகப் - பொருளாதாரக் காரணிகளை ஆய்க.

 • 2)

  இந்தியாவில் தேசிய விழிப்புணர்வுக்குப் பிரிட்டிஷாரின் அடக்குமுறை மற்றும் இனவெறிக் கொள்கைகள், எந்த அளவிற்குக் காரணமாக இருந்தன?

 • 3)

  இந்தியாவின் பழம் பெருமையை வணங்குதல் பற்றி விவரி?

 • 4)

  ஆங்கிலேயருக்கு முந்தைய இந்தியாவில் கல்வியின் நிலை யாது?

 • 5)

  இந்திய தேசிய இயக்கத்தில் லால்-பால்-பால் ஆகிய மூவரின் பங்களிப்பினை மதிப்பிடுக.

12ஆம் வகுப்பு வரலாறு Book back மற்றும் creative முக்கிய வினாக்கள் ( 12th Standard Tamil Medium History Book Back and Creative Important Question ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  காந்தியடிகள் தென்னாப்பிரிக்காவிலிருந்து எந்த ஆண்டு இந்தியா திரும்பினார்?

 • 2)

  இந்தியாவில் ஆங்கிலக் கல்வி எந்த ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது?

 • 3)

  மாறுபட்ட ஒன்றைத் தேர்வு செய்க.

 • 4)

  "சுயராஜ்யம் எனது பிறப்புரிமை, அதை அடைந்தே தீருவேன்” – எனக் கூறியவர்

 • 5)

  பின்வருவனவற்றை பொருத்தி சரியான விடையைத் தேர்வு செய்க.

  (அ) பாலகங்காதர திலகர்  1. இந்தியாவின் குரல்
  (ஆ) தாதாபாய் நெளரோஜி 2. மெட்ராஸ் டைம்ஸ்
  (இ) மெக்காலே 3. கேசரி
  (ஈ) வில்லியம் டிக்பை 4. இந்தியக் கல்வி குறித்த குறிப்புகள்

12 ஆம் வகுப்பு வரலாறு அனைத்து பாட முக்கிய வினா விடைகள் (12th Standard Tamil Medium History Important Question)  - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  மாறுபட்ட ஒன்றைத் தேர்வு செய்க.

 • 2)

  பின்வருவனவற்றை பொருத்தி சரியான விடையைத் தேர்வு செய்க.

  (அ) பாலகங்காதர திலகர்  1. இந்தியாவின் குரல்
  (ஆ) தாதாபாய் நெளரோஜி 2. மெட்ராஸ் டைம்ஸ்
  (இ) மெக்காலே 3. கேசரி
  (ஈ) வில்லியம் டிக்பை 4. இந்தியக் கல்வி குறித்த குறிப்புகள்
 • 3)

  பின்வரும் எது ஒன்று சரியாகப் பொருந்தியுள்ளது?

 • 4)

  பின்வரும் அமைப்புகள் தொடங்கப்பட்ட சரியான கால வரிசையைத் தேர்வு செய்க.
  (i) கிழக்கிந்தியக் கழகம்
  (ii) சென்னை மகாஜன சங்கம்
  (iii) சென்னைவாசிகள் சங்கம்
  (iv) இந்தியச் சங்கம்

 • 5)

  இந்திய தேசியக் காங்கிரஸை நிறுவியவர்

12th வரலாறு - Full Portion ஐந்து மதிப்பெண்கள் வினாத்தாள் ( 12th History - Full Portion Five Marks Question Paper ) - by 8682895000 - View & Read

 • 1)

  பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் தேசிய உணர்வு தோன்ற காரணமான சமூகப் - பொருளாதாரக் காரணிகளை ஆய்க.

 • 2)

  தேசியத்தின் எழுச்சியில் தொடக்ககால தேசியவாதிகளின் பங்களிப்பை எழுதுக.

 • 3)

  இந்திய தேசிய இயக்கத்தில் லால்-பால்-பால் ஆகிய மூவரின் பங்களிப்பினை மதிப்பிடுக.

 • 4)

  ஆங்கிலேயரின் அடக்குமுறை பற்றி எழுதுக.

 • 5)

  காந்தியடிகள் சமூக சேவைக்காக பெற்ற விருதுகளைப் பற்றி எழுதுக?

12th வரலாறு - Full Portion மூன்று மதிப்பெண்கள் வினாத்தாள் ( 12th History - Full Portion Three Marks Question Paper ) - by 8682895000 - View & Read

 • 1)

  1853 இல் இந்தியச் சீர்திருத்தக் கழக தலைவரின் சென்னை வருகையைக் குறித்து நீ அறிந்தது என்ன?

 • 2)

  தொடக்க காலத்தில் இலங்கைக்குத் தொழிலாளர்களை அனுப்பி வைக்கப்பட்டது குறித்து எழுதுக.

 • 3)

  இந்தியர்களுக்கு எதிரான அடக்கு முறை மற்றும் சுரண்டல் நடவடிக்கைகள் யாவை?

 • 4)

  ரிஸ்லி அறிக்கை (Risely Papers) என்றால் என்ன? அதன் நோக்கம் யாது?

 • 5)

  இந்திய சுதந்திரப் போராட்டத்தின் ஒரு அத்தியாயமாக காதர் இயக்கம் கருதப்படுவது ஏன்?

12th வரலாறு - Full Portion இரண்டு மதிப்பெண்கள் வினாத்தாள் ( 12th History - Full Portion Two Marks Question Paper ) - by 8682895000 - View & Read

 • 1)

  புதிய நிலவுடைமை உரிமைகளால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளை எழுதுக.

 • 2)

  தொடக்க கால முக்கிய தேசியவாதிகளைக் கண்டறிக.

 • 3)

  இந்தியாவில் ஏற்பட்ட சமூக, சமய சீர்த்திருத்த இயக்கங்கள் யாவை?

 • 4)

  வங்கப் பிரிவினையில் கர்சனுடைய நோக்கம் யாது?

 • 5)

  கிலாஃபத் இயக்கம் துவங்குவதற்கான பின்னனி என்னவாக இருந்தது?

12th வரலாறு - திருப்புதல் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள் 2 ( 12th History - Revision Model Question Paper 2 ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  “இந்தியாவின் முதுபெரும் மனிதர்” என அழைக்கப்படுபவர்.

 • 2)

  தொழிற் புரட்சி முதலில் எந்த நாட்டில் நடைபெற்றது?

 • 3)

  பின்வருவனவற்றைப் பொருத்தி சரியான விடையைத் தேர்க.

  (அ) இந்தியப் பத்திரிகைச் சட்டம், 1910 1. சுய ஆட்சி
  (ஆ) விடிவெள்ளிக் கழகம் 2. சார்ந்திருக்கும் நிலைக்கு எதிரான புரட்சி
  (இ) சுயராஜ்யம் 3. தேசிய அளவிலான செயல்பாடுகளை நசுக்கியது.
  (ஈ) சுதேசி 4. கல்விக்கான தேசியக் கழகம்
 • 4)

  கேசரி என்ற பத்திரிக்கையை எழுதிய தலைவரின் பெயரைக் எழுதுக.

 • 5)

  கூற்று: ஜின்னாவை இந்து-முஸ்லீம் ஒற்றுமையின் தூதர் என்று சரோஜினி அம்மையார் அழைத்தார்.
  காரணம்: லக்னோ ஒப்பந்தத்தின் தலைமைச் சிற்பி ஜின்னா ஆவார்.

12th வரலாறு - இரண்டாம் உலகப்போருக்குப் பிந்தைய உலகம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th History - The World after World War II Model Question Paper ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  ________  பாக்தாத் உடன் படிக்கையின் குறிக்கோளாக இருந்தது.

 • 2)

  லெபனானில் அமெரிக்கா தலையிட்டதை _________  எதிர்த்தது

 • 3)

  கூற்று: பன்னாட்டு சங்கம் ஒரு தோல்வி என்பதை இரண்டாம் உலகப்போர் நிரூபித்தது.
  காரணம்: மற்றொ ரு போர் ஏற்படா வண்ணம் தடுக்க ஒரு சக்திவாய்ந்த அமைப்பை உருவாக்க வேண் டியதன் அவசியத்தை தலைவர்க ள் உணர்ந்தனர்

 • 4)

  ஐக்கிய நாடுகள் சபை 1945 அக்டோபர் 24இல்  _______  உருவானது.

 • 5)

  ஐ.நா சபையின் முதல் பொதுச் செயலாளர் டிரிக்வேலை ________  சேர்ந்த வராவார்.

12th வரலாறு - இரண்டாம் உலகப்போரும் காலனிய நாடுகளில் அதன் தாக்கமும் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th History - Outbreak of World War II and its Impact in Colonies Model Question Paper ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  ஜெர்மனி 1939இல் ஆக்கிரமிப்பு தவிர்ப்பு ஒப்பந்தம் ஒன்றை         நாட்டோடு ஏற்படுத்திக் கொண்டது.

 • 2)

  பேர்ல் துறைமுகத்தை ஜப்பான் தாக்குவதற்குத் திட்டம் வகுத்தவர் __________ஆவார்.

 • 3)

  ஜப்பானிய கடற்படையை அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டின் கடற்படை தோற்கடித்தமை      போரிலாகும்.

 • 4)

  ஜெர்மானியப் படைகள் முதல் பின்னடவைச் சந்தித்தது  __________என்னுமிடத்தில் ஆகும் 

 • 5)

  கீழ்க்காண்பனவற்றுள் _________இரண்டாம் உலகப்போரின் விளைவுகளில் சேராத ஒன்று எது?

12th வரலாறு - ஏகாதிபத்தியமும் அதன் தாக்கமும் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th History - Imperialism and its Onslaught Model Question Paper ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  ஜெர்மனியின் முன்னேறி வந்து கொண்டிருந்த படைகளை பிரான்ஸ் வெற்றிகரமாக தடுத்து தோற்கடித்த போரின் பெயர் என்ன?

 • 2)

  'அரசின் தடையற்ற' (Laissez Faire) என்னும் பதத்தை உருவாக்கியவர்               ஆவார்.

 • 3)

  An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations என்ற நூலை எழுதியவர் ___________ஆவார்.

 • 4)

  இங்கிலாந்து ________________ ஆம் ஆண்டில் தடையற்ற வணிகக் கொள்கையைப் பின்பற்றத் துவங்கியது.

 • 5)

  கூற்று: பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் இரண்டாவது பாதியில் பல நாடுகள் மிகைஉற்பத்தியால் பிரச்சனைகளை எதிர்கொண்டன. 
  காரணம்: மிகைஉற்பத்தி, நாடுகளை புதிய சந்தைகளைக் கண்டுபிடிக்க அழுத்தங்கொடுத்தது.   

12th வரலாறு - ஐரோப்பாவில் அமைதியின்மை மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th History - Europe in Turmoil Model Question Paper ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  கூற்று: மக்கள் உரிமை சாசன இயக்கம் ஒரு கலவரமோ  , புரட்சியோ அல்ல .
  காரணம்: அது தொழிலாளர் வர்க்கத்தின் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட இயக்கமாகும்.

 • 2)

  கோட் டெ லா நேச்சர் என்ற நூலின் ஆசிரியர் _________  ஆவார் .

 • 3)

  கூற்று: தேசியவாதத்திற்கு 1848ஆம் ஆண்டு தனித்துவமான வெற்றிகள் கிடைத்த ஆண்டாகும்.
  காரண ம்: சர்வாதிகாரம் மறைந்தது போன்ற பிம்பம் சிறிது காலத்திற்குத் தோன்றியது.

 • 4)

  “இரு உலகங்களின் நாயகன்” என  கொண்டாடப்பட்டவர் ________  ஆவார். 

 • 5)

  _________  இடையே ஏழு வாரப் போர் நடந்தது.

12th வரலாறு - புரட்சிகளின் காலம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th History - The Age of Revolutions Model Question Paper ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  நியூ ஆம்ஸ்டர்டாமிற்கு  ______  என  மறுபெயர் சூட்டப்பட்டது.  

 • 2)

  டென்னிஸ்  மைதான  உறுதிமொழிக்கு  இட்டுச்  சென்ற  எதிர்ப்புக்கு தலைமையேற்ற  பிரபு  _____  ஆவார்.

 • 3)

  கூற்று: வளர்ந்து  கொண்டிருந்த பூர்ஷ்வாக்கள் தங்கள் சமூகத்தகுதிக்கு நிகரான அரசியல் அதிகாரம் வேண்டினர்.
  காரணம்: அரசாங்கத்தில் செல்வாக்குப் பெற வேண்டுமென  அவர்கள்  விரும்பினர்.

 • 4)

  பிரெஞ்சுப் புரட்சியின்  போது  அறிவிக்கப்பட்ட  மனிதன்  மற்றும்  குடிமக்கள்  உரிமைகள்  பிரகடனம்  பெண்களைத்  தவிர்த்துவிட்டதால்  அதன் மேல்  ____ அதிருப்தி கொண்டிருந்தார்.

   

 • 5)

  பதினாறாம்  லூயியின் அதிகாரபூர்வமான  வசிப்பிடமாக  இருந்தது.

12th வரலாறு - நவீன உலகம்: பகுத்தறிவின் காலம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th History - Modern World: The Age of Reason Model Question Paper ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  கீழ்க்கண்டவற்றில் எது லியானர்டோ  டாவின்சியின் ஓவியம் இல்லை?

 • 2)

  போப்பாண்டவரால் கட்டப்பட்ட  ரோமில் உள்ள செயின்ட் பீட்டர்ஸ் தேவாலயத்தை நவீனமயமாக்கியவர் யார்?

 • 3)

  மெகல்லனின் மறைவுக்குப் பிறகு எந்தக் கப்பல் திரும்பியது?

 • 4)

  கூற்று: கொள்ளை நோய்க்கான காரணங்களை விளக்க முடியாததால் கொள்ளை நோய் தேவாலயத்தின் நிலையை பலவீனப்படுத்தியது
  காரணம் : போப்பாண்டவரின் அதிகாரம் பெரும் சவால்களை எதிர் கொண்டது.

 • 5)

  ஏழாம் கிரிகோரியால் கத்தோலிக்க திருச்சபை நடவடிக்கைகளில் இருந்து விலக்கி வைக்கப்பட்ட  ஆட்சியாளர் யார்?

12th வரலாறு - ஓர் புதிய சமூக பொருளாதார ஒழுங்கமைவை எதிர் நோக்குதல் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th History - Envisioning A New Socio-economic Order Model Question Paper ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  பின்வருவனவற்றை காலவரிசைப்படுத்துக.
  (i) ஜமீன்தாரி முறை ஒழிப்புச் சட்டங்கள்
  (ii) அதிக விளைச்சலைத் தரும் வீரிய ரக விதைகளின் பயன்பாடு
  (iii) தமிழ்நாட்டின் முதல் நில உச்சவரம்புச் சட்டம்
  கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகளிலிருந்து விடையினைத் தேர்வு செய்க.

 • 2)

  இந்திய அரசியலமைப்பில் முதலாவது திருத்தம் எப்போது மேற்கொள்ளப்பட்டது?

 • 3)

  நில சீர்த்திருத்தச் சட்டம் தமிழ்நாட்டில் இரண்டாவது முறையாக எப்போது நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது?

 • 4)

  மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதியளிப்புச் சட்டம் எந்த ஆண்டு நிறைவேற்றப்பட்டது?

 • 5)

  1951 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் எத்தனை பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் செயல்பட்டன?

12th வரலாறு - காலனியத்துக்குப் பிந்தைய இந்தியாவின் மறுகட்டமைப்பு மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th History - Reconstruction Of Post-colonial India Model Question Paper ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  தில்லி ஒப்பந்தம் எப்போது கையெழுத்தானது?

 • 2)

  அரசமைப்பு நிர்ணயச் சபையின் தலைவர் யார்?

 • 3)

  ஆந்திரா தனி மாநிலமாகப் பிரிக்கப்பட வேண்டும் என சாகும் வரை உண்ணாவிரதம் இருந்து காலமானவர் யார்?

 • 4)

  பின்வருவனவற்றைப் பொருத்தி சரியான விடையைத் தேர்வு செய்க.

  1. இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கராச்சி கூட்டம்  - 1. 1948
  2. அரசமைப்புக்கான குறிக்கோள் - 2. 1956
  3. ஆந்திரப் பிரதேசம் உருவாக்கம் - 3. 1931 மார்ச்
  4. மூவர் ஆணையம் அமைத்தல் - 4. 1946 டிசம்பர் 13
 • 5)

  ஆசியத் தலைவர்கள் மாநாடு எந்த நகரில் நடைபெற்றது?

12th வரலாறு - இந்திய தேசிய இயக்கத்தின் இறுதிக்கட்டம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th History - Last Phase Of Indian National Movement Model Question Paper ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  ஃபார்வர்டு பிளாக் கட்சியைக் உருவாக்கியவர் யார்?

 • 2)

  ஆகஸ்ட் நன்கொடை அறிவித்தவர் யார்?

 • 3)

  கிரிபிஸ் தூதுக்குழு எப்போது இந்தியா வந்தடைந்தது?

 • 4)

  முத்துதுறைமுகம் எந்த நாட்டால் தாக்கப்பட்டது?

 • 5)

  சிம்லா மாநாட்டைக் கூட்டியவர் பெயரை எழுதுக

12th வரலாறு - தேசியவாத அரசியலில் வகுப்புவாதம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th History - Religion In Nationalist Politics Model Question Paper ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  அலுவலக மொழியாகவும் நீதிமன்ற மொழியாகவும் விலங்கிய மொழி எது?

 • 2)

  இந்து முஸ்லிம் உறவில் விரிசல் ஏற்படுத்திய இயக்கம் எது?

 • 3)

  லக்னோ ஒப்பந்தம் நடைபெற்ற ஆண்டை எழுதுக.

 • 4)

  வேல்ஸ் இளவரசர் எந்த ஆண்டு இந்தியாவிற்கு வருகை புரிந்தார்?

 • 5)

  மிண்டோ - மார்லி சட்டம் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு எது?

12th வரலாறு - ஏகாதிபத்தியத்திற்கு எதிரான போராட்டங்களில் புரட்சிகர தேசியவாதத்தின் காலம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th History - Period Of Radicalism In Anti-imperialist Struggles Model Question Paper ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  தென்னிந்தியாவில் பல தொழிற்சங்களை இவர் தோற்றுவித்தார்

 • 2)

  லாகூர் சதி வழக்கில் எத்தனை தலைவர்கள் கைது செய்யப்பட்டார்கள்?

 • 3)

  தூக்கிலிடுவதற்குப் பதிலாகச் சுட்டுக் கொல்லுங்கள் என்று கோரியவர்கள் யாவர்?

 • 4)

  டாடா இரும்பு மற்றும் எஃகு நிறுவனம் TISCO தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு எப்போது?

 • 5)

  சிட்டகாங் ஆயுதப் படைத்தளத்தைத் துணிகரமாகத் தாக்கிய பெண்மணி யார்?

12th வரலாறு - காந்தியடிகள் தேசியத் தலைவராக உருவெடுத்து மக்களை ஒன்றிணைத்தல் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th History - Advent Of Gandhi And Mass Mobilisation Model Question Paper ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  சாம்பரான் சத்யாகிரக சோதனை நடைபெற்ற ஆண்டு எது ?

 • 2)

  தலித் பகுஜன் இயக்கத்தை தொடங்கிய தலைவர் யார் ?

 • 3)

  இந்திய கவுன்சில் சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு எது?

 • 4)

  சௌரி சௌரா புரட்சி நடைபெற்ற ஆண்டு யாது?

 • 5)

  1929 டிசம்பர் 31 இல் எங்கு முதலில் தேசியக் கோடி ஏற்றப்பட்டது?

12th வரலாறு - இந்திய விடுதலைப்போரில் முதல் உலகப்போரின் தாக்கம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th History - Impact Of World War I On Indian Freedom Movement Model Question Paper ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  1905-இல் ஜப்பான் எந்த நாட்டை வீழ்த்தியது?

 • 2)

  1916-ல் காங்கிரஸ் மற்றும் முஸ்லிம்கள் இடையே கையெழுத்தான ஒப்பந்தத்தின் பெயர் யாது?

 • 3)

  நியூ இந்தியா என்ற பத்திரிக்கை எவ்வாறு வெளிவந்தது?

 • 4)

  போல்ஷ்விக் புரட்சி நடைபெற்ற நாட்டின் பெயர் யாது?

 • 5)

  கிலாபத் இயக்கம்  _________ ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்டது?

12th வரலாறு - தீவிர தேசியவாதத்தின் எழுச்சியும் சுதேசி இயக்கமும் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th History - Rise Of Extremism And Swadeshi Movement Model Question Paper ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  வங்க பிரிவினை நடைபெற்ற ஆண்டு எழுதுக?

 • 2)

  கேசரி என்ற பத்திரிக்கையை எழுதிய தலைவரின் பெயரைக் எழுதுக.

 • 3)

  வங்காளத்தை இரண்டாகப் பிரித்த ஆங்கிலேயே கவர்னர் ஜெனராலின் பெயரை எழுதுக?

 • 4)

  "சுயராஜ்ஜியம் எனது பிறப்பு உரிமை அதை அடைந்தே தீருவேன்" என்று கூறிய தலைவர் யார்?

 • 5)

  புலின் பிகாரி தாஸ் என்பவரின் முயற்சியினால் டாக்கா அனுசீலன் சமிதி உருவான ஆண்டு?

12th வரலாறு - இந்தியாவில் தேசியத்தின் எழுச்சி மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th History - Rise Of Nationalism In India Model Question Paper ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  காந்தியின் அரசியல் குரு என்று அழைக்கப்படுபவர் யார்?

 • 2)

  தென்னாப்பிரிக்காவில் இருந்து காந்தி எப்போது இந்தியா திரும்பினார்?

 • 3)

  தொழிற் புரட்சி முதலில் எந்த நாட்டில் நடைபெற்றது?

 • 4)

  நவீன இந்தியாவின் சிற்பி என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார்?

 • 5)

  1828 - இல் ராஜா ராம்மோகன் ராய் தொடங்கிய இயக்கம் எது?

12th வரலாறு - இரண்டாம் உலகப்போரும் காலனிய நாடுகளில் அதன் தாக்கமும் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th History - Outbreak of World War II and its Impact in Colonies Two Marks Questions ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  கெல்லக் - பிரையான்டிட்  உடன்படுகையின்  முக்கியத்துவத்தை எடுத்தியம்புக.

 • 2)

  பன்னாட்டு  சங்கத்திலிருந்து  1933 ஆம்  ஆண்டில்  ஜெர்மனி  ஏன்  வெளியேறியது?

 • 3)

  ரோம் -பெர்லின் அச்சின் உருவாக்கத்திற்குப்  பின்புலமாக  அமையப்பெற்றது  எது?

 • 4)

  மூனிச் ஒப்பந்தத்தின் கூறுக்ள் யாவை?

 • 5)

  டங்கிர்க்  வெளியேற்றம் குறித்து நீவீர் அறிவது யாது?

12th வரலாறு - ஐரோப்பாவில் அமைதியின்மை இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th History - Europe in Turmoil Two Marks Question Paper ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  ஆறு  சரத்துகளைக் கொண்ட  1838ஆம்  ஆண்டின் மக்களின் பட்டயத்தைப்  பற்றி  எழுதுக. 

 • 2)

  அறுபது  நபர்கள்  வழங்கிய  அறிக்கை  பற்றி  நீவிர் அறிந்தது  யாது?

 • 3)

  எதனால்  1848 ஆம்  ஆண்டின்  ஜூன்  24 முதல்  26 வரையான  காலம் 'இரத்த  ஜூன்  தினங்கள் '  எனக்  கொள்ளப்படுகின்றன?

 • 4)

  மெட்டர்னிக் சகாப்தத்தில் ஐரோப்பிய  கூட்டு (Concert of Europe)  எத்தகைய  பங்காற்றியது  என்பதனை விளக்குக.

 • 5)

  இத்தாலியை மெட்டர்னிக்  "வெறும் பூகோள வெளிப்பாடே" என  ஏன்  கூறினார்?

12th வரலாறு - புரட்சிகளின் காலம் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th History - The Age of Revolutions Two Marks Question Paper ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  வட  அமெரிக்காவின்  ஐரோப்பியக்  காலனிகள்  பூர்வகுடி  மக்கள்  மீது  எத்தகைய தாக்கத்தினை  ஏற்படுத்தின?

 • 2)

  பாஸ்டன் தேநீர்  விருந்து  குறித்து  நீங்கள்  அறிந்ததென்ன?

 • 3)

  அமெரிக்க  விடுதலைப்  போருக்குத்  தாமஸ்  பெயினின்  அறிவுத்திறன் சார்ந்த  பங்களிப்பு  என்ன?

 • 4)

  சரடோகா  போரின்  முக்கியத்துவத்தைக்  குறிப்பிடுக.

 • 5)

  பண்டைய ஆட்சி  முறையின்  மூன்று எஸ்டேட்டுகளை  விவாதிக்கவும்.

12th வரலாறு - நவீன உலகம்: பகுத்தறிவின் காலம் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th History - Modern World: The Age of Reason Two Marks Question Paper ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  கிறித்தவ சீர்திருத்த இயக்கத்துக்கு எராஸ்மஸ் எவ்வாறு வழியமைத்தார்?

 • 2)

  பிளாரன்ஸின் மெடிசி குடும்பம் பற்றி குறிப்பு வரைக.

 • 3)

  1493ஆம் ஆண்டின் போப்பின் ஆணை பற்றி நீவிர் அறிந்ததென்ன?

 • 4)

  ஸ்பெயின் நாட்டு கப்பற்படையின் குறிப்பிடத்தகுந்த விளைவு என்ன?

 • 5)

  வோர்ம்ஸ் சபையின் வெ ளிப்பாடு என்ன என்று தெரிவிக்கவும்.

12th வரலாறு - ஓர் புதிய சமூக பொருளாதார ஒழுங்கமைவை எதிர் நோக்குதல் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் மற்றும் பதில் ( 12th History - Envisioning A New Socio-economic Order One Mark Question with Answer ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  பின்வருவனவற்றை காலவரிசைப்படுத்துக.
  (i) ஜமீன்தாரி முறை ஒழிப்புச் சட்டங்கள்
  (ii) அதிக விளைச்சலைத் தரும் வீரிய ரக விதைகளின் பயன்பாடு
  (iii) தமிழ்நாட்டின் முதல் நில உச்சவரம்புச் சட்டம்
  கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகளிலிருந்து விடையினைத் தேர்வு செய்க.

 • 2)

  இந்திய அரசாங்கம் __________ வகையான மேம்பாட்டிற்காக உறுதி பூண்டுள்ளது.

 • 3)

  இந்திய அரசியலமைப்பில் முதலாவது திருத்தம் எப்போது மேற்கொள்ளப்பட்டது?

 • 4)

  கொடுக்கப்பட்டுள்ள விடைக் குறிப்புகளைக் கொண் டு பின்வருவனவற்றைப் பொருத்தி சரியான விடையைத் தேர்வு செய்க.

  (அ)  தொழில் மேம்பா டு
  கொள்கைத் தீர்மானம்
  - 1.1951-56
  (ஆ) இந்திய அறிவியல்
  நிறுவனம்
  - 2.இரண்டா வது
  ஐந்தாண்டு
  திட்ட ம்
  (இ) மகலனோபிஸ் - 1909
  (ஈ) முதலாவது
  ஐந்தாண்டு திட்ட ம்
  - 1956
 • 5)

  நில சீர்த்திருத்தச் சட்டம் தமிழ்நாட்டில் இரண்டாவது முறையாக எப்போது நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது?

12th வரலாறு - இரண்டாம் உலகப்போருக்குப் பிந்தைய உலகம் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் மற்றும் பதில் ( 12th History - The World after World War II One Mark Question with Answer ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  1947இன் இறுதியில் கிழக்கு ஐரோப்பாவில் சோவியத் ரஷ்யாவின் செல்வாக்கிலிருந்து விடுபட்டிருந்த ஒரே நாடு _________ 

 • 2)

  கூற்று: ஸ்டாலின் சர்ச்சிலை ஒரு போர் விரும்பி என விமர்சித்தார்.
  காரணம்: கம்யூனிசத்திற்கு எதிராக மேற்கு ஐரோப்பிய நாடுகள் கூட்டுசேர வேண்டுமென சர்ச்சில் முன்னதாக அழைப்பு விடுத்திருந்தார்.

 • 3)

  'பனிப் போர்’ எனும் சொல்லை உருவாக்கியவர்

 • 4)

  கூற்று: மார்ஷல் திட்டத்தை “டாலர் ஏகாதிபத்தியம்” என சோவியத் வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் இகழ்ந்தா ர்.
  காரணம்: சோவியத்தின் கண்ணோட்டத்தில் மார்ஷல் திட்டமென்பது அமெரிக்காவின் செல்வாக்கைப் பரப்புவதற்கா ன சூழ்ச்சியே ஆகும்.

 • 5)

  மார்ஷல் உதவித் திட்டத்தின் குறிக்கோள் _________ 

12th வரலாறு - இரண்டாம் உலகப்போரும் காலனிய நாடுகளில் அதன் தாக்கமும் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் மற்றும் பதில் ( 12th History - Outbreak of World War II and its Impact in Colonies One Mark Question with Answer ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  கீழ்க்காண்பனவற்றுள் இரண்டாம் உலகப்போர் உருவாக எது காரணமாக இருக்கவில்லை?

 • 2)

  கெல்லாக்-பிரையாண்ட் ஒப்பந்தம்                   ஆண்டில் கையெழுத்தானது.

 • 3)

  கூற்று: ஆயுதக்குறைப்பு மாநாடு பன்னாட்டு சங்கத்தால் ஜெனீவாவில் நடத்தப்பட்டது.
  காரணம்: பிரான்சுக்கு சமமாக ஜெர்மனி தளவாடங்களை கொண்டிருக்க முயல்வது பேச்சுவார்த்தைகளின் ஒரு முக்கிய அம்சமாக தோன்றியது.

 • 4)

  சீனாவிடமிருந்து மஞ்சூரியாவை ஜப்பான் எந்த ஆண்டு படையெடுத்து கைப்பற்றியது?

 • 5)

  பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் முடிவில் ஐரோப்பியக் கண்டத்திற்குள் தொழிற்துறையில் வலிமையான சக்தியாக             நாடு உருவாகியிருத்தது.

12th வரலாறு - ஏகாதிபத்தியமும் அதன் தாக்கமும் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் மற்றும் பதில் ( 12th History - Imperialism and its Onslaught One Mark Question with Answer ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  ஜெர்மனியின் முன்னேறி வந்து கொண்டிருந்த படைகளை பிரான்ஸ் வெற்றிகரமாக தடுத்து தோற்கடித்த போரின் பெயர் என்ன?

 • 2)

  'அரசின் தடையற்ற' (Laissez Faire) என்னும் பதத்தை உருவாக்கியவர்               ஆவார்.

 • 3)

  An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations என்ற நூலை எழுதியவர் ___________ஆவார்.

 • 4)

  இங்கிலாந்து ________________ ஆம் ஆண்டில் தடையற்ற வணிகக் கொள்கையைப் பின்பற்றத் துவங்கியது.

 • 5)

  கூற்று: பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் இரண்டாவது பாதியில் பல நாடுகள் மிகைஉற்பத்தியால் பிரச்சனைகளை எதிர்கொண்டன. 
  காரணம்: மிகைஉற்பத்தி, நாடுகளை புதிய சந்தைகளைக் கண்டுபிடிக்க அழுத்தங்கொடுத்தது.   

12th வரலாறு - ஐரோப்பாவில் அமைதியின்மை ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் மற்றும் பதில் ( 12th History - Europe in Turmoil One Mark Question with Answer ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  நெப்போலியன் முதன்முறை நாடுகடத்தப்ப ட்டு சிறை வைக்கப்பட்ட இடம் _______ ஆகும்.

 • 2)

  பிரிட்டிஷ், பெல்ஜிய மற்றும் பிரஷ்யக் கூட்டுப் படைகளால் நெப்போலியன் தோற்கடிக்கப்பட்ட வாட்டர் லூ அமையப்பெற்ற இடம்_______ 

 • 3)

  கூற்று: கற்பனைவாத சோஷலிஸ்டுகள் உற்பத்திக் கருவிகளை ப் பொதுவில் கொண்ட மாதிரி சமூகங்களைப் பரிந்துரைத்தனர் .
  காரணம்: அவர்கள் வறுமையும், வேலையில்லா திண்டாட்டமும் ஒழிந்த சோஷலிச சமூகத்தை வளர்த்தெடுக்கும் தொலைநோக்குப் பார்வையைக் கொண்டிருந்தனர் .

 • 4)

  இங்கிலாந்தில் தொழிற்சங்கங்களுக்கு சட்ட அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்ட ஆண்டு ________. 

 • 5)

  கீழ்க்கொடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகளில் சரியானவற்றை தெரிவு செய்துப் பொருத்துக

  (அ) புதிய கிறித்த வம் 1) வில்லியம் லவெட்
  (ஆ) எ நியூ வியூ
  ஆப் சொசை ட்டி
  2) லூயி பிளாங்க்
  (இ) ரெவ்யூ டூ ப்ராக்ரஸ்   3) செயின்ட் சீமோன்
  (ஈ) மக்களின் பட்டயம் 4) இராபர்ட் ஓவன்

12th வரலாறு - புரட்சிகளின் காலம் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் மற்றும் பதில் ( 12th History - The Age of Revolutions One Mark Question with Answer ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  வட அமெரிக்காவில் முதன் முதலில் குடியேறிய  ஐரோப்பியர்கள்   ______ 

 • 2)

  நியூ ஆம்ஸ்டர்டாமிற்கு  ______  என  மறுபெயர் சூட்டப்பட்டது.  

 • 3)

  கூற்று: ஆங்கிலேயர்  நாவாய்ச்  சட்டங்களை  இயற்றினர்
  காரணம்: காலனி  நாடுகளின்  உற்பத்திப்  பொருட்கள்  ஆங்கிலேயக்  கப்பல்களின்  மூலமாக  மட்டுமே  ஏற்றுமதி  செய்யப்பட வேண்டுமென்பதைச் இச்சட்டம்  கட்டாயப்படுத்தியது.

 • 4)

  கூற்று: 1770 இல்  இங்கிலாந்து  தேயிலையைத்  தவிர ஏனைய  பொருட்களின்  மீதான  வரிகளை  ரத்து  செய்தது.
  காரணம்:  காலனி  நாடுகளின்  மீது  நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ வரிவிதிக்கும்  உரிமை  ஆங்கிலேய  பாராளுமன்றத்திற்கு  உண்டு  என்பதை  உறுதிப்படுத்தவே  தேயிலையின்  மீதான  வரி  தக்கவைத்துக்  கொள்ளப்பட்டது.

 • 5)

  பாஸ்டன்  தேநீர் விருந்து  நிகழ்வு  ______  இல்  நடைபெற்றது.

12th வரலாறு - நவீன உலகம்: பகுத்தறிவின் காலம் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் மற்றும் பதில் ( 12th History - Modern World: The Age of Reason One Mark Question with Answer ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  கீழ்க்கண்டவற்றில் எது சுதந்திரமான வர்த்தக நகரம் இல்லை?

 • 2)

  கீழ்க்கண்டவற்றில் எது சமயத்தை இரண்டாம் நிலைக்கு தள்ளியது?

 • 3)

  கீழ்க்க ண்ட போப்பாண்டவர்களில் இத்தாலிய மறுமலர்ச்சிக்கு ஆதரவாகச் செயல்படாதவர் யார்?

 • 4)

  வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்கு எவருடைய வெற்றி பெரிதும் ஊக்கம் தந்தது?

 • 5)

  கூற்று: காகிதம் கி.மு (பொ.ஆ.மு) இரண்டாம் நூற்றாண்டில் சீனாவில் தோன்றியது.
  காரணம்: நகரும் அமைப்பிலான அச்சு இயந்திரத்தை ஜெர்மனி கண்டுபிடித்தது.

12th வரலாறு - இரண்டாம் உலகப்போருக்குப் பிந்தைய உலகம் மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th History - The World after World War II Model Question Paper ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  'பனிப் போர்’ எனும் சொல்லை உருவாக்கியவர்

 • 2)

  கூற்று: மார்ஷல் திட்டத்தை “டாலர் ஏகாதிபத்தியம்” என சோவியத் வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் இகழ்ந்தா ர்.
  காரணம்: சோவியத்தின் கண்ணோட்டத்தில் மார்ஷல் திட்டமென்பது அமெரிக்காவின் செல்வாக்கைப் பரப்புவதற்கா ன சூழ்ச்சியே ஆகும்.

 • 3)

  மார்ஷல் உதவித் திட்டத்தின் குறிக்கோள் _________ 

 • 4)

  ட்ரூமன் கோட்பாடு ________  பரிந்துரைத்தது

 • 5)

  “மூன்றாம் உலகம்” எனும் பதத்தை ________  உருவாக்கியவர் ஆவார்.

12th வரலாறு - இரண்டாம் உலகப்போரும் காலனிய நாடுகளில் அதன் தாக்கமும் மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th History - Outbreak of World War II and its Impact in Colonies Model Question Paper ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  கீழ்க்காண்பனவற்றுள் இரண்டாம் உலகப்போர் உருவாக எது காரணமாக இருக்கவில்லை?

 • 2)

  பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் முடிவில் ஐரோப்பியக் கண்டத்திற்குள் தொழிற்துறையில் வலிமையான சக்தியாக             நாடு உருவாகியிருத்தது.

 • 3)

  வெர்செய்ல்ஸ் ஒப்பபந்ததத்தின் சரத்துகளின்படி ஜனவரி 1935இல் பகுதியில் பொதுவாக்கெடுப்பபு நடத்தப்பட வேண்டும் என்று முடிவானது.

 • 4)

  கூற்று: இரண்டாம் உலகப்போரின் காலத்தில் போர் முறைகள் பெரிதும் மாற்றமடைந்திருந்ததன.
  காரணம்: அகழிப் போர்முறை ஒதுக்கப்பட்டு விமான குண்டுவீச்சு பிரபலமானது.

 • 5)

  அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டின் படைகளை ஆக்ஸ்ட் 1942இல் பசிபிக் பகுதியில் தலைமையேற்று வழிநடத்தியவர் _______    ஆவார்.

12th வரலாறு - ஏகாதிபத்தியமும் அதன் தாக்கமும் மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th History - Imperialism and its Onslaught Model Question Paper ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  ஜெர்மனியின் முன்னேறி வந்து கொண்டிருந்த படைகளை பிரான்ஸ் வெற்றிகரமாக தடுத்து தோற்கடித்த போரின் பெயர் என்ன?

 • 2)

  'அரசின் தடையற்ற' (Laissez Faire) என்னும் பதத்தை உருவாக்கியவர்               ஆவார்.

 • 3)

  எந்த நாடு 21 நிர்பந்தங்களை புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட சீன குடியரசின் தலைவர் முன் சமர்ப்பித்தது ?

 • 4)

  _____________ ஐ  அடிப்படையாகக் கொண்டு அல்பேனியா எனும் புதுநாடு உருவாக்கப்பட்டது  

 • 5)

  கீழ்க்காண்பனவற்றுள் சரியாகப் பொருத்தத்தப்படாத ஒன்றைச் சுட்டுக.

12th வரலாறு - ஐரோப்பாவில் அமைதியின்மை மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th History - Europe in Turmoil Model Question Paper ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  பிரிட்டிஷ், பெல்ஜிய மற்றும் பிரஷ்யக் கூட்டுப் படைகளால் நெப்போலியன் தோற்கடிக்கப்பட்ட வாட்டர் லூ அமையப்பெற்ற இடம்_______ 

 • 2)

  மார்க்சும், ஏங்கல்சும் தங்களின் கம்யூனிஸ்ட் மேனிபெஸ்டோ என்ற நூலை _______  ஆண்டில் வெளியிட்டனர் .

 • 3)

  கூற்று: மக்கள் உரிமை சாசன இயக்கம் ஒரு கலவரமோ  , புரட்சியோ அல்ல .
  காரணம்: அது தொழிலாளர் வர்க்கத்தின் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட இயக்கமாகும்.

 • 4)

  _________  இடையே ஏழு வாரப் போர் நடந்தது.

 • 5)

  பிராங்கோ -பிரஷ்யப் போர் உருவாகக் காரணமாக விளங்கியது ________  ஆகும்

12th வரலாறு - புரட்சிகளின் காலம் மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th History - The Age of Revolutions Model Question Paper ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  நியூ ஆம்ஸ்டர்டாமிற்கு  ______  என  மறுபெயர் சூட்டப்பட்டது.  

 • 2)

  பாஸ்டன்  தேநீர் விருந்து  நிகழ்வு  ______  இல்  நடைபெற்றது.

 • 3)

  அமெரிக்க சுதந்திரப் போரில் ஆங்கில படைகளுக்குத் தலைமை  தாங்கியவர்

 • 4)

  டென்னிஸ்  மைதான  உறுதிமொழிக்கு  இட்டுச்  சென்ற  எதிர்ப்புக்கு தலைமையேற்ற  பிரபு  _____  ஆவார்.

 • 5)

  பிரெஞ்சுப் புரட்சியின்  போது  அறிவிக்கப்பட்ட  மனிதன்  மற்றும்  குடிமக்கள்  உரிமைகள்  பிரகடனம்  பெண்களைத்  தவிர்த்துவிட்டதால்  அதன் மேல்  ____ அதிருப்தி கொண்டிருந்தார்.

   

12th வரலாறு - நவீன உலகம்: பகுத்தறிவின் காலம் மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th History - Modern World: The Age of Reason Model Question Paper ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  கீழ்க்கண்டவற்றில் எது சுதந்திரமான வர்த்தக நகரம் இல்லை?

 • 2)

  கீழ்க்கண்டவற்றில் எது சமயத்தை இரண்டாம் நிலைக்கு தள்ளியது?

 • 3)

  மனிதகுலத்தை சமயமரபு அல்லது அதிகார ம் மூலமாக ஆட்சி செலுத்தாமல் காரணங்கள் மூலம் ஆட்சி செலுத்தவேண்டும் என்று விரும்பியவர் யார்?

 • 4)

  துருக்கியர்களுக்கு எதிரான போரில் மேற்கத்திய நாடுகளின் உதவியை நாடி இத்தாலிக்கு சென்றவர் யார்?

 • 5)

  கீழ்க்கண்டவற்றில் எது லியானர்டோ  டாவின்சியின் ஓவியம் இல்லை?

12th வரலாறு - ஓர் புதிய சமூக பொருளாதார ஒழுங்கமைவை எதிர் நோக்குதல் மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th History - Envisioning A New Socio-economic Order Model Question Paper ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  இந்திய அரசியலமைப்பில் முதலாவது திருத்தம் எப்போது மேற்கொள்ளப்பட்டது?

 • 2)

  நில சீர்த்திருத்தச் சட்டம் தமிழ்நாட்டில் இரண்டாவது முறையாக எப்போது நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது?

 • 3)

  மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதியளிப்புச் சட்டம் எந்த ஆண்டு நிறைவேற்றப்பட்டது?

 • 4)

  எந்த ஆண்டு இந்திய பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் கடும் நெருக்கடியைச் சந்தித்தன?

 • 5)

  டாட்டா அடிப்ப ஆராய்ச்சி நிறுவனம் எப்போது அமைக்கப்பட்டது?

12th வரலாறு - காலனியத்துக்குப் பிந்தைய இந்தியாவின் மறுகட்டமைப்பு மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th History - Reconstruction of Post-Colonial India Model Question Paper ) - by Srinivasan - Tiruvallur - View & Read

 • 1)

  மகாத்மா காந்தியடிகள் படுகொலை செய்யப்பட்ட நாள் __________

 • 2)

  அரசமைப்பு நிர்ணயச் சபையில் குறிக்கோள்தீர்மானங்களைக் கொண்டு வந்தவர்.

 • 3)

  பி.ஆர். அம்பேத்காரை எந்த தொகுதியிலிருந்துதேர்ந்தெடுப்பதைக் காங்கிரஸ் உறுதி செய்தது?

 • 4)

  அரசமைப்பு நிர்ணய சபையின் முதல் கூட்டம் எப்போது நடைபெற்றது?

 • 5)

  அரசமைப்பு எப்பொழுது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது?

12th வரலாறு - இந்திய தேசிய இயக்கத்தின் இறுதிக்கட்டம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th History - Last Phase of Indian National Movement Model Question Paper ) - by Srinivasan - Tiruvallur - View & Read

 • 1)

  தனிநபர் சத்தியாகிரகம்எப்போது தொடங்கியது?

 • 2)

  கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு யாருடைய ஆட்சியின் போது இந்தியாவிற்கு வருகை தந்தது?

 • 3)

  சுபாஷ் சந்திர போஸ் எந்த ஆண்டுகாங்கிரஸிலிருந்து நீக்கப்பட்டார்?

 • 4)

  வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கத்தின் போ து பம்பாயில் இரகசிய வானொலி நிலையத்தை நடத்தியவர் யார்?

 • 5)

  இந்திய தேசிய இராணுவப்படை வீரர்கள் சார்பாக நீதிமன்றத்தில் வாதாடியவர் யார்?

12th வரலாறு - தேசியவாத அரசியலில் வகுப்புவாதம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th History - Religion in Nationalist Politics Model Question Paper ) - by Srinivasan - Tiruvallur - View & Read

 • 1)

  முகலாயர் காலத்தில்அலுவலக மற்றும் நீதிமன்ற வழியாக விளங்கியது எது?

 • 2)

  லண்டன் பிரிவிக் கவுன்சிலில் இடம்பெற்றமுதல் இந்தியர் ________

 • 3)

  இரு நாடு கொள்கையைமுதன்முதலில் கொண்டு வந்தவர்_________ 

 • 4)

  1937இல் நடைபெற்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்றது.

 • 5)

  காங்கிரஸ் ஆட்சி முடிவுக்கு வந்த நாளினைமுஸ்லிம் லீக் மீட்பு நாளாக கொண்டாடியது.

12th Standard வரலாறு - ஏகாதிபத்தியத்திற்கு எதிரான போராட்டங்களில் புரட்சிகர தேசியவாதத்தின் காலம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Standard History - Period of Radicalism in Anti-Imperialist Struggles Model Question Paper ) - by Srinivasan - Tiruvallur - View & Read

 • 1)

  இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது?

 • 2)

  கீழ்க்காண்பவர்களில் 64 நாட்கள் உண்ணாவிரதத்திற்குப் பிறகு சிறையில் உயிரிழந்தவர் யார்?

 • 3)

  முதலாவது பருத்தித் தொழிற்சாலை பம்பாயில் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு.

 • 4)

  முதலாவது பயணிகள் இரயில் 1853இல் எந்தஇடங்களுக்கு இடையே ஓடியது?

 • 5)

  கல்கத்தாவில் முதலாவது சணல் ஆலை தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு________ 

12th Standard வரலாறு - காந்தியடிகள் தேசியத் தலைவராக உருவெடுத்து மக்களை ஒன்றிணைத்தல் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Standard History - Advent of Gandhi and Mass Mobilisation Model Question Paper ) - by Srinivasan - Tiruvallur - View & Read

 • 1)

  காந்தியடிகளின் அரசியல் குரு யார்?

 • 2)

  இந்தியாவின் மூவர்ணக் கொடி எப்போது ஏற்றப்பட்டது?

 • 3)

  1923 இல் மோதிலால் நேரு மற்றும் சி.ஆர்.தாஸ் ஆல் தோற்றுவிக்கப்பட்ட கட்சியின் பெயர் என்ன?

 • 4)

  பின்வரும் எந்த ஒன்று சரியாகப் பொருந்தவில்லை?

 • 5)

  கூற்று: பி.ஆர். அம்பேத்கர் மஹத் சத்தியாகிரகத்தைத் தொடங்கினார்.
  காரணம்: அவர் இந்துக்கள் மற்றும் முஸ்லீம்களை ஒருங்கிணைக்க முயன்றார்.

12th Standard வரலாறு - இந்திய விடுதலைப்போரில் முதல் உலகப்போரின் தாக்கம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Standard History - Impact of World War I on Indian Freedom Movement Model Question Paper ) - by Srinivasan - Tiruvallur - View & Read

 • 1)

  தென்னிந்தியாவில் தன்னாட்சி இயக்கம் யாரால் துவக்கப்பட்டது?

 • 2)

  பனாரஸ் இந்துப் பல்கலைக்கழகம் யாரால் நிறுவப்பட்டது?

 • 3)

  “Indian Unrest” என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர்

 • 4)

  கதார் கட்சி யாரால் நிறுவப்பட்டது?

 • 5)

  அகில இந்திய தொழிற்சங்க காங்கிரஸின் முதல் தலைவர் யார்?

12th வரலாறு - இந்திய தேசிய இயக்கத்தின் இறுதிக்கட்டம் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th History - Last Phase Of Indian National Movement Three Marks and Five Marks Questions ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கத்தில் பங்கேற்காத அமைப்புகளின் பெயரை எழுதுக.

 • 2)

  சர் ஸ்டாஃபோர்டு கிரிப்ஸ் அவர்களின்முன்மொழிவுகளை விவாதிக்கவும்.

 • 3)

  இந்திய தேசிய காங்கிரசிலிருந்து சுபாஷ் சந்திரபோஸ் நீக்கப்பட்டதற்கானக் காரணங்களை விளக்குக.

 • 4)

  1946 இல் ஏற்படுத்தப்பட்ட இடைக்கால அரசாங்கத்தில் இடம்பெற்ற முஸ்லீம் லீக் பிரதிநிதிகள் யாவர்?

 • 5)

  எத்தகைய சூழ்நிலையில் காந்தியடிகள்வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கம் பற்றி சிந்தித்தார்?

12th வரலாறு - காந்தியடிகள் தேசியத் தலைவராக உருவெடுத்து மக்களை ஒன்றிணைத்தல் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th History - Advent Of Gandhi And Mass Mobilisation Three Marks and Five Marks Questions ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை குறித்து குறிப்பு எழுதுக.

 • 2)

  மாகாணங்களில் இரட்டையாட்சி முறை பற்றி எழுதுக.

 • 3)

  பூனா ஒப்பந்தத்தின் முக்கியத்துவம் யாது?

 • 4)

  பிராமணரல்லாதார் இயக்க தலைவர்கள் காலனி அரசாங்கத்தைக் கையாள்வதில் தொடக்க கால தேசியவாதிகள் கடைப்பிடித்த அதே யுக்தியினை கையாண்டனர். விவரி.

 • 5)

  மாற்றத்தை விரும்புவர்கள் – மாற்றத்தை விரும்பாதவர்கள் - வேறுபடுத்துக.

12th வரலாறு - இந்திய விடுதலைப்போரில் முதல் உலகப்போரின் தாக்கம் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th History - Impact Of World War I On Indian Freedom Movement Three and Five Marks Questions ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  தன்னாட்சி இயக்கத்தின் முக்கியத்துவம் பற்றி எழுதுக?

 • 2)

  திலகரின் தன்னாட்சி இயக்கம் பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக?

 • 3)

  சுதேசி இயக்கம் (1905) பற்றி எழுதுக?

 • 4)

  தொழிலாளர் இயக்கத்தின் எழுச்சியைப் பற்றி எழுதுக?

 • 5)

  இந்திய காமன்வெல்த் லீக் இயக்கம் பற்றி விவரி?

12th வரலாறு - தீவிர தேசியவாதத்தின் எழுச்சியும் சுதேசி இயக்கமும் மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th History - Rise Of Extremism And Swadeshi Movement Three and Five Marks Questions ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  காங்கிரஸ் இரண்டாகப் பிளவுபடக் காரணமான சூரத் மாநாட்டின் செயல்முறைகள் குறித்து எழுதுக.

 • 2)

  சுதேசி இயக்கத்தின் போது அதிகரித்த தனி நபர் வன்முறைகளுக்கான காரணங்களை எழுதுக.

 • 3)

  பெருவாரியான மக்களை ஒன்றுதிரட்ட சமிதிகளால் பயன்படுத்தப்பட்ட பணிகளின் சிறப்பம்சங்கள் யாவை?

 • 4)

  1908இல் நடைபெற்ற கோரல் நூற்பாலை வேலை நிறுத்தம் பற்றி நீவீர் அறிவது யாது?

 • 5)

  அலிப்பூர் வெடிகுண்டு வழக்கின் முக்கியத்துவம் குறித்து எழுதுக.

12th வரலாறு - இந்தியாவில் தேசியத்தின் எழுச்சி மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th History - Rise Of Nationalism In India Three and Five Marks Questions ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  மெக்காலேயின் ‘இந்தியக் கல்வி குறித்த குறிப்புகளை’ ஆய்க.

 • 2)

  1853 இல் இந்தியச் சீர்திருத்தக் கழக தலைவரின் சென்னை வருகையைக் குறித்து நீ அறிந்தது என்ன?

 • 3)

  பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் தேசிய உணர்வினை உருவாக்கியதில் பத்திரிகைகளின் பங்கினை எழுதுக.

 • 4)

  பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் ஒப்பந்தக் கூலி தொழிலாளர் முறை எவ்வழியில் ஏற்படுத்தப்பட்டது?

 • 5)

  மே 1884இல் நடைபெற்ற சென்னை மகாஜன சங்கத்தின் தொடக்கவிழாவில் பங்கேற்ற முக்கியத் தலைவர்களின் பெயர்களை எழுதுக.

12th Standard வரலாறு - தீவிர தேசியவாதத்தின் எழுச்சியும் சுதேசி இயக்கமும் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Standard History - Rise of Extremism and Swadeshi Movement Model Question Paper ) - by Srinivasan - Tiruvallur - View & Read

 • 1)

  சூரத்தில் நடைபெறவிருந்த காங்கிரஸ் மாநாட்டிற்கு காங்கிரஸின் அடுத்த தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதற்கு யாருடைய பெயர் தீவிர தேசியவாதிகளால் முன்மொழியப்பட்டது?

 • 2)

  கல்கத்தாவில் அனுசிலன் சமிதியை நிறுவியவர்

 • 3)

  கூற்று: வ. உ. சிதம்பரம் சுதேசி கப்பல் நிறுவனத்தைத் தொடங்கினார்.
  காரணம்: இந்தியக் கடற்கரைகளில் ஆங்கிலேயர்களின் முற்றுரிமையினை அவர் எதிர்த்தார்.

 • 4)

  ஒருவரது சொந்த நாடு என்பதின் பொருள் எதைக் குறிப்பது

 • 5)

  விடிவெள்ளிக் கழகம் நிறுவப்பட்ட ஆண்டு எப்போது?

12th Standard வரலாறு - இந்தியாவில் தேசியத்தின் எழுச்சி மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Standard History - Rise of Nationalism in India Model Question Paper ) - by Srinivasan - Tiruvallur - View & Read

 • 1)

  காந்தியடிகள் தென்னாப்பிரிக்காவிலிருந்து எந்த ஆண்டு இந்தியா திரும்பினார்?

 • 2)

  மாறுபட்ட ஒன்றைத் தேர்வு செய்க.

 • 3)

  பின்வரும் எது ஒன்று சரியாகப் பொருந்தியுள்ளது?

 • 4)

  இந்திய தேசியக் காங்கிரஸை நிறுவியவர்

 • 5)

  இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் முதல் தலைவர்

12th வரலாறு - முதல் பருவம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th History - Term 1 Model Question Paper ) - by Srinivasan - Tiruvallur - View & Read

 • 1)

  காந்தியடிகள் தென்னாப்பிரிக்காவிலிருந்து எந்த ஆண்டு இந்தியா திரும்பினார்?

 • 2)

  சூரத்தில் நடைபெறவிருந்த காங்கிரஸ் மாநாட்டிற்கு காங்கிரஸின் அடுத்த தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதற்கு யாருடைய பெயர் தீவிர தேசியவாதிகளால் முன்மொழியப்பட்டது?

 • 3)

  கல்கத்தாவில் அனுசிலன் சமிதியை நிறுவியவர்

 • 4)

  1916 ஆம் ஆண்டு லக்னோ மாநாட்டின் முக்கியத்துவம்

 • 5)

  இந்தியாவின் மூவர்ணக் கொடி எப்போது ஏற்றப்பட்டது?

12th வரலாறு - காந்தியடிகள் தேசியத் தலைவராக உருவெடுத்து மக்களை ஒன்றிணைத்தல் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th History - Advent Of Gandhi And Mass Mobilisation Two Marks Questions ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  இந்தியா வந்த வேல்ஸ் இளவரசர் எவ்வாறு வரவேற்கப்பட்டார்?

 • 2)

  காந்தியடிகளின் சம்பரான் சத்தியாகிரகத்தின் போது உடன் சென்ற உள்ளூர் தலைவர்கள் யாவர்?

 • 3)

  இந்தியப் பணியாளர் சங்கம் ஏன் தோற்றுவிக்கப்பட்டது?

 • 4)

  பகிஷ்கிரித் ஹிதகர்னி சபா குறித்து எழுதுக.

 • 5)

  தேசியவாதிகளால் ரெளலட் சட்டம் ஏன் எதிர்க்கப்பட்டது?

12th வரலாறு - இந்தியாவில் தேசியத்தின் எழுச்சி இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th History - Rise Of Nationalism In India Two Marks Questions ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  தேசியம் என்றால் என்ன?

 • 2)

  புதிய நிலவுடைமை உரிமைகளால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளை எழுதுக.

 • 3)

  அவுரி கலகம் குறித்து குறிப்பு வரைக.

 • 4)

  இல்பர்ட் மசோதாவின் முக்கியத்துவத்தை விவாதி.

 • 5)

  நவீன கல்வியில் சமயப்பரப்புக் குழுக்களின் பங்கினை விளக்குக.

12th வரலாறு - முதல் பருவம் ஐந்து மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th History - Term 1 Five Mark Model Question Paper ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  இந்தியாவில் தேசிய விழிப்புணர்வுக்குப் பிரிட்டிஷாரின் அடக்குமுறை மற்றும் இனவெறிக் கொள்கைகள், எந்த அளவிற்குக் காரணமாக இருந்தன?

 • 2)

  இந்திய தேசிய இயக்கத்தில் லால்-பால்-பால் ஆகிய மூவரின் பங்களிப்பினை மதிப்பிடுக.

 • 3)

  திலகர் மற்றும் அன்னிபெசன்ட் ஆகியோரின் கீழ் துவங்கப்பட்ட தன்னாட்சி இயக்கங்களின் செயல்பாடுகளை விளக்குக?

 • 4)

  ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை நடைமுறைப்படுத்தும் சூழலையும் அதன் விளைவுகளையும் விவரி.

 • 5)

  இந்திய விடுதலைப் போரில் மகாத்மா காந்தியடிகளின் பங்கினை மதிப்பிடுக.

12th Standard வரலாறு - காலனியத்துக்குப் பிந்தைய இந்தியாவின் மறுகட்டமைப்பு Book Back Questions ( 12th Standard History - Reconstruction of Post-Colonial India Book Back Questions ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  பின்வருவனவற்றைப் பொருத்திச் சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

  (அ ) சீன மக்கள் குடியரசு - 1. பெல்கிரேடு 
  (ஆ) பாண்டுங் மாநாடு - 2. மார்ச் 1947
  (இ) ஆசிய உறவுகள் மாநாடு - 3. ஏப்ரல் 1955
  (ஈ) அணிசேரா இயக்கத்தின் தோற்றம் - 4. ஜனவரி 1, 1950
 • 2)

  மகாத்மா காந்தியடிகள் படுகொலை செய்யப்பட்ட நாள் __________

 • 3)

  பி.ஆர். அம்பேத்காரை எந்த தொகுதியிலிருந்துதேர்ந்தெடுப்பதைக் காங்கிரஸ் உறுதி செய்தது?

 • 4)

  அரசமைப்பு நிர்ணய சபையின் முதல் கூட்டம் எப்போது நடைபெற்றது?

 • 5)

  மொழிவாரி அடிப்படையில் அமைக்கப்பட்ட முதல் மாநிலம் ________ 

12th Standard வரலாறு - இந்திய தேசிய இயக்கத்தின் இறுதிக்கட்டம் Book Back Questions ( 12th Standard History - Last Phase of Indian National Movement Book Back Questions ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  தனிநபர் சத்தியாகிரகம்எப்போது தொடங்கியது?

 • 2)

  பின்வருவனவற்றைப் பொருத்தி சரியானவிடையைத் தேர்வு செய்க.

  (அ) அமெரிக்கக் குடியரசுத் தலைவர்  - 1.டோஜா  
  (ஆ) சீனக் குடியரசுத் தலைவர் - 2. வின்ஸ்டன் சர்ச்சில்
  (இ) பிரிட்டிஷ் பிரதமர் - 3. ஷியாங் கே ஷேக்
  (ஈ) ஜப்பான் பிரதமர் - 4. எஃப்.டி. ரூஸ்வெல்ட்
 • 3)

  வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கத்தின் போ து பம்பாயில் இரகசிய வானொலி நிலையத்தை நடத்தியவர் யார்?

 • 4)

  1942இல் வெள்ளையனே வெளியேறுஇயக்கம் தொடங்கப்பட்ட போது இந்தியாவின் அரசபிரதிநிதி யார்?

 • 5)

  பிரிட்டிஷார் எந்தக் காலத்திற்குள் இந்தியாவைவிட்டு வெளியேற முடிவு செய்தனர்?

12th Standard வரலாறு - தேசியவாத அரசியலில் வகுப்புவாதம் Book Back Questions ( 12th Standard History - Last Phase of Indian National Movement Book Back Questions ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  முகலாயர் காலத்தில்அலுவலக மற்றும் நீதிமன்ற வழியாக விளங்கியது எது?

 • 2)

  லண்டன் பிரிவிக் கவுன்சிலில் இடம்பெற்றமுதல் இந்தியர் ________

 • 3)

  இரு நாடு கொள்கையைமுதன்முதலில் கொண்டு வந்தவர்_________ 

 • 4)

  1937இல் நடைபெற்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்றது.

 • 5)

  காங்கிரஸ் ஆட்சி முடிவுக்கு வந்த நாளினைமுஸ்லிம் லீக் மீட்பு நாளாக கொண்டாடியது.

12th Standard வரலாறு - ஏகாதிபத்தியத்திற்கு எதிரான போராட்டங்களில் புரட்சிகர தேசியவாதத்தின் காலம் Book Back Questions ( 12th Standard History - Period of Radicalism in Anti-Imperialist Struggles Book Back Questions ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது?

 • 2)

  கீழ்க்காண்பவர்களில் 64 நாட்கள் உண்ணாவிரதத்திற்குப் பிறகு சிறையில் உயிரிழந்தவர் யார்?

 • 3)

  முதலாவது பயணிகள் இரயில் 1853இல் எந்தஇடங்களுக்கு இடையே ஓடியது?

 • 4)

  பின்வருவோரில் கான்பூர் சதி வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டவர் யார்?

 • 5)

  கான்பூர் சதி வழக்குக் குறித்த பின்வரும் எந்தகூற்றுகள் சரியானவை?
  (i) சணல் மற்றும் பருத்தி தொழிற்சாலைகளில்தொழிற்சங்கங்கள் தோன்றின.
  (ii) இவ்வழக்கில் கம்யூனிஸ்ட்களும் தொழிற்சங்கவாதிகளும் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டனர்.
  (iii) இவ்வழக்கு நீதிபதி H.E. ஹோம்ஸ் என்பவரின் முன்பாக விசாரணைணைக்கு வந்தது.
  (iv) விசாரணை மற்றும் சிறைத் தண்டனையானது இந்தியாவில் காங்கிரஸ் நடவடிக்கைகளில் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தியது.

12th Standard வரலாறு - காந்தியடிகள் தேசியத் தலைவராக உருவெடுத்து மக்களை ஒன்றிணைத்தல் Book Back Questions ( 12th Standard History - Advent of Gandhi and Mass Mobilisation Book Back Questions ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  காந்தியடிகளின் அரசியல் குரு யார்?

 • 2)

  இந்தியாவின் மூவர்ணக் கொடி எப்போது ஏற்றப்பட்டது?

 • 3)

  பின்வரும் எந்த ஒன்று சரியாகப் பொருந்தவில்லை?

 • 4)

  காந்தியடிகளின் தண்டி யாத்திரை பயணம் சென்றடைந்த ஆண்டு

 • 5)

  இந்தியா வந்த வேல்ஸ் இளவரசர் எவ்வாறு வரவேற்கப்பட்டார்?

12th Standard வரலாறு - இந்திய விடுதலைப்போரில் முதல் உலகப்போரின் தாக்கம் Book Back Questions ( 12th Standard History - Impact of World War I on Indian Freedom Movement Book Back Questions ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  தென்னிந்தியாவில் தன்னாட்சி இயக்கம் யாரால் துவக்கப்பட்டது?

 • 2)

  கூற்று: ஜின்னாவை இந்து-முஸ்லீம் ஒற்றுமையின் தூதர் என்று சரோஜினி அம்மையார் அழைத்தார்.
  காரணம்: லக்னோ ஒப்பந்தத்தின் தலைமைச் சிற்பி ஜின்னா ஆவார்.

 • 3)

  1916 ஆம் ஆண்டு லக்னோ மாநாட்டின் முக்கியத்துவம்

 • 4)

  “Indian Unrest” என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர்

 • 5)

  அகில இந்திய தொழிற்சங்க காங்கிரஸின் முதல் தலைவர் யார்?

12th Standard வரலாறு - தீவிர தேசியவாதத்தின் எழுச்சியும் சுதேசி இயக்கமும் Book Back Questions ( 12th Standard History - Rise of Extremism and Swadeshi Movement Book Back Questions ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  சூரத்தில் நடைபெறவிருந்த காங்கிரஸ் மாநாட்டிற்கு காங்கிரஸின் அடுத்த தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதற்கு யாருடைய பெயர் தீவிர தேசியவாதிகளால் முன்மொழியப்பட்டது?

 • 2)

  பின்வருவனவற்றைப் பொருத்தி சரியான விடையைத் தேர்க.

  (அ) இந்தியப் பத்திரிகைச் சட்டம், 1910 1. சுய ஆட்சி
  (ஆ) விடிவெள்ளிக் கழகம் 2. சார்ந்திருக்கும் நிலைக்கு எதிரான புரட்சி
  (இ) சுயராஜ்யம் 3. தேசிய அளவிலான செயல்பாடுகளை நசுக்கியது.
  (ஈ) சுதேசி 4. கல்விக்கான தேசியக் கழகம்
 • 3)

  கல்கத்தாவில் அனுசிலன் சமிதியை நிறுவியவர்

 • 4)

  கூற்று: வ. உ. சிதம்பரம் சுதேசி கப்பல் நிறுவனத்தைத் தொடங்கினார்.
  காரணம்: இந்தியக் கடற்கரைகளில் ஆங்கிலேயர்களின் முற்றுரிமையினை அவர் எதிர்த்தார்.

 • 5)

  சுப்ரமணிய பாரதி குறித்த பின்வரும் எந்த கூற்று தவறானது?

12th Standard வரலாறு - இந்தியாவில் தேசியத்தின் எழுச்சி Book Back Questions ( 12th Standard History - Rise of Nationalism in India Book Back Exercise ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  காந்தியடிகள் தென்னாப்பிரிக்காவிலிருந்து எந்த ஆண்டு இந்தியா திரும்பினார்?

 • 2)

  மாறுபட்ட ஒன்றைத் தேர்வு செய்க.

 • 3)

  பின்வரும் எது ஒன்று சரியாகப் பொருந்தியுள்ளது?

 • 4)

  இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் முதல் தலைவர்

 • 5)

  ஒரிசா பஞ்சம் குறித்த பின்வரும் கூற்றுக்களில் சரியானவை எவை/எது?
  கூற்று 1: 1866ஆம் ஆண்டில் ஒன்றரை மில்லியன் மக்கள் ஒரிசாவில் பட்டினியால் இறந்தனர்.
  கூற்று 2: பஞ்ச காலத்தில் 200 மில்லியன் பவுண்ட் அரிசியை பிரிட்டனுக்கு ஆங்கில அரசு ஏற்றுமதி செய்தது.
  கூற்று 3: ஒரிசா பஞ்சமானது தாதாபாய் நெளரோஜியை இந்திய வறுமை குறித்து வாழ்நாள் ஆய்வை மேற்கொள்ள தூண்டியது.

12th Standard வரலாறு இந்திய தேசிய இயக்கத்தின் இறுதிக்கட்டம் ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் ( 12th Standard History Last Phase of Indian National Movement One Marks Question And Answer ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  தனிநபர் சத்தியாகிரகம்எப்போது தொடங்கியது?

 • 2)

  பின்வருவனவற்றைப் பொருத்தி சரியான விடையைத் தேர்வு செய்க.

  (அ) இந்து-முஸ்லீம் கலவரம் - 1.மோகன் சிங்
  (ஆ) ஆகஸ்ட் கொடை  - 2.கோவிந்த் பல்லப் பந்த்
  (இ) பிரிவினைத் தீர்மானத்தை முன்மொழிந்தவர்  - 3. லின்லித்கோ பிரபு
  (ஈ) இந்திய தேசிய இராணுவம் - 4. நவகாளி
 • 3)

  சுபாஷ் சந்திர போஸ் எந்த ஆண்டுகாங்கிரஸிலிருந்து நீக்கப்பட்டார்?

 • 4)

  வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கத்தின் போ து பம்பாயில் இரகசிய வானொலி நிலையத்தை நடத்தியவர் யார்?

 • 5)

  இந்திய தேசிய இராணுவப்படை வீரர்கள் சார்பாக நீதிமன்றத்தில் வாதாடியவர் யார்?

12th Standard வரலாறு தேசியவாத அரசியலில் வகுப்புவாதம் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் மற்றும் விடைகள் ( 12th Standard History Religion in Nationalist Politics One Marks Question And Answer ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  முகலாயர் காலத்தில்அலுவலக மற்றும் நீதிமன்ற வழியாக விளங்கியது எது?

 • 2)

  லண்டன் பிரிவிக் கவுன்சிலில் இடம்பெற்றமுதல் இந்தியர் ________

 • 3)

  கூற்று: 1870இல் வங்காள அரசாங்க ஆணைஇஸ்லாமிய தொழில்வல்லுநர் குழுக்களிடையே ஐயங்களை ஏற்படுத்தியது.
  காரணம்: அவ்வாணை உருது மொழி பாரசீக – அரபி எழுத்து முறைக்குப் பதிலாக இந்தியைக் கொண்டு வந்தது.

 • 4)

  இரு நாடு கொள்கையைமுதன்முதலில் கொண்டு வந்தவர்_________ 

 • 5)

  1937இல் நடைபெற்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்றது.

12th Standard வரலாறு ஏகாதிபத்தியத்திற்கு எதிரான போராட்டங்களில் புரட்சிகர தேசியவாதத்தின் காலம் ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் ( 12th Standard History Period of Radicalism in Anti-Imperialist Struggles One Marks Question And Answer ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது?

 • 2)

  கல்பனா தத் எதனுடன் தொடர்புடையவர்?

 • 3)

  பின்வருவனவற்றைப் பொருத்துக.

  (அ) கான்பூர் சதி வழக்கு - 1.அடிப்படைஉரிமைகள்
  (ஆ) மீரட் சதி வழக்கு - 2. சூரியா சென்
  (இ) சிட்டகாங் ஆயுதக்கிடங்கு கொள்ளை  - 3. 1929
  (ஈ) இந்திய தேசிய காங்கிரசின் கராச்சி மாநாடு   4. 1924
 • 4)

  கீழ்க்காண்பவர்களில் 64 நாட்கள் உண்ணாவிரதத்திற்குப் பிறகு சிறையில் உயிரிழந்தவர் யார்?

 • 5)

  பின்வரும் கூற்றுகளில் பொருளாதாரப் பெரும்மந்தம் குறித்துச் சரியானவை.
  (i) இது வடஅமெரிக்காவில் ஏற்பட்டது.
  (ii) வால்தெருவில் ஏற்பட்ட வீழ்ச்சியானது பெரும்மந்தத்தை விரைவுபடுத்தியது.
  (iii) பெரும் மந்தம் வசதிபடைத்தவர்களை மட்டுமே பாதித்தது.
  iv) விலை வீழ்ச்சி அடைந்ததால் பெரும் மந்தத்தின் போது சிறப்பான வாழ்க்கை முறையை தொழிலாளர்கள் அனுபவித்தனர்.

12th வரலாறு Unit 4 காந்தியடிகள் தேசியத் தலைவராக உருவெடுத்து மக்களை ஒன்றிணைத்தல் ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் ( 12th History Unit 4 Advent Of Gandhi And Mass Mobilisation One Mark Question with Answer Key ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  காந்தியடிகளின் அரசியல் குரு யார்?

 • 2)

  சைமன் கமிஷன் காங்கிரஸால் ஏன் புறக்கணிக்கப்பட்டது?

 • 3)

  இந்தியாவின் மூவர்ணக் கொடி எப்போது ஏற்றப்பட்டது?

 • 4)

  1923 இல் மோதிலால் நேரு மற்றும் சி.ஆர்.தாஸ் ஆல் தோற்றுவிக்கப்பட்ட கட்சியின் பெயர் என்ன?

 • 5)

  பின்வருவனவற்றைப் பொருத்தி சரியான விடையைத் தேர்வு செய்க.

  (அ) நாமசூத்ரா இயக்கம் 1. வடமேற்கு இந்தியா
  (ஆ) ஆதிதர்ம இயக்கம் 2. தென்னிந்தியா
  (இ) சத்யசோதக் இயக்கம் 3. கிழக்கிந்தியா
  (ஈ) திராவிட இயக்கம் 4. மேற்கு இந்தியா

12th வரலாறு இந்திய விடுதலைப்போரில் முதல் உலகப்போரின் தாக்கம் ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th History Impact of World War I on Indian Freedom Movement One Marks Model Question Paper ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  தென்னிந்தியாவில் தன்னாட்சி இயக்கம் யாரால் துவக்கப்பட்டது?

 • 2)

  பின்வருவனவற்றுள் அன்னிபெசண்ட் பற்றிய சரியான கூற்று எது?
  1. கர்னல் எச்.எஸ். ஆல்காட்டிற்குப் பிறகு பிரம்மஞான சபையின் உலகளாவிய தலைவராக அன்னிபெசண்ட் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.
  2. 1914இல் அவர் காமன்வீல் என்ற வாராந்திரியை தொடங்கினார்.
  3. 1915ஆம் ஆண்டு "இந்தியா எவ்வாறு விடுதலைப் போரை முன்னெடுத்து சென்றது" என்ற தலைப்பிலான புத்தகத்தைப் பதிப்பித்தார்.

 • 3)

  கூற்று: ஜின்னாவை இந்து-முஸ்லீம் ஒற்றுமையின் தூதர் என்று சரோஜினி அம்மையார் அழைத்தார்.
  காரணம்: லக்னோ ஒப்பந்தத்தின் தலைமைச் சிற்பி ஜின்னா ஆவார்.

 • 4)

  பனாரஸ் இந்துப் பல்கலைக்கழகம் யாரால் நிறுவப்பட்டது?

 • 5)

  1916 ஆம் ஆண்டு லக்னோ மாநாட்டின் முக்கியத்துவம்

12th வரலாறு Chapter 2 தீவிர தேசியவாதத்தின் எழுச்சியும் சுதேசி இயக்கமும் அறிமுகம் ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th History Chapter 2 Rise of Extremism and Swadeshi Movement One Marks Model Question Paper ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  சூரத்தில் நடைபெறவிருந்த காங்கிரஸ் மாநாட்டிற்கு காங்கிரஸின் அடுத்த தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதற்கு யாருடைய பெயர் தீவிர தேசியவாதிகளால் முன்மொழியப்பட்டது?

 • 2)

  பின்வருவனவற்றைப் பொருத்தி சரியான விடையைத் தேர்க.

  (அ) இந்தியப் பத்திரிகைச் சட்டம், 1910 1. சுய ஆட்சி
  (ஆ) விடிவெள்ளிக் கழகம் 2. சார்ந்திருக்கும் நிலைக்கு எதிரான புரட்சி
  (இ) சுயராஜ்யம் 3. தேசிய அளவிலான செயல்பாடுகளை நசுக்கியது.
  (ஈ) சுதேசி 4. கல்விக்கான தேசியக் கழகம்
 • 3)

  கல்கத்தாவில் அனுசிலன் சமிதியை நிறுவியவர்

 • 4)

  கூற்று: வ. உ. சிதம்பரம் சுதேசி கப்பல் நிறுவனத்தைத் தொடங்கினார்.
  காரணம்: இந்தியக் கடற்கரைகளில் ஆங்கிலேயர்களின் முற்றுரிமையினை அவர் எதிர்த்தார்.

 • 5)

  சுப்ரமணிய பாரதி குறித்த பின்வரும் எந்த கூற்று தவறானது?

12th Standard வரலாறு Chapter 1 இந்தியாவில் தேசியத்தின் எழுச்சி ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th Standard History Chapter 1 Rise of Nationalism in India One Marks Model Question Paper ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  காந்தியடிகள் தென்னாப்பிரிக்காவிலிருந்து எந்த ஆண்டு இந்தியா திரும்பினார்?

 • 2)

  மாறுபட்ட ஒன்றைத் தேர்வு செய்க.

 • 3)

  "சுயராஜ்யம் எனது பிறப்புரிமை, அதை அடைந்தே தீருவேன்” – எனக் கூறியவர்

 • 4)

  பின்வரும் எது ஒன்று சரியாகப் பொருந்தியுள்ளது?

 • 5)

  இந்திய தேசியக் காங்கிரஸை நிறுவியவர்

12th Standard வரலாறு Chapter 8 காலனியத்துக்குப் பிந்தைய இந்தியாவின் மறுகட்டமைப்பு மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th Standard History Chapter 8 Reconstruction of Post-Colonial India Model Question Paper ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  மகாத்மா காந்தியடிகள் படுகொலை செய்யப்பட்ட நாள் __________

 • 2)

  அரசமைப்பு நிர்ணயச் சபையில் குறிக்கோள்தீர்மானங்களைக் கொண்டு வந்தவர்.

 • 3)

  பி.ஆர். அம்பேத்காரை எந்த தொகுதியிலிருந்துதேர்ந்தெடுப்பதைக் காங்கிரஸ் உறுதி செய்தது?

 • 4)

  அரசமைப்பு நிர்ணய சபையின் முதல் கூட்டம் எப்போது நடைபெற்றது?

 • 5)

  மொழிவாரி அடிப்படையில் அமைக்கப்பட்ட முதல் மாநிலம் ________ 

12th Standard வரலாறு இந்திய தேசிய இயக்கத்தின் இறுதிக்கட்டம் மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th History Last Phase Of Indian National Movement Model Question Paper ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  தனிநபர் சத்தியாகிரகம்எப்போது தொடங்கியது?

 • 2)

  சுபாஷ் சந்திர போஸ் எந்த ஆண்டுகாங்கிரஸிலிருந்து நீக்கப்பட்டார்?

 • 3)

  வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கத்தின் போ து பம்பாயில் இரகசிய வானொலி நிலையத்தை நடத்தியவர் யார்?

 • 4)

  1942இல் வெள்ளையனே வெளியேறுஇயக்கம் தொடங்கப்பட்ட போது இந்தியாவின் அரசபிரதிநிதி யார்?

 • 5)

  இந்திய தேசிய இராணுவம் எந்த நாட்டு உதவியுடன் நிறுவப்பட்டது?

12th Standard வரலாறு தேசியவாத அரசியலில் வகுப்புவாதம் மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th Standard History Religion In Nationalist Politics Model Questions ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  முகலாயர் காலத்தில்அலுவலக மற்றும் நீதிமன்ற வழியாக விளங்கியது எது?

 • 2)

  லண்டன் பிரிவிக் கவுன்சிலில் இடம்பெற்றமுதல் இந்தியர் ________

 • 3)

  இரு நாடு கொள்கையைமுதன்முதலில் கொண்டு வந்தவர்_________ 

 • 4)

  1937இல் நடைபெற்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்றது.

 • 5)

  எப்போது முஸ்லிம் லீக் நேரடி நடவடிக்கை நாளை அனுசரித்தது?

12th Standard வரலாறு ஏகாதிபத்தியத்திற்கு எதிரான போராட்டங்களில் புரட்சிகர தேசியவாதத்தின் காலம் மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th Standard History Period Of Radicalism In Anti-imperialist Struggles Model Questions ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது?

 • 2)

  கீழ்க்காண்பவர்களில் 64 நாட்கள் உண்ணாவிரதத்திற்குப் பிறகு சிறையில் உயிரிழந்தவர் யார்?

 • 3)

  முதலாவது பருத்தித் தொழிற்சாலை பம்பாயில் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு.

 • 4)

  கல்கத்தாவில் முதலாவது சணல் ஆலை தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு________ 

 • 5)

  பின்வருவோரில் கான்பூர் சதி வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டவர் யார்?

12th Standard வரலாறு முதல் இடைத்தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th Standard History First Mid Term Model Question Paper ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் முதல் தலைவர்

 • 2)

  கூற்று: தாதாபாய் நெளரோஜி இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் தலைவராக மூன்று முறை தேர்வு செய்யப்பட்டார்.
  காரணம்: 1905ஆம் ஆண்டு வரையில் இந்திய விடுதலை இயக்கம் அரசமைப்புவாதிகளின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்தது.

 • 3)

  சுப்ரமணிய பாரதி குறித்த பின்வரும் எந்த கூற்று தவறானது?

 • 4)

  அகில இந்திய தொழிற்சங்க காங்கிரஸின் முதல் தலைவர் யார்?

 • 5)

  காந்தியடிகளின் தண்டி யாத்திரை பயணம் சென்றடைந்த ஆண்டு

12th Standard வரலாறு Chapter 4 காந்தியடிகள் தேசியத் தலைவராக உருவெடுத்து மக்களை ஒன்றிணைத்தல் மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th Standard History Chapter 4 Advent Of Gandhi And Mass Mobilisation ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  தென்னாப்பிரிக்காவிலிருந்து திரும்பிய காந்தியடிகள் தனது வெற்றிகரமான முதலாவது சத்தியாகிரகப் போராட்டத்தைத் தொடங்கிய இடம்

 • 2)

  1923 இல் மோதிலால் நேரு மற்றும் சி.ஆர்.தாஸ் ஆல் தோற்றுவிக்கப்பட்ட கட்சியின் பெயர் என்ன?

 • 3)

  பின்வரும் எந்த ஒன்று சரியாகப் பொருந்தவில்லை?

 • 4)

  கூற்று: பி.ஆர். அம்பேத்கர் மஹத் சத்தியாகிரகத்தைத் தொடங்கினார்.
  காரணம்: அவர் இந்துக்கள் மற்றும் முஸ்லீம்களை ஒருங்கிணைக்க முயன்றார்.

 • 5)

  காந்தியடிகளின் தண்டி யாத்திரை பயணம் சென்றடைந்த ஆண்டு

12th Standard வரலாறு Chapter 3 இந்திய விடுதலைப்போரில் முதல் உலகப்போரின் தாக்கம் முக்கிய வினாத்தாள் ( 12th Standard History Chapter 3 Impact Of World War I On Indian Freedom Movement Important Question Paper ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  தென்னிந்தியாவில் தன்னாட்சி இயக்கம் யாரால் துவக்கப்பட்டது?

 • 2)

  1916 ஆம் ஆண்டு லக்னோ மாநாட்டின் முக்கியத்துவம்

 • 3)

  “Indian Unrest” என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர்

 • 4)

  கதார் கட்சி யாரால் நிறுவப்பட்டது?

 • 5)

  அகில இந்திய தொழிற்சங்க காங்கிரஸின் முதல் தலைவர் யார்?

12th Standard வரலாறு Chapter 1 இந்தியாவில் தேசியத்தின் எழுச்சி முக்கிய வினாத்தாள் ( 12th Standard History Chapter 1 Rise of Nationalism in India Important Question Paper ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  காந்தியடிகள் தென்னாப்பிரிக்காவிலிருந்து எந்த ஆண்டு இந்தியா திரும்பினார்?

 • 2)

  இந்தியாவில் ஆங்கிலக் கல்வி எந்த ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது?

 • 3)

  மாறுபட்ட ஒன்றைத் தேர்வு செய்க.

 • 4)

  பின்வரும் எது ஒன்று சரியாகப் பொருந்தியுள்ளது?

 • 5)

  பின்வரும் அமைப்புகள் தொடங்கப்பட்ட சரியான கால வரிசையைத் தேர்வு செய்க.
  (i) கிழக்கிந்தியக் கழகம்
  (ii) சென்னை மகாஜன சங்கம்
  (iii) சென்னைவாசிகள் சங்கம்
  (iv) இந்தியச் சங்கம்

12th Standard வரலாறு Chapter 2 தீவிர தேசியவாதத்தின் எழுச்சியும் சுதேசி இயக்கமும் முக்கிய வினாத்தாள் ( 12th History Chapter 2 Rise of Extremism and Swadeshi Movement Important Question Paper ) - by Latha - Salem - View & Read

 • 1)

  சூரத்தில் நடைபெறவிருந்த காங்கிரஸ் மாநாட்டிற்கு காங்கிரஸின் அடுத்த தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதற்கு யாருடைய பெயர் தீவிர தேசியவாதிகளால் முன்மொழியப்பட்டது?

 • 2)

  பின்வருவனவற்றுள் எந்த ஒன்று சரியாகப் பொருந்தியுள்ளது?

 • 3)

  கல்கத்தாவில் அனுசிலன் சமிதியை நிறுவியவர்

 • 4)

  கூற்று: வ. உ. சிதம்பரம் சுதேசி கப்பல் நிறுவனத்தைத் தொடங்கினார்.
  காரணம்: இந்தியக் கடற்கரைகளில் ஆங்கிலேயர்களின் முற்றுரிமையினை அவர் எதிர்த்தார்.

 • 5)

  சுப்ரமணிய பாரதி குறித்த பின்வரும் எந்த கூற்று தவறானது?

ஏகாதிபத்தியத்திற்கு எதிரான போராட்டங்களில் புரட் சிகர தேசியவாதத்தின் காலம் மாதிரி வினாத்தாள் - by Balamurugan - View & Read

 • 1)

  கல்பனா தத் எதனுடன் தொடர்புடையவர்?

 • 2)

  கீழ்க்காண்பவர்களில் 64 நாட்கள் உண்ணாவிரதத்திற்குப் பிறகு சிறையில் உயிரிழந்தவர் யார்?

 • 3)

  முதலாவது பருத்தித் தொழிற்சாலை பம்பாயில் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு.

 • 4)

  முதலாவது பயணிகள் இரயில் 1853இல் எந்தஇடங்களுக்கு இடையே ஓடியது?

 • 5)

  பின்வருவோரில் கான்பூர் சதி வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டவர் யார்?

காந்தியடிகள் தேசியத் தலைவராக உருவெடுத்து மக்களை ஒன்றிணைத்தல் மாதிரி வினாத்தாள் - by Balamurugan - View & Read

 • 1)

  காந்தியடிகளின் அரசியல் குரு யார்?

 • 2)

  சைமன் கமிஷன் காங்கிரஸால் ஏன் புறக்கணிக்கப்பட்டது?

 • 3)

  ஒத்துழையாமை இயக்கத்தின் பல்வேறு நிலைகளைக் கால வரிசைப்படுத்துக.
  (1) அமிர்தசரஸ் நகரில் பிரிட்டிஷ் படையால் ஆயுதம் ஏந்தாத மக்கள் மீது கொடிய தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது.
  (2) நீதிமன்ற விசாரணை இன்றி எவரையும் சிறையில் அடைக்க ரெளலட் சட்டம் கொண்டுவரப்பட்டது.
  (3) செளரி செளாரா வன்முறைச் சம்பவம் காந்தியடிகள் ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை விலக்கிக் கொள்ள வழிவகுத்தது.
  (4) கல்கத்தாவில் நடைபெற்ற சிறப்புக் கூட்டத்தில் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்துடன் ஒத்துழையாமை என்ற காந்தியடிகளின் முன்மொழிவை ஏற்றுக் கொண்டது.

 • 4)

  கூற்று: 1919இல் இந்தியக் கவுன்சில் சட்டம் மற்றும்  ரெளலட் சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
  காரணம்: இது மிதவாத தேசியவாதிகளை அரவணைத்து தீவிர தேசியவாதிகளைத் தனிமைப்படுத்தும் பிரிட்டிஷாரின் கொள்கையின் ஒரு பகுதியாகும்.

 • 5)

  காந்தியடிகளின் தண்டி யாத்திரை பயணம் சென்றடைந்த ஆண்டு

இந்திய விடுதலைப்போரில் முதல் உலகப்போரின் தாக்கம் மாதிரி வினாத்தாள் - by Balamurugan - View & Read

 • 1)

  தென்னிந்தியாவில் தன்னாட்சி இயக்கம் யாரால் துவக்கப்பட்டது?

 • 2)

  பனாரஸ் இந்துப் பல்கலைக்கழகம் யாரால் நிறுவப்பட்டது?

 • 3)

  1916 ஆம் ஆண்டு லக்னோ மாநாட்டின் முக்கியத்துவம்

 • 4)

  “Indian Unrest” என்ற புத்தகத்தின் ஆசிரியர்

 • 5)

  அகில இந்திய தொழிற்சங்க காங்கிரஸின் முதல் தலைவர் யார்?

தீவிர தேசியவாதத்தின் எழுச்சியும் சுதேசி இயக்கமும் மாதிரி வினாத்தாள் - by Balamurugan - View & Read

 • 1)

  சூரத்தில் நடைபெறவிருந்த காங்கிரஸ் மாநாட்டிற்கு காங்கிரஸின் அடுத்த தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதற்கு யாருடைய பெயர் தீவிர தேசியவாதிகளால் முன்மொழியப்பட்டது?

 • 2)

  பின்வரும் கூற்றுக்களைக் காண்க.
  (i) 1905 இல் மேற்கொள்ளப்பட்ட வங்கப்பிரிவினை ஆங்கிலேயரின் பிரித்தாளும் கொள்கைக்கு மிகச் சிறந்த உதாரணமாகும்.
  (ii) 1905 இல் நடைபெற்ற கல்கத்தா மாநாட்டில் சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி பிரிட்டிஷ் பொருட்களையும் நிறுவனங்களையும் புறக்கணிக்க அழைப்பு விடுத்தார்.
  (iii) 1905 ஆகஸ்ட் 7 இல் கல்கத்தா நகர அரங்கில் (Town Hall) நடைபெற்ற கூட்டத்தில் சுதேசி இயக்கம் குறித்த முறையான அறிவிப்பு வழங்கப்பட்டது.
  மேற்கண்ட கூற்றுக்களில் எது/எவை சரியானவை.

 • 3)

  பின்வருவனவற்றைப் பொருத்தி சரியான விடையைத் தேர்க.

  (அ) இந்தியப் பத்திரிகைச் சட்டம், 1910 1. சுய ஆட்சி
  (ஆ) விடிவெள்ளிக் கழகம் 2. சார்ந்திருக்கும் நிலைக்கு எதிரான புரட்சி
  (இ) சுயராஜ்யம் 3. தேசிய அளவிலான செயல்பாடுகளை நசுக்கியது.
  (ஈ) சுதேசி 4. கல்விக்கான தேசியக் கழகம்
 • 4)

  கூற்று: வ. உ. சிதம்பரம் சுதேசி கப்பல் நிறுவனத்தைத் தொடங்கினார்.
  காரணம்: இந்தியக் கடற்கரைகளில் ஆங்கிலேயர்களின் முற்றுரிமையினை அவர் எதிர்த்தார்.

 • 5)

  சுப்ரமணிய பாரதி குறித்த பின்வரும் எந்த கூற்று தவறானது?

View all

TN Stateboard Education Study Materials

TN Stateboard Updated Class 12th வரலாறு Syllabus

இந்தியாவில் தேசியத்தின் எழுச்சி

சமூகப் பொருளாதாரப் பின்னணி - மேற்கத்தியக் கல்வியும் அதன் தாக்கமும் - சமூக, சமய சீர்திருத்தங்கள் - தேசியத்தின் எழுச்சிக்கு ஏனைய முக்கியக் காரணங்கள் - இந்தியாவில் சங்கங்கள் உருவாதல் - நௌரோஜியும் அவர் முன்வைத்த சுரண்ட ல் கோட்பாடும்

தீவிர தேசியவாதத்தின் எழுச்சியும் சுதேசி இயக்கமும்

வங்கப் பிரிவினை - பிரிவினை எதிர்ப்பு இயக்கம் - புறக்கணித்தலும், வங்காளத்தில் சுதேசி இயக்கமும் (1905 -1911) - தீவிர தேசியவாதம் - புரட்சிகர தேசியவாதம் - தமிழ்நாட்டில் சுதேசி இயக்கம்

இந்திய விடுதலைப்போரில் முதல் உலகப்போரின் தாக்கம்

அகில இந்திய தன்னாட்சி (ஹோம் ரூல்) இயக்கம் - போரின் தாக்கம் - லக்னோ ஒப்பந்தத்தின் அம்சங்கள் - காலனி ஆதிக்க அரசின் அடக்குமுறை நடவடிக்கைகள் - இந்தியப் பாதுகாப்புக்கான சட்டம் - கிலாபத் இயக்கம் - தொழிலாளர் இயக்கத்தின் எழுச்சி

காந்தியடிகள் தேசியத் தலைவராக உருவெடுத்து மக்களை ஒன்றிணைத்தல்

காந்தியடிகளின் சத்தியாகிரக சோதனைகள் - மாண்டேகு – செம்ஸ்ஃபோர்டு  சீரதிருத்தங்கள் - பிராமணரல்லாதார் இயக்கம் - ஒத்துழையாமை இயக்கம் - சுயராஜ்ய கட்சி மற்றும் அதன் செயல்பாடுகள் - சைமன் குழு – நேரு அறிக்கை - லாகூர் காங்கிரஸ் - வட்ட மேசை மாநாடுகள் - டாக்டர் பி. ஆர். அம்பேத்கரின் தலைமை மற்றும் தனித்தொகுதிகளின் உருவாக்கம்

ஏகாதிபத்தியத்திற்கு எதிரான போராட்டங்களில் புரட் சிகர தேசியவாதத்தின் காலம்

கான்பூர் சதிவழக்கு, 1924 - மீரட் சதி வழக்கு, 1929 - பகத்சிங்கும் கல்பனா தத்தும் - இந்திய தேசிய காங்கிரசின் கராச்சி அமர்வு, 1931 - உலகப் பெருமந்தமும் இந்தியாவில் அதன் தாக்கமும் - இந்தியாவில் தொழில்துறை வளர்ச்சி

தேசியவாத அரசியலில் வகுப்புவாதம்

பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் வகுப்புவாதத்தின் தோற்றம் மற்றும் வளர்ச்சி - அனைத்து இந்திய முஸ்லிம் லீக்கின் உருவாக்கம் - அகில இந்திய இந்து மகாசபையின் எழுச்சி - முதல் காங்கிரஸ் அமைச்சரவைகள் - மீட்பு நாளாகக் கடைப்பிடித்தல் - நேரடி நடவடிக்கை நாள்

இந்திய தேசிய இயக்கத்தின் இறுதிக்கட்டம்

கிரிப்ஸ் தூதுக்குழு - வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கம் - நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போசும் இந்திய தேசிய இராணுவமும் - இராயல் இந்திய கடற்படையின் கலகம் - இராஜாஜியின் முன்மொழிவும் வேவல் திட்டமும் - மௌண்ட் பேட்டன் திட்டம்

காலனியத்துக்குப் பிந்தைய இந்தியாவின் மறுகட்டமைப்பு

பிரிவினையின் விளைவுகள் - அரசமைப்பு உருவாக்கம் - சுதேச அரசுகளின் இணைப்பு - மொழி அடிப்படையில் மாநிலங்களின் மறுசீரமைப்பு - இந்திய வெளியுறவுக் கொள்கை

TN StateboardStudy Material - Sample Question Papers with Solutions for Class 12 Session 2020 - 2021

Latest Sample Question Papers & Study Material for class 12 session 2020 - 2021 for Subjects in PDF form to free download [ available question papers ] for practice. Download QB365 Free Mobile app & get practice question papers.

More than 1000+ TN Stateboard Syllabus Sample Question Papers & Study Material are based on actual Board question papers which help students to get an idea about the type of questions that will be asked in Class 12 Final Board Public examinations. All the Sample Papers are adhere to TN Stateboard guidelines and its marking scheme , Question Papers & Study Material are prepared and posted by our faculty experts , teachers , tuition teachers from various schools in Tamilnadu.

Hello Students, if you like our sample question papers & study materials , please share these with your friends and classmates.

Related Tags