11th Standard உயிரியல் Study material & Free Online Practice Tests - View and download Sample Question Papers with Solutions for Class 11 Session 2019 - 2020 TN Stateboard

உயிரியல் Question Papers

11th உயிரியல் - முதல் பருவம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Biology - Term 1 Model Question Paper ) - by Parkavi - Cuddalore - View & Download

 • 1)

  கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது சமதரத்தில் இல்லை  

 • 2)

  குறு இழை கொண்ட எபிதீலியம் காணப்படும் இடம்

 • 3)

  தவளையின் சிறுநீரகம். 

 • 4)

  கீழ் வருவனவற்றுள் எது கல்லீரலின் பணியல்ல.

 • 5)

  இரத்த உறைதலில் பங்கேற்கும் பிளாஸ்மா புரதம் எது?

11th உயிரியல் - விலங்குலகம் இரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Biology - Kingdom Animalia Two Marks Model Question Paper ) - by Banu - Tiruvallur - View & Download

 • 1)

  சுடர் செல்கள் என்றால் என்ன?

 • 2)

  ஸ்பாஞ்சின் மற்றும் முட்கள் (spicules) எவ்விதம் கடற்பஞ்சுகளுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை?

 • 3)

  டிரக்கோஃபோர்  லார்வா காணப்படும் தொகுதி யாது?

 • 4)

  பெரும்பாலான விலங்குகளில் காணப்படும் பொதுவான நான்கு பண்புகளைக்ளைக் குறிப்பிடுக.

 • 5)

  மீன்களில் காணப்படும் காற்றுப் பைகளின் பண்புகளைக் குறிப்பிடுக.

11th உயிரியல் - உயிருலகம் இரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Biology - Living World Two Mark Model Question Paper ) - by Banu - Tiruvallur - View & Download

 • 1)

  கோவேறுகழுதை (Mule) ஏன் மலட்டுத்தன்மை உடையதாக உள்ளது? 

 • 2)

  வரையறு, சூழ்நிலை மண்டலம்.

 • 3)

  உயிரினத்தின் முக்கிய பண்புகள் கூறு.

 • 4)

  டேக்ஸா என்றால் என்ன?

 • 5)

  வரையறு: வகைப்பாட்டியல்.

11th உயிரியல் - முதல் பருவம் ஐந்து மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Biology - Term 1 Five Mark Model Question Paper ) - by Banu - Tiruvallur - View & Download

 • 1)

  விலங்கு காட்சிச் சாலைக்கும் வனவிலங்கு சரணாலயத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு யாது? 

 • 2)

  முட்டையிடும் மற்றும் குட்டி ஈனும் பெண் விலங்குகளின் முட்டைகளும் அவற்றின் குட்டிகளும் முறையே சம எண்ணிக்கையில் இருக்குமா? ஏன்?

 • 3)

  எபிதீலியம் என்றால என்ன? அதன் பல்வேறு வகைகளின் பண்புகளைத் தருக.

 • 4)

  தவளையின் பெண் இனப்பெருக்க மண்டலத்தை விளக்குக.

 • 5)

  கீழ்க் கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்திற்கு பாகங்களை குறிக்கவும். படம்

11th உயிரியல் காலாண்டு மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Biology Quarterly Model Question Paper ) - by Banu - Tiruvallur - View & Download

 • 1)

  தரத்தைப் பற்றி கருதாமல், வகைப்பாட்டின்  ஒவ்வொரு அலகு  

 • 2)

  நீலப்பசும் பாசிகளோடு தொடர்புடைய சரியான கூற்று எது? 

 • 3)

  கண்ட அமைப்பு இதன் முக்கியப்பண்பு 

 • 4)

  தொகுதி: நிடோரியாவிலுள்ள அனைத்து விலங்குகளும் ஆரச்சமச்சீரமைப்புடையவைகள் ஆனால் இவ்விலங்கு மட்டும் இருபக்க சமச்சீரமைப்புடையது

 • 5)

  எலும்பு மீன்களில் காற்று பரிமாற்றத்திற்கென காற்றுபைகள் உள்ளன. இவைகள் இதனுடன் இணைக்கப்படாமல் அமைந்துள்ளது.

11th தாவரவியல் - தாவர வளர்ச்சியும் படிம வளர்ச்சியும் Book Back Questions ( 11th Botany - Plant Growth And Development Book Back Questions ) - by Banu - Tiruvallur - View & Download

 • 1)

  தவறான வாக்கியத்தைத் தேர்ந்தெடு:

 • 2)

  கம்பியின் விட்டம் 6 அங்குலம், குறிமுள்ளின் நீளம் 10 அங்குலம் மற்றும் குறிமுள் நகர்ந்த தூரம் 5 அங்குலமாக இருந்தால் தாவரத்தின் உண்மையான நீள் வளர்ச்சியைக் கண்டுபிடி

 • 3)

  ஒரு பால் மலர்கள் கொண்ட தாவரங்களில் இந்த ஹார்மோன்களால் இனமாற்றம் நிகழ்கிறது

 • 4)

  சரியாகப் பொருந்தியுள்ளதைத் தேர்ந்தெடு

  1) மனிதச் சிறுநீர் i) ஆக்சின் B
  2) மக்காச்சோள எண்ணெய் ii) GA3
  3) பூஞ்சைகள் iii) அப்சிசிக் அமிலம் II
  4) ஹெர்ரிங் மீன் விந்து iv) கைனடின்
  5) இளம் மக்காச்சோளம் v ) ஆக்சின் A
  6) இளம் பருத்திக் காய் vi) சியாடின்
 • 5)

  தாவரங்களின் விதை உறக்கம்

11th தாவரவியல் - சுவாசித்தல் Book Back Questions ( 11th Botany - Respiration Book Back Questions ) - by Banu - Tiruvallur - View & Download

 • 1)

  ஒரு மூலக்கூறு பைருவிக் அமிலம் முழுவதுமாக ஆக்ஸிஜனேற்றமடைந்து உருவாகும் ATP மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை.

 • 2)

  இரண்டு மூலக்கூறு சைட்டோசோலிக் NADH + H+ ஆக்ஸிஜனேற்றமடையும் போது தாவரங்களில் உருவாகும் ATP மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை

 • 3)

  கிளைக்காலைசிஸ் மற்றும் கிரப்ஸ் சுழற்சியினை இணைக்கும் இந்தச் சேர்மம்

 • 4)

  கூற்று: ஆக்ஸிஜனேற்ற பாஸ்பரிகரணம் மைட்டோகாண்ட்ரியாவின் எலக்ட்ரான் கடத்துச் சங்கிலியில் நடைபெறுகிறது.
  காரணம்: சக்சினைல் CoA பாஸ்பரிகரணமடைந்து சக்சினிக் அமிலமாக தளப்பொருள் பாஸ்பரிகரணத்தால் நடைபெறுகிறது.

 • 5)

  கீழ்க்கண்டவற்றுள் கிரப்ஸ் சுழற்சியில் நடைபெறாத வினை யாது?

11th தாவரவியல் - ஒளிச்சேர்க்கை Book Back Questions ( 11th Botany - Photosynthesis Book Back Questions ) - by Banu - Tiruvallur - View & Download

 • 1)

  கூற்று: தைலக்காய்டுகளின் உள் இடைவெளியில் அதிகரிக்கும் புரோட்டான் செறிவானது ATP உற்பத்திக்கு காரணமாக உள்ளது.
  காரணங்கள்: PSI-இல் காணப்படும் ஆக்ஸிஜன் வெளியேற்றம் கூட்டமைப்பு தைலக்காய்டு உறையின் மீது ஸ்ட்ரோமாவை நோக்கி காணப்படுவதுடன் H+ அயனிகளை வெளியேற்றுகிறது.

 • 2)

  எவ்வகை பச்சையத்தில் பைட்டால் வால்பகுதி காணப்படுவதில்லை.

 • 3)

  ஒளி வினையில் எலக்ட்ரான் ஓட்டத்தின் சரியான வரிசைமுறை

 • 4)

  C3 சுழற்சியில் நுழையும் ஒவ்வொரு CO2 மூலக்கூறுகளுக்கும் தேவைப்படும் ATP மற்றும் NADPH எண்ணிக்கை

 • 5)

  ஒளிச்சேர்க்கை ஒளிவினையின் சரியான கூற்றினை கண்டறிக.

11th தாவரவியல் - கனிம ஊட்டம் Book Back Questions ( 11th Botany - Mineral Nutrition Book Back Questions ) - by Banu - Tiruvallur - View & Download

 • 1)

  பொருத்தமான இணையைத் தேர்ந்தெடு:

  1. சிட்டரஸ் அடிநுனி இறப்பு (i) Mo
  2. சாட்டை வால் நோய் (ii) Zn
  3. பழுப்பு மையக் கருக்கல் நோய் (iii) Cu
  4. சிற்றிலை நோய் (iv) B
 • 2)

  ஒரு தாவரத்திற்கு அனைத்துக் கனிமங்களும் வழங்கப்பட்டு Mn செறிவு மட்டும் அதிகமாக இருந்தால் ஏற்படும் குறைபாடு யாது?

 • 3)

  மீண்டும் இடப்பெயராத தனிமம் எது?

 • 4)

  சரியானவற்றைப் பொருத்துக.

    தனிமங்கள்   பணிகள்
  A மாலிப்டினம் 1 பச்சையம்
  B துத்தநாகம் 2 மெத்தியோனின்
  C மெக்னீசியம் 3 ஆக்சின்
  D சல்ஃபர் 4 நைட்ரோஜினேஸ்
 • 5)

  சரியான கூற்றைக் கண்டறிக
  I. சிஸ்டைன், மெத்தியோனின் அமினோ அமிலத்திற்குச் சல்ஃபர் அவசியம்
  II. N, K, S மற்றும் MO குறைபாடு செல்பிரிவை பாதிக்கிறது.
  III. லெகூம் அல்லாத தாவரத்தில் பிரான்க்கியா பாக்டீரியம் காணப்படுகிறது.
  IV. நைட்ரஜன் வெளியேற்றம் செயல்படுத்தும் பாக்டீரியாக்கள் நைட்ரோசோமோனாஸ் மற்றும் நைட்போபாக்டர்

11th தாவரவியல் - தாவரங்களில் கடத்து முறைகள் Book Back Questions ( 11th Botany - Transport In Plants Book Back Questions ) - by Banu - Tiruvallur - View & Download

 • 1)

  விறைப்பழுத்தம் உடைய செல்லில்,

 • 2)

  கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியான கூற்றினைக் கண்டறிக.
  1) அப்போபிளாஸ்ட் என்பது வேகமானது, உயிரற்ற பகுதிகளில் நடைபெறுவது
  2) சவ்வு வழிப்பாதை வாக்குவோலை உள்ளடக்கியது.
  3) சிம்பிளாஸ்ட் அருகமைந்த செல்களின் பிளாஸ்மா டெஸ்மேட்டாக்களை இணைக்கிறது.
  4) சிம்பிளாஸ்ட் மற்றும் சவ்விடை வழி ஆகியவை செல்லின் உயிருள்ள பகுதிகளில் நடைபெறுபவை

 • 3)

  வறண்ட நிலத் தாவரமான ஒபன்ஷியாவில் எவ்வகை நீராவிப் போக்கு சாத்தியம்?

 • 4)

  இலைத்துளைத் திறப்பு எதைச் சார்ந்தது?

 • 5)

  முன்ச்சின் கருத்தாக்கம் எதை அடிப்படையாகக் கொண்டது?

11th தாவரவியல் - இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி Book Back Questions ( 11th Botany - Secondary Growth Book Back Questions ) - by Banu - Tiruvallur - View & Download

 • 1)

  கீழ்கண்ட வாக்கியங்களைக் கருத்தில் கொள்க.
  வசந்தகாலத்தில் கேம்பியம்
  (i) குறைவான செயல்பாடு கொண்டது.
  (ii) அதிகப்படியான சைலக்கூறுகளை தோற்றுவிக்கின்றன.
  (iii) அகன்ற உள்வெளி கொண்ட சைலக்குழாய்களை உருவாக்குகிறது.

 • 2)

  வழக்கமாக ஒருவிதையிலை தாவரத்தில் சுற்றளவு அதிகரிப்பதில்லை. ஏனென்றால்

 • 3)

  முதிர்ந்த தண்டின் மையப் பகுதியில் இரண்டாம் நிலை சைலமானது அடர் மற்றும் கடினமான அமைப்பைக் கொண்ட நீர் கடத்தாப் பகுதி

 • 4)

  இருவிதையிலை தாவர வேரின் ஒரே சீரான இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி வெளிபாட்டில் முதல் நிலை சைலம்

 • 5)

  கூற்று-இருவிதையிலை தாவர வேரில் இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சியானது வாஸ்குலக் கேம்பியம், ஃபெல்லோஜெனால் நடைபெறுகிறது.
  காரணம்-வாஸ்குலக் கேம்பியம் முழுவதும் முதல் நிலை தோற்றமாகும்.

11th தாவரவியல் - திசு மற்றும் திசுத்தொகுப்பு Book Back Questions ( 11th Botany - Tissue And Tissue System Book Back Questions ) - by Banu - Tiruvallur - View & Download

 • 1)

  கீழ்கண்ட படத்தினை உற்றுநோக்கிச் சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு.

  i. A, B மற்றும் C தண்டு நுனியின் ஹிஸ்டோஜென் கொள்கை ஆகும்.
  ii. A-மெடுல்லா, கதிர்களை உருவாக்குகிறது.
  iii. B-புறணியை உருவாக்குகிறது.
  iv. C-புறத்தோலை உருவாக்குகிறது.

 • 2)

  கீழ்கண்டவற்றை படித்து சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு
  i. எக்ஸார்க் எனப்படுவது மெட்டாசைலத்திற்கு வெளியே புரோட்டோசைலம் அமைந்துள்ளது.
  ii. எண்டார்க் எனப்படுவது புரோட்டோசைலம் மையத்தை நோக்கி அமைந்துள்ளது.
  iii. சென்ட்ரார்க் எனப்படுவது புரோட்டோசைலத்திற்கு நடுவில் மெட்டாசைலம் அமைந்துள்ளது
  iv. மீஸார்க் எனப்படுவது மெட்டாசைலத்திற்கு நடுவில் புரோட்டோசைலம் அமைந்துள்ளது.

 • 3)

  ஜிம்னோஸ்பெர்ம்களில் சல்லடை குழாய்களைக் கட்டுப்படுத்துவது எது?

 • 4)

  இருவிதையிலைத் தண்டில் வாஸ்குலக் கற்றையிலிருந்து இலை இழுவை நீட்டிக்கப்படும் பொழுது, இலை நரம்பின் வாஸ்குலத் திசுக்கள் எவ்வாறு அமைந்து இருக்கும்?

 • 5)

  இருவிதையிலைத் தாவரங்களில் ஓட்டுப்போடுதல் வெற்றிகரமாக உள்ளது. ஆனால், ஒருவிதையிலைத் தாவரங்களில் அவ்வாறு இல்லை. ஏனென்றால் இருவிதையிலை தாவரங்களில்

11th உயிரியல் - வணிக விலங்கியலின் போக்குகள் Book Back Questions ( 11th Biology - Trends In Economic Zoology Book Back Questions ) - by Banu - Tiruvallur - View & Download

 • 1)

  கீழ் வருவனவற்றுள் மண்புழு உர உற்பத்தியில் தொடர்பற்றது எது? 
  அ) மண் வளத்தைப் பாதுகாத்தல் 
  ஆ) கனிமப் பொருட்களை சிதைத்தல் 
  இ) துளைகள், காற்றோட்டம் மற்றும் ஈரப்பதத்தை தக்க வைத்தல் தன்மை போன்றவற்றை அளிக்கின்றது.  
  ஈ) உயிரியல் சிதைவுக்குட்படாத கரிமங்களை சிதைக்கின்றது. 

 • 2)

  அக்குவாபோனிக்ஸ் என்ற தொழில் நுட்பமானது ________     

 • 3)

  முத்துச் சிப்பி சார்ந்த வகை 

 • 4)

  உள்நாட்டு மீன்வளர்ப்பு என்பது 

 • 5)

  இஸின்கிளாஸ் எதில் பயன்படுத்தப்படுகிறது?  

11th உயிரியல் - வேதிய ஒருங்கிணைப்பு Book Back Questions ( 11th Biology - Chemical Coordination And Integration Book Back Questions ) - by Banu - Tiruvallur - View & Download

 • 1)

  உடலின் நிலையான அகச்சூழ்நிலையை பராமரிப்பது இப்படியும் அறியப்படுகின்றது.   

 • 2)

  கீழே தரப்பட்டுள்ள இணையில் எது முழுமையான நாளமில்லாச் சுரப்பி இணையாகும்?  

 • 3)

  நோய்த்தடைக்காப்புடன் தொடர்புடைய சுரப்பி எது?   

 • 4)

  வளர்ச்சி ஹார்மோன் மிகை சுரப்பால் குழந்தைகளுக்குத் தோன்றுவது. 

 • 5)

  தைராய்டு சுரப்பி பற்றி அனைத்து தவறான கூற்றுகளை தேர்ந்தெடுக்கவும். 
  அ) RBC யின் உற்பத்தி பணியை   மட்டுப்படுத்துகின்றது. 
  ஆ) இது நீர்மற்றும் மின்பகுபொருட்களை பாதுகாப்பதில் உதவுகின்றது.
  இ) இதன் மிகை உற்பத்தி இரத்த அழுத்தத்தை குறைக்கின்றது.
  ஈ) ஆஸ்யோபிளாஸ்டுகளை தூண்டுகின்றது.          

11th உயிரியல் - நரம்பு கட்டுப்பாடு மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு Book Back Questions ( 11th Biology - Neural Control And Coordination Book Back Questions ) - by Banu - Tiruvallur - View & Download

 • 1)

  காதிலுள்ள எப்பகுதி அழுத்த அலைகளைச் செயல்நிலை மின்னழுத்தமாக மாற்றுகிறது?  

 • 2)

  மனித மூளையின் எப்பகுதி உடல் வெப்பநிலை கட்டுப்பாட்டுடன் தொடர்புடையது? 

 • 3)

  சுவாச மையம் காணப்படுமிடம் 

 • 4)

  கீழ்க்கண்டவற்றில் ஒன்றைத் தவிர மீதி மயலின் உறையுடன் தொடர்புடையது.அந்த ஒன்று எது?  

 • 5)

  ஆக்ஸான் படலத்திற்கிடையேயான மின்னழுத்தம் ஓய்வு நிலை மின்னழுத்தத்தைவிட அதிக எதிர் மின்தன்மையுடையதாகக் காணப்பட்டால் நியூரான் எந்த நிலையில் இருப்பதாகக் கருதப்படும்?  

11th உயிரியல் - இடப்பெயர்ச்சி மற்றும் இயக்கம் Book Back Questions ( 11th Biology - Locomotion And Movement Book Back Questions ) - by Banu - Tiruvallur - View & Download

 • 1)

  தசைகளை உருவாக்கும் அடுக்கு

 • 2)

  தசை இழைக் கற்றை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது

 • 3)

  தசைநார்களின் செயல் அலகு

 • 4)

  தடித்த இழைகளிலுள்ள புரதம்

 • 5)

  அடுத்தடுத்த இரண்டு 'Z' கோடுகளுக்கிடையே உள்ள பகுதி

11th உயிரியல் - கழிவுநீக்கம் Book Back Questions ( 11th Biology - Excretion Book Back Questions ) - by Banu - Tiruvallur - View & Download

 • 1)

  சிறுநீர் அடர்வு நெஃப்ரானின் எப்பகுதியை சார்ந்துள்ளது?

 • 2)

  பாலூட்டியின் நெஃப்ரானில் ஹென்லே வளைவு இல்லையெனில்,கீழ்கண்ட எந்த நிலையை எதிர்பார்க்கலாம்?

 • 3)

  ஆர்னிதைன் சுழற்சியின் விளைபொருள் யாது?

 • 4)

  தவறான இணையை கண்டுபிடி

 • 5)

  கிளாமருலார் வடிதிரவத்தில் அடங்கியுள்ளவை

11th தாவரவியல் - உயிரி மூலக்கூறுகள் Book Back Questions ( 11th Botany - Biomolecules Book Back Questions ) - by Banu - Tiruvallur - View & Download

 • 1)

  கார அமினோ அமிலம்

 • 2)

  பின்னூட்ட ஒடுக்கத்திற்கு உதாரணம்

 • 3)

  பார்வை ஒளி சார்ந்த ஐசோமியர், வடிவியல் ஐசோமியர் அல்லது நிலை சார்ந்த ஐசோமியர்களாக பரிமாற்றங்களை மேற்கொள்வதற்கு நொதிகள் இவற்றிற்கு ஊக்கிகளாகச் செயல்பன்றன.

 • 4)

  புரதங்கள் பல செயலியல் பயன்பாடுகள் கொண்டுள்ளது. உதாரணமாகச் சில நொதிகளாகப் பயன்படுகிறது கீழ்கண்டவற்றில் ஒன்று புரதங்களின் கூடுதலான பணியை மேற்கொள்கின்றன.

 • 5)

  உயிருள்ள திசுக்களில் சிறு மூலக்கூறுகளின் எடையை க் கொண்ட கரிமச் சேர்மங்களை வரை ப்ப டம் வாயிலாகக் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது எந்தப் பிரிவைச் சார்ந்தவை என்று கண்டுபிடித்து அதிலுள்ள “X” என்ற வெற்றிடத்தில் பொருத்துக.

  பிரிவு சேர்மம்
  கொலஸ்டிராஸ்  குவானைன்
  அமினனோ  அமிலம் NH2
  நியூக்ளியோடைடு அடினைன்
  நியூக்ளியோசைடு யூராசில்

11th தாவரவியல் - செல் சுழற்சி Book Back Questions ( 11th Botany - Cell Cycle Book Back Questions ) - by Banu - Tiruvallur - View & Download

 • 1)

  செல் சுழற்சியின் சரியான வரிசை

 • 2)

  செல் சுழற்சியில் G1 நிலையில் செல்பகுப்பு வரையரைப்படுத்தப்பட்டால், அந்த நிலையின் பெயர் என்ன?

 • 3)

  விலங்கு செல்களில் மைட்டாசிஸ் சரியாக நடைபெறுவதற்கு (APC) அனஃபேஸ் பிரிநிலைக்கு முன்னேறுதலை ஏற்படுத்த கூட்டமைப்பு உதவுகிறது. இது ஒரு புரத சிதைவை செயல்படுத்தும் கூட்டமைப்பாகும். மனித செல்லில் APC பிழையானால் கீழே உள்ளவற்றில் எது நிகழ முடியும்

 • 4)

  செல்சுழற்சியின் S-நிலையில்

 • 5)

  சென்ட்ரோமியர் இதற்கு தேவை

11th தாவரவியல் - செல் - ஒரு வாழ்வியல் அலகு Book Back Questions ( 11th Botany - Cell - The Unit Of Life Book Back Questions ) - by Banu - Tiruvallur - View & Download

 • 1)

  ரைபோசோம்களின் இரண்டு துணை அலகுகளும் எந்த அயனி நிலையில் நெருக்கமாகத் தொடர்ந்து சேர்ந்திருக்கும்?

 • 2)

  பைலோஜெனியை தெரிந்துக் கொள்ள கீழ்க்கண்ட எந்த வரிசைகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது.?

 • 3)

  பல செல்களின் பணிகள் ஒழுங்காகவும் மற்றும் மைட்டாட்டிக் செல்பகுப்பு இருந்தாலும் கூட இவைகளைப் பெற்றிருப்பதில்லை?

 • 4)

  செல் சவ்வின் அமைப்பில் பாய்ம திட்டு மாதிரியைக் கருத்தில்கொண்டு லிப்பிடுகளும் புரதங்களும், லிப்பிடு ஒற்றை அடுக்கிலிருந்து மறுபுறத்திற்கு இடப்பெயர்ந்து செல்லக் கீழ்க்காணும் கூற்றுகளில் எது சரியானது

 • 5)

  பட்டியல் I –ஐ பட்டியல் II- உடன் பொருத்திச் சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடு?

  பட்டியல் I பட்டியல் II
  அ)தைலாய்டுகள் (1)தட்டு வடிவப்  பை போன்ற கோல்கை உறுப்புகள்
  ஆ)கிரிஸ்டே (ii) சுருங்கிய அமைப்பை கொண்ட  DNA 
  இ)சிஸ்டர்னே (iii)ஸ்ட்ரோமாவின் தட்டையான பை போன்ற சவ்வு
  ஈ) குரோமாட்டின் (iv)மைட்டோகாண்டிரியாவில் உள்ள மடிப்புகள்

11th தாவரவியல் - வகைப்பாட்டியல் மற்றும் குழுமப் பரிணாம வகைப்பாட்டியல் Book Back Questions ( 11th Botany - Taxonomy And Systematic Botany Book Back Questions ) - by Banu - Tiruvallur - View & Download

 • 1)

  முதன்மை வகைக்காட்டு காணப்படாத போது  அசலற்ற தொகுப்பிலிருந்து பெறப்படட்  மாதிரி பெயர்ச்சொல் இவ்வாறு அறியப்படுகிறது

 • 2)

  மரபுவழி வகைப்பாடு எதனைப் பிரதிபலிப்பதால் மிகவும் விரும்பத்தக்க வகைப்பாடாக உள்ளது.

 • 3)

  பல்வேறு வகைப்பட்ட  தாவர நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தின் ஒற்றுமைகள் மற்றும் வேற்றுமைகள் அடங்கிய வகைப்பாடு

 • 4)

  பின்வரும் எந்தத் தாவரத்தின் வேர் முண்டுகளில் நைட்ரஜனை நிலைநிறுத்தும் இழை நுண்ணுயிரிர்கள் உள்ளன

 • 5)

  இருபக்கச்சீர் கொண்ட மலர்கள்

11th தாவரவியல் - இனப்பெருக்கப் புறஅமைப்பியல் Book Back Questions ( 11th Botany - Reproductive Morphology Book Back Questions ) - by Banu - Tiruvallur - View & Download

 • 1)

  வெக்ஸில்லரி இதழமைவு இந்தக் குடும்பத்தின் பண்பாகும்.

 • 2)

  இணைந்த சூலக இலைகள் கொண்ட சூலகவட்டம் இவ்வாறு அழைக்கப்படும்

 • 3)

  திரள்கனி இதிலிருந்து உருவாகிறது

 • 4)

  ஒரு மஞ்சரியில் மலர்கள் பக்கவாட்டில் அடி முதல் நுனி நோக்கிய வரிசையில் அமைந் திருந்தால், இளம் மொட்டு

 • 5)

  உண்மைக்கனி என்பது

11th Standard தாவரவியல் - உடலப் புறஅமைப்பியல் Book Back Questions ( 11th Botany - Vegetative Morphology Book Back Questions ) - by Banu - Tiruvallur - View & Download

 • 1)

  வேர்கள் என்பவை

 • 2)

  இவை அடர்த்தியான, சதைப்பற்றுள்ள, குறிப்பிட்ட வடிவமற்ற வேர்களாகும்.

 • 3)

  எதிர் புவி நாட்டமுடைய வேர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு

 • 4)

  குர்குமா அமாடா, குர்குமாடோமஸ்டிகா, அஸ்பரேகஸ், மராண்டா – ஆகியவை இதற்கு எடுத்துக்காட்டு

 • 5)

  பிரையோஃபில்லம், டயாஸ்கோரியா – இதற்கு எடுத்துக்காட்டு

11th Standard தாவரவியல் - தாவர உலகம் Book Back Questions ( 11th Standard Botany - Plant Kingdom Book Back Questions ) - by Banu - Tiruvallur - View & Download

 • 1)

  எப்பிரிவு தாவரம் ஓங்கிய கேமீட்டக தாவர சந்ததியைக் கொண்டது?

 • 2)

  டெரிடோஃபைட்களில் கேமீட்டக தாவர சந்ததியைக் குறிப்பது

 • 3)

  ஒரு ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம் தாவரத்தின் ஒற்றைமடிய குரோமோசோம் எண்ணிக்கை 14 எனில் அதன் கருவூண் திசுவில் உள்ள குரோமோசோம் எண்ணிக்கை

 • 4)

  ஜிம்னோஸ்பெர்ம்களில் கருவூண் திசு உருவாவது

 • 5)

  ஒற்றைமடிய கேமீட் உயிரி வாழ்க்கைச் சுழலை இரட்டைமடிய கேமீட் உயிரி வாழ்க்கைச் சுழலிலிருந்து வேறுபடுத்துக.

11th Standard உயிரியல் - திசு அளவிலான கட்டமைப்பு Book Back Questions ( 11th Standard Biology - Zoology - Tissue Level of Organisation Book Back Questions ) - by Banu - Tiruvallur - View & Download

 • 1)

  கனசதுர வடிவ எபிதீலியததின் முக்கியபப்ணி.

 • 2)

  இணைப்புத்திசுவின் தளப்பொருளில் காணப்படும் நாரிழை யாது?

 • 3)

  பிறந்த குழந்தைகளில் உடல் நடுக்கம் ஏற்படுத்தாமல் வெப்ப உற்பத்தி செய்து உடல் வெப்பம் அதிகரிப்பது எதன் மூலம்?

 • 4)

  சிலவகை எபிதீலியங்கள் பொய்யாடுக்கினால் ஆனவை. இதன் பொருள் என்ன?

 • 5)

  இரத்தம் ஏன் தனித்துவமான இணைப்புத்ததிசு என்றழைக்கப்படுகிறது?

11th Standard உயிரியல் - உடல் திரவங்கள் மற்றும் சுற்றோட்டம் Book Back Questions ( 11th Standard Biology - Zoology - Body Fluids and Circulation Book Back Questions ) - by Banu - Tiruvallur - View & Download

 • 1)

  நிணநீரின் பணி யாது?

 • 2)

  மிக அதிக எண்ணிகையில் காணப்படும் இரத்த வெள்ளையணு எது?

 • 3)

  இதயத்தில் ‘டப்’ ஒலி இதனால் ஏற்படுகிறது.

 • 4)

  நினைவிழந்த நிலையில் உள்ள ஒரு நோயாளி அவசரச் சிகிச்சைப் பிரிவிற்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டு, உடனடியாக இரத்தம் செலுத்த வேண்டிய நிலையில் உளளார். ஏனெனில் அவரின் இதற்கு முந்தைய அவரின் மருத்துவத் தகவல்களைத் தெரிந்துகொள்ளவோ , அல்லது தற்போது இரத்த வகையை ஆராயவோ  நேரமில்லாத நிலையில், எந்த வகை இரத்தம் அவருக்குக் கொடுக்கப்படலாம்?

 • 5)

  மிட்ரல் வால்வு மற்றும் அரைச்சந்திர வால்வுகளை வேறுபடுத்துக.

11th Standard உயிரியல் - சுவாசம் Book Back Questions ( 11th Standard Biology - Zoology - Respiration Book Back Questions ) - by Banu - Tiruvallur - View & Download

 • 1)

  சுவாசத்தைக் கட்டுபபடுத்துவது

 • 2)

  பூச்சிகளின் சுவாச உறுப்புகள் 

 • 3)

  ஆக்சிஜன் பிரிகை நிலை விளைவின் 

 • 4)

  ஒரு சாதாரண மனிதனின் மூச்சுக்காற்று அளவு 

 • 5)

  இரத்தத்தின் மூலம் நுரையீரலுக்குச் செல்லும் கார்பன் டை ஆக்சைடின் நிலை 

11th Standard உயிரியல் - செரித்தல் மற்றும் உட்கிரகித்தல் Book Back Questions ( 11th Standard Bio - Zoology - Digestion and Absorption Book Back Questions ) - by Banu - Tiruvallur - View & Download

 • 1)

  கீழ்வருவனவற்றிலுள்ள தவறான வாக்கியதைக் குறிப்பிடவும்.

 • 2)

  ஒட்டி (oddi) சுருக்குத்தசை எதனைப் பாதுகாக்கிறது?

 • 3)

  கீழ்வருவனவற்றுள் எந்த இணை தவறானது?

 • 4)

  கொழுப்பு செரிமானத்தின் முதல் படி

 • 5)

  கீழ் உள்ளனவற்றுள் பொருந்தாத இணை எது?

11th Standard உயிரியல் - விலங்குகளின் உறுப்பு மற்றும் உறுப்பு மண்டலங்கள் Book Back Questions ( 11th Standard Biology - Zoology - Organ and Organ Systems in Animals Book Back Questions ) - by Banu - Tiruvallur - View & Download

 • 1)

  லாம்பிட்டோ மாரிட்டீ மண்புழுவின் சி்றப்புப்பகுதியான கிளைடெல்லம்  காணப்படுவது.

 • 2)

  கரப்பான் பூச்சியின் தலைப்பகுதியில் _________ இணை ________  மற்றும் _________  வடிவக் கண்கள் உள்ளன.

 • 3)

  தவளையின் வாய்க்குழி சுவாசம்.

 • 4)

  கீழ்வருவனவற்றுள் கரப்பான் பூச்சியின் உணர்வு உறுப்பு எது?

 • 5)

  மண்புழுவை அடையாளம் காணப் பயன்படும் பண்புகள் எவை?

11th Standard உயிரியல் தாவரவியல் - உயிரி உலகம் Book Back Questions ( 11th Standard Bio - Zoology - Living World Book Back Questions ) - by Banu - Tiruvallur - View & Download

 • 1)

  பின்வருவனவற்றுள் வைரஸ்களைப் பற்றிய சரியான கூற்று எது?

 • 2)

  ஆர்க்கிபாக்டீரியம் எது?

 • 3)

  சரியாகப் பொருந்திய இணையைக் கண்டறிக

 • 4)

  ஹோமியோமிரஸ் மற்றும் ஹெட்டிரோமிரஸ் லைக்கென்களை வேறுபடுத்து

 • 5)

  மொனிராவின் சிறப்புப்பண்புகளை எழுதுக

11th Standard உயிரியல் - விலங்குலகம் Book Back Questions ( 11th Standard Bio - Zoology - Kingdom Animalia Book Back Questions ) - by Banu - Tiruvallur - View & Download

 • 1)

  நிடேரியாவில் காணப்படும் சமச்சீர் அமைப்பு    

 • 2)

  தட்டைப்புழுக்களில் காணப்படும் கழிவு நீக்கச் செல்கள்  

 • 3)

  மண்புழுக்களின் நெஃப்ரீடியாக்கள் கீழ்க்காணும் உறுப்பு செய்யும் அதே செயலைச் செய்கிறது.    

 • 4)

  கண்ட அமைப்பு இதன் முக்கியப்பண்பு 

 • 5)

  இவற்றுள் எது கிரஸ்டேஷிய உயிரி?     

11th Standard உயிரியல் - உயிருலகம் Book Back Questions ( 11th Standard Biology Botany - Living World Book Back Questions ) - by Banu - Tiruvallur - View & Download

 • 1)

  உயிருள்ளவை உயிரற்றவைகளிருந்து எவ்வாறு வேறுபடுகின்றன? 

 • 2)

  கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது சமதரத்தில் இல்லை  

 • 3)

  பல்லுயிர் தன்மை என்ற பதத்தைச் சூட்டியவர் யார்? 

 • 4)

  கிளாடோகிராம் என்பது கீழ்க்கண்ட பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது.    

 • 5)

  மூலக்கூறு வகைப்பாட்டின் கருவியில் இது அடங்கியுள்ளது. 

11th Standard உயிரியல் உடல் திரவங்கள் மற்றும் சுற்றோட்டம் ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் ( 11th Standard Bio - Zoology Body Fluids and Circulation One Marks Question And Answer ) - by Banu - Tiruvallur - View & Download

 • 1)

  நிணநீரின் பணி யாது?

 • 2)

  மிக அதிக எண்ணிகையில் காணப்படும் இரத்த வெள்ளையணு எது?

 • 3)

  இரத்தம் உறைதலில் பங்கேற்காதது எது?

 • 4)

  நிணநீர் நிறமற்றுக் காணப்படுவதன் காரணம்.

 • 5)

  இரத்தச்சிவப்பணுக்களின் புறப்பரப்பில் A மற்றும் B ஆன்டிஜன்கள் உள்ள ஒரு நபர் எந்த இரத்த வகுப்பைச் சார்ந்தவர்?

11th Standard உயிரியல் சுவாசம் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் மற்றும் விடைகள் ( 11th Standard Bio - Zoology - Respiration One Marks Question And Answer ) - by Banu - Tiruvallur - View & Download

 • 1)

  சுவாசத்தைக் கட்டுபபடுத்துவது

 • 2)

  பூச்சிகளின் சுவாச உறுப்புகள் 

 • 3)

  ஆஸ்துமா ஏற்படக் காரணம் 

 • 4)

  ஒரு சாதாரண மனிதனின் மூச்சுக்காற்று அளவு 

 • 5)

  இரத்தத்தின் மூலம் நுரையீரலுக்குச் செல்லும் கார்பன் டை ஆக்சைடின் நிலை 

11th Standard உயிரியல் செரித்தல் மற்றும் உட்கிரகித்தல் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் மற்றும் பதில்கள் ( 11th Standard Biology Bio - Zoology - Digestion and Absorption One Marks Question and Answer ) - by Banu - Tiruvallur - View & Download

 • 1)

  கீழ்வருவனவற்றிலுள்ள தவறான வாக்கியதைக் குறிப்பிடவும்.

 • 2)

  கணைய நீர் மற்றும் பைகார்பனேட் உருவாதலைத் தூண்டும் ஹார்மோன்

 • 3)

  சிறுகுடலில் செயல் மிகுகடத்தல் நிகழ்ச்சி மூலம் எது உட்கிரகிக்கப்படுகின்றது.

 • 4)

  கிளிசரால், கொழுப்பு அமிலம் மற்றும் மோனோ கிளிசரைடுகளை உட்கிரகிப்பது

 • 5)

  கொழுப்பு செரிமானத்தின் முதல் படி

11th Standard உயிரியல் விலங்குகளின் உறுப்பு மற்றும் உறுப்பு மண்டலங்கள் ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் ( 11th Standard Biology Bio - Zoology - Organ and Organ Systems in Animals One Marks Question Paper with Answer ) - by Banu - Tiruvallur - View & Download

 • 1)

  லாம்பிட்டோ மாரிட்டீ மண்புழுவின் சி்றப்புப்பகுதியான கிளைடெல்லம்  காணப்படுவது.

 • 2)

  மண்புழுக்களின் பால் தன்மை  

 • 3)

  கரப்பான் பூச்சியின் பார்வையின் வகை.

 • 4)

  ஆண் மற்றும் பெண் கரப்பான் பூச்சியில் எத்தனை வயிற்றுக் கண்டங்கள் காணப்படுகின்றன.

 • 5)

  தவளையின் வாய்க்குழி சுவாசம்.

11th உயிரியல் திசு அளவிலான கட்டமைப்பு ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Biology Bio - Zoology - Tissue Level of Organisation One Marks Model Question Paper ) - by Banu - Tiruvallur - View & Download

 • 1)

  கனசதுர வடிவ எபிதீலியததின் முக்கியபப்ணி.

 • 2)

  குறு இழை கொண்ட எபிதீலியம் காணப்படும் இடம்

 • 3)

  இணைப்புத்திசுவின் தளப்பொருளில் காணப்படும் நாரிழை யாது?

 • 4)

  பிறந்த குழந்தைகளில் உடல் நடுக்கம் ஏற்படுத்தாமல் வெப்ப உற்பத்தி செய்து உடல் வெப்பம் அதிகரிப்பது எதன் மூலம்?

 • 5)

  நாளமில்லா சுரப்பிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு

11th உயிரியல் விலங்குலகம் ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Biology Bio - Zoology - Kingdom Animalia One Marks Model Question Paper ) - by Banu - Tiruvallur - View & Download

 • 1)

  நிடேரியாவில் காணப்படும் சமச்சீர் அமைப்பு    

 • 2)

  தட்டைப்புழுக்களில் காணப்படும் கழிவு நீக்கச் செல்கள்  

 • 3)

  கீழ்க்காணும் எந்த உயிரியல் 'சுயக் கருவுறுதல்' நடைபெறுகிறது? 

 • 4)

  கண்ட அமைப்பு இதன் முக்கியப்பண்பு 

 • 5)

  இயற்கையில், மிக அதிக எண்ணிக்கையில் சிற்றினங்களைக் கொண்ட உயிரிகள் 

11th Standard உயிருலகம் ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாக்கள் ( 11th Standard Bio - Botany - Living World One Marks Model Question Paper ) - by Banu - Tiruvallur - View & Download

 • 1)

  உயிருள்ளவை உயிரற்றவைகளிருந்து எவ்வாறு வேறுபடுகின்றன? 

 • 2)

  தரத்தைப் பற்றி கருதாமல், வகைப்பாட்டின்  ஒவ்வொரு அலகு  

 • 3)

  எந்த வகைப்பாட்டு கருவி டாக்சான் பற்றிய முழுவிவரங்களைக் கொண்டுள்ளது.  

 • 4)

  கிளாடோகிராம் என்பது கீழ்க்கண்ட பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது.    

 • 5)

  மூலக்கூறு வகைப்பாட்டின் கருவியில் இது அடங்கியுள்ளது. 

11th Standard உயிரியல் உடல் திரவங்கள் மற்றும் சுற்றோட்டம் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Standard Bio - Zoology - Body Fluids and Circulation Model Question Paper ) - by Banu - Tiruvallur - View & Download

 • 1)

  நிணநீரின் பணி யாது?

 • 2)

  இரத்த உறைதலில் பங்கேற்கும் பிளாஸ்மா புரதம் எது?

 • 3)

  இரத்தம் உறைதலில் பங்கேற்காதது எது?

 • 4)

  இரத்தச்சிவப்பணுக்களின் புறப்பரப்பில் A மற்றும் B ஆன்டிஜன்கள் உள்ள ஒரு நபர் எந்த இரத்த வகுப்பைச் சார்ந்தவர்?

 • 5)

  இரத்த நுண்நாளங்களுள் இரத்த ஓட்டத்தின் வேகம் மிகவும் குறைவது ஏன்

11th Standard உயிரியல் சுவாசம் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Standard Bio - Zoology - Respiration Model Question Paper ) - by Banu - Tiruvallur - View & Download

 • 1)

  சுவாசத்தைக் கட்டுபபடுத்துவது

 • 2)

  பூச்சிகளின் சுவாச உறுப்புகள் 

 • 3)

  ஆக்சிஜன் பிரிகை நிலை விளைவின் 

 • 4)

  உட்சுவாசத்தின் போது உதரவிதானம் 

 • 5)

  நுரையீரல்களுக்குள் 1500 மிலி காற்று இருக்கும் நிலை 

11th Standard உயிரியல் செரித்தல் மற்றும் உட்கிரகித்தல் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Standard Biology Bio - Zoology - Digestion and Absorption Model Question Paper ) - by Banu - Tiruvallur - View & Download

 • 1)

  கீழ்வருவனவற்றிலுள்ள தவறான வாக்கியதைக் குறிப்பிடவும்.

 • 2)

  ஒட்டி (oddi) சுருக்குத்தசை எதனைப் பாதுகாக்கிறது?

 • 3)

  கிளிசரால், கொழுப்பு அமிலம் மற்றும் மோனோ கிளிசரைடுகளை உட்கிரகிப்பது

 • 4)

  எண்டிரோகைனேரோகைனேஸ் எதனை மாற்றுவதில் பங்கேற்கிறது

 • 5)

  கீழ் வருவனவற்றுள் எது கல்லீரலின் பணியல்ல.

11th Standard தாவரவியல் Chapter 7 தாவரவியல் - செல் சுழற்சி மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Standard Botany Chapter 7 Cell Cycle Model Question Paper ) - by Banu - Tiruvallur - View & Download

 • 1)

  செல் சுழற்சியின் சரியான வரிசை

 • 2)

  சென்ட்ரோமியர் இதற்கு தேவை

 • 3)

  குன்றல் பகுப்பில் (மியாஸிஸ்) குறுக்கே கலத்தல் எங்கு ஆரம்பிக்கிறது.

 • 4)

  நட்சத்திர இழையற்ற பகுப்பு மைட்டாசிஸ்சின் சிறப்புப் பண்பு.

 • 5)

  குரோமோசோமில் அதன் மரபுப் பொருள் இரட்டிப்படைவது

11th தாவரவியல் - செல் - ஒரு வாழ்வியல் அலகு மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Standard Botany - Cell - The Unit Of Life Model Question Paper ) - by Banu - Tiruvallur - View & Download

 • 1)

  பைலோஜெனியை தெரிந்துக் கொள்ள கீழ்க்கண்ட எந்த வரிசைகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது.?

 • 2)

  ஒரு செல் துகள்களுக்கு அனிமல்கியூல்ஸ் எனப் பெயரிட்டவர் யார்?        

 • 3)

  ஒரு நுண்ணோக்கியின் பார்வை லென்சின் வேறுபடுத்தும் திறனை குறிப்பது   

 • 4)

  இதனைத் தவிர பிற இருந்த செல்களும் செயல்திறன்  உள்ளவைகளாகும்   

 • 5)

  மீசோகேரியோட்டுகளில் இவ்வகை செல்பகுப்பு நடைபெறுகிறது.  

11th தாவரவியல் - வகைப்பாட்டியல் மற்றும் குழுமப் பரிணாம வகைப்பாட்டியல் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Botany - Taxonomy And Systematic Botany Model Question Paper ) - by Banu - Tiruvallur - View & Download

 • 1)

  முதன்மை வகைக்காட்டு காணப்படாத போது  அசலற்ற தொகுப்பிலிருந்து பெறப்படட்  மாதிரி பெயர்ச்சொல் இவ்வாறு அறியப்படுகிறது

 • 2)

  பின்வரும் எந்தத் தாவரத்தின் வேர் முண்டுகளில் நைட்ரஜனை நிலைநிறுத்தும் இழை நுண்ணுயிரிர்கள் உள்ளன

 • 3)

  இருபக்கச்சீர் கொண்ட மலர்கள்

 • 4)

  வகைப்பாட்டின் அடிப்படை அலகு எது?   

 • 5)

  பூஞ்சையின் பாலிலா இனப்பெருக்க நிலை எனப்படும்  

11th Standard உயிரியல் முதல் இடைத்தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Standard Biology First Mid Term Model Question Paper ) - by Banu - Tiruvallur - View & Download

 • 1)

  உயிருள்ளவை உயிரற்றவைகளிருந்து எவ்வாறு வேறுபடுகின்றன? 

 • 2)

  தட்டைப்புழுக்களில் காணப்படும் கழிவு நீக்கச் செல்கள்  

 • 3)

  ட்ரோகோஃபோர் லார்வா எந்த விலங்கு தொகுதியில் காணப்படுகிறது.

 • 4)

  கனசதுர வடிவ எபிதீலியததின் முக்கியபப்ணி.

 • 5)

  கரப்பான் பூச்சியின் தலைப்பகுதியில் _________ இணை ________  மற்றும் _________  வடிவக் கண்கள் உள்ளன.

11th Standard உயிரியல் Chapter 4 விலங்குகளின் உறுப்பு மற்றும் உறுப்பு மண்டலங்கள் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Standard Bio - Zoology - Organ And Organ Systems In Animals Model Question Paper ) - by Banu - Tiruvallur - View & Download

 • 1)

  லாம்பிட்டோ மாரிட்டீ மண்புழுவின் சி்றப்புப்பகுதியான கிளைடெல்லம்  காணப்படுவது.

 • 2)

  கரப்பான் பூச்சியின் தலைப்பகுதியில் _________ இணை ________  மற்றும் _________  வடிவக் கண்கள் உள்ளன.

 • 3)

  தவளையின் சிறுநீரகம். 

 • 4)

  கீழ்கண்ட வகை மண்புழு மண்ணின் மேலடுக்குக்குள் வாழிடம் கிடைமட்ட வாழ்விகளாகும். இவைகள் அனிசிக் வகை மண்புழுக்கள் என அழைக்கப்படுகிறது.

 • 5)

  மண்புழுவில் மேலுதடு எனப்படுவது

11th Standard உயிரியல் Chapter 3 திசு அளவிலான கட்டமைப்பு முக்கிய வினாத்தாள் ( 11th Standard Biology Chapter 3 Tissue Level Of Organisation Important Question Paper ) - by Banu - Tiruvallur - View & Download

 • 1)

  குறு இழை கொண்ட எபிதீலியம் காணப்படும் இடம்

 • 2)

  இணைப்புத்திசுவின் தளப்பொருளில் காணப்படும் நாரிழை யாது?

 • 3)

  நாளமில்லா சுரப்பிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு

 • 4)

  செரிமான மண்டலத்தில் காணப்படும் கோப்பை வடிவச் செல்கள் இதனை சுரக்கிறது.

 • 5)

  தவறான ஜோடியை கண்டுபிடி

11th Standard உயிரியல் Chapter 2 விலங்குலகம் முக்கிய வினாத்தாள் ( 11th Standard Biology Chapter 2 Plant Kingdom Important Question Paper ) - by Banu - Tiruvallur - View & Download

 • 1)

  நிடேரியாவில் காணப்படும் சமச்சீர் அமைப்பு    

 • 2)

  கடல் சாமந்தி சார்ந்துள்ள தொகுதி 

 • 3)

  தட்டைப்புழுக்களில் காணப்படும் கழிவு நீக்கச் செல்கள்  

 • 4)

  கீழ்க்கண்ட எத்தொகுதியில் முதிர் உயிர்கள் ஆரசமச்சீரமைப்பையும், லார்வாக்கள் இருபக்க சமச்சீரமைப்பையும் கொண்டுள்ளன?

 • 5)

  எந்த இணை சரியாகப் பொருத்தப்பட்டுள்ளது?

11th Standard உயிரியல் Chapter 1 உயிருலகம் முக்கிய வினாத்தாள் ( 11th Standard Biology Chapter 1 Living World Important Question Paper ) - by Banu - Tiruvallur - View & Download

 • 1)

  உயிருள்ளவை உயிரற்றவைகளிருந்து எவ்வாறு வேறுபடுகின்றன? 

 • 2)

  ஒத்த பண்புகளின் தரத்தைப் பெற்ற உயிரினக்குழு 

 • 3)

  தரத்தைப் பற்றி கருதாமல், வகைப்பாட்டின்  ஒவ்வொரு அலகு  

 • 4)

  கீழ்க்கண்ட இனவிலங்கு கார்னிவோரா வரிசையைச் சார்ந்தது.

 • 5)

  முப்பெயரிடும் முறையில் காணப்படுவது.

11ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு மார்ச் 2019 உயிரியல் முக்கிய கூடுதல் வினாக்கள் மற்றும் விடைகள் ( 11th Standard Biology Public Exam March 2019 Important Creative Questions and Answers ) - by Kathir - View & Download

 • 1)

  பயன்தரும் பாக்டீரியாவை நோயூக்கி பாக்டிரீயாவிலிருந்து வேறுபடுத்துக.     

 • 2)

  தொடக்க காலத்தில் வகைப்பாட்டிற்குக் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டவை எவை?

 • 3)

  மூலக்கூறு அளவிலான வகைப்பாட்டு கருவிகளின் சிறப்புகள் யாவை?

 • 4)

  சுடர் செல்கள் என்றால் என்ன?

 • 5)

  கருவளர் நிலையில் உள்ள மூல உடற்குழியானது பின்னாளில் எவ்விதம் மாறுகிறது?

11ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு மார்ச் 2019 உயிரியல் முக்கிய 5 மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Standard Biology Public Exam March 2019 Important 5 Marks Questions ) - by Kathir - View & Download

 • 1)

  சிற்றினக் கோட்பாட்டில் சார்லஸ் டார்வினின் பங்கு யாது? 

 • 2)

  விலங்கு காட்சிச் சாலைக்கும் வனவிலங்கு சரணாலயத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு யாது? 

 • 3)

  ஐம்பெரும்பிரிவு வகைப்பாட்டினை விவாதி,அதன் நிறை,குறைகளைப் பற்றி குறிப்பு சேர்க்கவும்.    

 • 4)

  விலங்குகளை பெயரிடுவதற்கான அடிப்படை விதிகளைக் கூறுக.

 • 5)

  தொகுதி : பிளாட்டிஹெல்மின்தாஸின் சிறப்பு பண்புகள் எவை?

11ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு மார்ச் 2019 உயிரியல் முக்கிய 1 மதிப்பெண் வினாத்தாள் ( 11th Standard Biology Public Exam March 2019 Important One Marks Questions ) - by Kathir - View & Download

 • 1)

  தரத்தைப் பற்றி கருதாமல், வகைப்பாட்டின்  ஒவ்வொரு அலகு  

 • 2)

  மூலக்கூறு வகைப்பாட்டின் கருவியில் இது அடங்கியுள்ளது. 

 • 3)

  வகைப்பாட்டில் குடும்பம் என்பது பல்வேறு _______ உள்ளடக்கியது.

 • 4)

  கீழ்க்கண்ட இனவிலங்கு கார்னிவோரா வரிசையைச் சார்ந்தது.

 • 5)

  கிராம் நேர் பாக்டீரியங்களைப் பற்றிய தவறான கூற்றைக் கண்டறிக.  

11ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு மார்ச் 2019 உயிரியல் 1 மதிப்பெண் வினாத்தாள் ( Plus One Biology Public Exam March 2019 One Mark Question Paper ) - by Kathir - View & Download

 • 1)

  சிறுநீரக நுண்குழல்களில் நீர் மீள உறிஞ்சப்படுத்தலுக்கு உதவும் ஹார்மோன்

 • 2)

  கீழ்வருவனவற்றுள் ஊடு கலப்பு ஒழுங்குபடுத்தியாகவும்,நைட்ரஜன்விளை பொருளாகவும் உள்ளது

 • 3)

  கடல் மீன்களில் உள்ள கிளாமருலஸ் அற்ற சிறுநீரகங்களிலிருந்து உருவாகும் மிகக் குறைவான சிறுநீரின் அடர்த்தி ______ 

 • 4)

  ____ அதிக அளவில் நீர் உறிஞ்சப்படுகிறது 

 • 5)

  சேகரிப்பு நாளத்திலுள்ள நீர் அனைத்தும் வெளியேற்றப்படுவதால் ______ வெளியேறுகிறது.

11ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு மார்ச் 2019 உயிரியல் முக்கிய 1 மதிப்பெண் வினாத்தாள் ( 11th Standard Biology Public Exam March 2019 Important One Mark Questions ) - by Kathir - View & Download

 • 1)

  ஒத்த பண்புகளின் தரத்தைப் பெற்ற உயிரினக்குழு 

 • 2)

  ஆண் புலியை பெண் சிங்கத்துடன் இனக்கலப்பில் ஈடுபடுத்தும் போது _________ உருவாகிறது.

 • 3)

  வகைப்பாட்டில் குடும்பம் என்பது பல்வேறு _______ உள்ளடக்கியது.

 • 4)

  மண்புழுக்களின் நெஃப்ரீடியாக்கள் கீழ்க்காணும் உறுப்பு செய்யும் அதே செயலைச் செய்கிறது.    

 • 5)

  கீழ்க் காண்பவைகளில்  எது முட்டையிடும் பாலூட்டி? 

11ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு மார்ச் 2019 உயிரியல் மாதிரி வினாத்தாள் (Plus One Biology Public Exam March 2019 Model Question Paper and Answer Key ) - by Kathir - View & Download

 • 1)

  எந்த வகைப்பாட்டு கருவி டாக்சான் பற்றிய முழுவிவரங்களைக் கொண்டுள்ளது.  

 • 2)

  நீரோட்ட மண்டலமான கால்வாய் மண்டலம் இத்தொகுதியை சார்ந்த விலங்குகளில் காணப்படுகிறது

 • 3)

  சரியான இணைகளை உருவாக்குக

  வரிசை –I வரிசை –II 
  P) சிறுகுடல் i) 23 செ.மீ
  Q)பெருகுடல் ii) 4 மீட்டர்
  R) உணவுக்குழல் iii) 12.5 செ.மீ
  S)தொண்டை iv) 1.5 மீ
 • 4)

  இதயத்தைச் செல்களுக்கு இரத்தத்தை வழங்குவது எது?

 • 5)

  ஃபாஜ் முன்னோடி என்பது செல்லின் _______ டன் இணைக்கப்பட்ட  ஃபாஜ் DNA ஆகும்.    

11ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு மார்ச் 2019 உயிரியல் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Standard Biology Public Exam March 2019 Model Question Paper and Answer Key ) - by Kathir - View & Download

 • 1)

  உயிருள்ளவை உயிரற்றவைகளிருந்து எவ்வாறு வேறுபடுகின்றன? 

 • 2)

  கடற்பஞ்சுகளின் உடலில் காணப்படும் கொயனோசைட்டுகள் பணியாதெனக் கண்டுபிடி.

 • 3)

  சரியான இணைகளை உருவாக்குக

  வரிசை –I வரிசை –II
  P) லிபேஸ் i) ஸ்டார்ச்
  Q)பெப்சின் ii) காசின்
  R) ரென்னின் iii) புரதம்
  S) டயலின் iv) லிபிட்
 • 4)

  கீழ்க்கண்ட இச்செல்களின் உற்பத்திக்கு காரணமானது எலும்பு மஜ்ஜையாகும்.

 • 5)

  இந்த வைரஸ்களில் உட்கரு அமிலம் சிறுசிறு துண்டுகளாகக் காணப்படுகிறது. 

11ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு வினாத்தாள் உயிரியல் மார்ச் 2019 ( 11th Standard Biology Public Exam March 2019 Original Question Paper and Answer Key ) - by Kathir - View & Download

11 ஆம் வகுப்பு உயிரியல் மூன்றாம் திருப்புதல் தேர்வு வினாத்தாள் 2019( 11th Standard Biology Third Revision Test Question and Answer 2019 ) - by Kathir - View & Download

 • 1)

  கிளாடோகிராம் என்பது கீழ்க்கண்ட பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது.    

 • 2)

  கீழ்க்கண்ட தொகுதியை அதில் காணப்படும் விலங்குகளின் பண்புகளோடு சரியாக பொருத்தவும்.

    தொகுதி கழிவு நீக்க உறுப்பு
  I கணுக்காலிகள் a. தொண்டை சுரப்பி
  II பிளாட்டிஹெல்மின்தஸ் b. நெஃப்ரீடியம்
  III மெல்லுடலிகள் c. பச்சை சுரப்பி
  IV ஆஸ்ஹெல்மின்தஸ் d. சுடர் செல்கள்
 • 3)

  சரியான இணைகளை உருவாக்குக

  வரிசை –I வரிசை –II
  P) சிறுகுடல் i) மிகப்பெரிய தொழிற்சாலை
  Q) கணையம்  ii) குளுக்கோஸ் உட்கிரகித்தல்
  R) கல்லீரல் iii) மின்பகு பொருட்களைக் கடத்துதல்
  S) பெருங்குடல் iv) செரிமானம் மற்றும் உட்கிரகித்தல்
 • 4)

  குடலுறிஞ்சிகளின்  உள்ள லாக்டியல் நாளம் உட்கிரகிப்பது 

 • 5)

  உயர்தாவர விலங்கு செல்களில் காணப்படும் ஆற்றல் மையமான மைட்டோக்காண்டிரியாவுக்கு  பாக்டிரீயாவில் காணப்படும் இணையான அமைப்பு எது?

11ஆம் வகுப்பு உயிரியல் மாதிரி திருப்புதல் தேர்வு வினா விடை 2019 ( 11th Standard Biology Model Public Exam Question Paper 2019 ) - by Kathir - View & Download

 • 1)

  ஒத்த பண்புகளின் தரத்தைப் பெற்ற உயிரினக்குழு 

 • 2)

  வலசை போதல் மற்றும் பெற்றோர் பராமரிப்பு இவ்வகுப்பு விலங்குகளில் அதிகம் காணப்படுகிறது.

 • 3)

  கொழுப்பு செரிமானத்தின் முதல் படி

 • 4)

  இரத்த உரைதலில் இரத்தக் கட்டியில் வலைப்பின்னல் ஏற்படக்காரணமானது.

 • 5)

  ஃபாஜ் முன்னோடி என்பது செல்லின் _______ டன் இணைக்கப்பட்ட  ஃபாஜ் DNA ஆகும்.    

11ஆம் வகுப்பு உயிரியல் மாதிரி திருப்புதல் தேர்வு வினா விடை 2019 ( 11th Standard Biology Model Exam Question Paper 2019 ) - by Kathir - View & Download

 • 1)

  உயிருள்ளவை உயிரற்றவைகளிருந்து எவ்வாறு வேறுபடுகின்றன? 

 • 2)

  நடுப்படை பிளவுபடுவதால் உருவாகின்ற உடற்குழியை உடைய விலங்கு ___________ என அழைக்கப்படுகின்றன.

 • 3)

  ஒட்டி (oddi) சுருக்குத்தசை எதனைப் பாதுகாக்கிறது?

 • 4)

  அனோஸ்டாமோசிஸ் என்பது 

 • 5)

  வைரஸின் உயிரற்ற பண்பினைக் கன்டுபிடி.   

11 ஆம் வகுப்பு உயிரியல் இரண்டாம் திருப்புதல் தேர்வு ( 11th Standard Biology Second Revision Exam ) - by Kathir - View & Download

 • 1)

  தாவரத்தின் அடிப்படை அலகு ______ எனப்படும்.

 • 2)

  ஒரே மாதிரியான செல்களின் தொகுப்பு _____ எனபப்டும்.

 • 3)

  ______ இறந்த செல்களாகும்.

 • 4)

  ஹேபர்லேண்ட் சைலத்தை ஹேட்ரோம் எனவும் ஃபுளோயத்தை ____ எனவும் பெயரிட்டழைத்தார்.

 • 5)

  சைலம் நார்கள் _____ எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

11 ஆம் வகுப்பு உயிரியல் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Biology One Mark Question 0 - by Kathir - View & Download

 • 1)

  தசைகள் இவற்றால் ஆனவை 

 • 2)

  தசைநார்களின் செயல் அலகு

 • 3)

  மெல்லிய இழைகளிலுள்ள புரதம்

 • 4)

  இது முழங்கால் மூட்டுக்கு உதாரணம்

 • 5)

  அசிட்டாப்புலம் இதில் அமைந்துள்ளது.

11 ஆம் வகுப்பு உயிரியல் முக்கிய ஒரு மதிப்பெண் முக்கிய வினாக்கள் ( 11th Computer Science Important 1 mark Question ) - by Kathir - View & Download

 • 1)

  சரியான வாக்கியத்தை தேர்ந்தெடு.

 • 2)

  வகைப்பாட்டில் குடும்பம் என்பது பல்வேறு _______ உள்ளடக்கியது.

 • 3)

  ஆர்க்கிபாக்டீரியம் எது?     

 • 4)

  முழுமையான செரிமான மண்டலம் என்பது

 • 5)

  நடுப்படையிலிருந்து தோன்றாத உறுப்பினைக் கண்டுபிடி

11 ஆம் வகுப்பு உயிரியல் கூடுதல் ஒரு மதிப்பெண் முக்கிய வினாக்கள் ( 11th Biology Creative 1 mark Question ) - by Kathir - View & Download

 • 1)

  தரத்தைப் பற்றி கருதாமல், வகைப்பாட்டின்  ஒவ்வொரு அலகு  

 • 2)

  யூகேரியா என்பது இதனை உள்ளடக்கியது ________ 

 • 3)

  வகைப்பாட்டில் குடும்பம் என்பது பல்வேறு _______ உள்ளடக்கியது.

 • 4)

  கீழ்க்காணும் எந்த உயிரியல் 'சுயக் கருவுறுதல்' நடைபெறுகிறது? 

 • 5)

  கால்களற்ற இருவாழ்வி  

11 ஆம் வகுப்பு உயிரியல் முழு பாடத் தேர்வு ( 11th Biology full portion exam ) - by Kathir - View & Download

 • 1)

  கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது சமதரத்தில் இல்லை  

 • 2)

  விலங்குலகத்தின் இரண்டாவது பெரிய தொகுதி எது?

 • 3)

  கீழ்வருவனவற்றிலுள்ள தவறான வாக்கியதைக் குறிப்பிடவும்.

 • 4)

  சரியான வாக்கியத்தை கண்டுபிடி.

 • 5)

  N - அசிட்டைல் குளுக்கோஸமைனின் பலபடிஇதன் செல்சுவரில் காணப்படுவது.
  (I) பாக்டீரியா  
  (II) பூஞ்சைகள்
  (III) மைக்கோபிளாஸ்மா 
  (IV) தாவரசெல்           

11 ஆம் வகுப்பு உயிரியல் முதல் திருப்புதல் தேர்வு ( 11th biology First Revision Test ) - by Kathir - View & Download

 • 1)

  கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது சமதரத்தில் இல்லை  

 • 2)

  உருளைப்புழுக்களில் நீர்மச் சட்டகமாக செயல்படுவது

 • 3)

  கீழ் உள்ளனவற்றுள் பொருந்தாத இணை எது?

 • 4)

  கீழ்கண்டவற்றுள் உள்ள தவறான வாக்கியத்தைக் கண்ண்டுபிடி..

 • 5)

  உயிரினங்களில் காணப்படும் வளர்ச்சி குறித்த தவறான கூற்று எது. 

11 ஆம் வகுப்பு உயிரியல் மாதிரி திருப்புதல் தேர்வு வினாத்தாள் 2018 ( 11th Biology Model Revision Test Paper 2018 ) - by Kathir - View & Download

 • 1)

  கிளாடோகிராம் என்பது கீழ்க்கண்ட பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது.    

 • 2)

  துணைத் தொகுதி யூரோகார்டேட்டாவில் காணப்படும் பண்பு எது?

 • 3)

  கொழுப்பு செரிமானத்தின் முதல் படி

 • 4)

  கீழ்கண்டவற்றுள் உள்ள தவறான வாக்கியத்தைக் கண்ண்டுபிடி..

 • 5)

  அடிவயிற்று கட்டிகளில் காணப்படுவது.

11 ஆம் வகுப்பு உயிரியல் மாதிரி தேர்வு வினாத்தாள் 2018 ( 11th standard Biology Model Question Paper 2018 ) - by Kathir - View & Download

 • 1)

  பல்லுயிர் தன்மை என்ற பதத்தைச் சூட்டியவர் யார்? 

 • 2)

  தொகுதி: நிடோரியாவிலுள்ள அனைத்து விலங்குகளும் ஆரச்சமச்சீரமைப்புடையவைகள் ஆனால் இவ்விலங்கு மட்டும் இருபக்க சமச்சீரமைப்புடையது

 • 3)

  கிளிசரால், கொழுப்பு அமிலம் மற்றும் மோனோ கிளிசரைடுகளை உட்கிரகிப்பது

 • 4)

  இந்த இரத்தச் செல்கள் எலும்பு மஞ்சையில் வேறுபாடடைந்து உருவாகின்றன.

 • 5)

  பசுங்கணிகத்தில் பச்சையம் a  மற்றும்  பச்சையம் c யைக் கொண்ட பாசிகள் இப்பிரிவின் கீழ் வைக்கப்படுள்ளது. 

11ஆம் வகுப்பு உயிரியல் நீட் சார்ந்த 1 மதிப்பெண் வினாக்கள் 2019 ( 11th Standard Biology NEET 1 mark Questions 2019 ) - by Kathir - View & Download

 • 1)

  எந்த வகைப்பாட்டு கருவி டாக்சான் பற்றிய முழுவிவரங்களைக் கொண்டுள்ளது.  

 • 2)

  சரியான வாக்கியத்தை தேர்ந்தெடு.

 • 3)

  முப்பெயரிடும் முறையில் காணப்படுவது.

 • 4)

  பக்கக்கோட்டு  உணர்வு உறுப்புகள் இதில் காணப்படுகிறது. 

 • 5)

  கீழ்க் காண்பவைகளில்  எது முட்டையிடும் பாலூட்டி? 

11ஆம் வகுப்பு உயிரியல் தொகுப்பு 1 முக்கிய வினாக்கள் 2018-19 ( 11th Standard Biology Volume 1 Important Questions 2018-19 ) - by Kathir - View & Download

 • 1)

  பல்லுயிர்தன்மை என்றால் என்ன?

 • 2)

  வகைப்பாட்டியலின் அறிவியல் படிநிலைகளாக அமைந்துள்ளவை எவை?

 • 3)

  ஹோமியோமிரஸ் மற்றும் ஹெட்டிரோமிரஸ் லைக்கென்களை வேறுபடுத்துக.     

 • 4)

  மூடிய மற்றும் திறந்தவகை இரத்த ஓட்ட மண்டலத்தை ஒப்பிடுக.

 • 5)

  அரைநாணிகளின் உடல் பகுதிகள் யாவை?

11th Biology Revision Test 2 - by Kathir - View & Download

 • 1)

  நெஃப்ரானுள் நுழையும் ஒரு துளி நீர் எதிர்கொள்ளும் அமைப்புகளை வரிசைப்படுத்துக்க.
  (அ)உட்செல் நுண்தமனி மற்றும் பெளமானின் கிண்ணம்
  (ஆ)சேகரிப்பு நாளம் மற்றும் சேய்மை சுருள் நுண் குழல்
  (இ)கிளாமருலஸ் மற்றும் ஹென்லேயின் வளைவு
  (ஈ)அண்மை சுருள் நுண்குழல் மற்றும் சிறுநீரக பெல்விஸ்

 • 2)

  சிறுநீரகத்தின் அமைப்பை படத்துடன் விவரி

 • 3)

  சிறுநீரகத்தின் பணிகளை வெறிப்படுத்துதல் பற்றி எழுதுக? ADH மற்றும் டையபெட்டிஸ் இன்சிபிடஸ்

 • 4)

  தசைச்சுருக்கத்திற்கான சறுக்கு-இழைக்கோட்பாட்டை விளக்கு

 • 5)

  எலும்பு தசையிழையின் நுண்ணமைப்பை படத்துடன் விவரி?

11th Revision Test Biology - by Kathir - View & Download

 • 1)

  நவீன மூலக்கூறுக் கருவிகளை கொண்டு விலங்குகளை அடையாளம் கண்டு, வகைப்படுத்தலாமா?   

 • 2)

  மூன்று உலக வகைப்பாட்டினை உருவாக்கியவர் யார்? அதனை விளக்குக.

 • 3)

  கீழேயுள்ள விலங்குகளை உற்று நோக்கிக் கீழ்க்கழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு விடையளி.

  அ) விலங்கைக் கண்டறிந்து அதன் பெயரைக் கூறு.
  ஆ) இவ்வுயிரியில் நீ காணும் சமச்சீர்தன்மை எத்தகையது?
  இ) இவ்வுயிரியில் தலைக் காணப்படுகிறதா?
  ஈ) இவ்விலங்கில் எத்தனை அடுக்குகள் உள்ளன?
  உ) இவ்விலங்கின் செரிமான மண்டலத்தில் எத்தனை திறப்புகள் காணப்படும்?
  ஊ) இவ்விலங்கில் நரம்பு செல்கள் உள்ளனவா?

 • 4)

  தொகுதி : துளையுடலிகளின் பொது பண்புகள் யாவை?

 • 5)

  இணைப்புத்திசுக்களை வகைப்படுத்தி அவற்றின் செயல்களைத் தருக.

பதினொன்றாம் வகுப்பு உயிரியல் முக்கிய வினா விடை ( 11th standard biology important questions and answers ) - by Kathir - View & Download

 • 1)

  சிறுநீரகத்திற்கு இரத்தத்தை எடுத்துச்செல்லும் இரத்தக்குழாய் எது?எடுத்து செல்லப்படும் இரத்தம்,தமனி இரத்தமா?அல்லது சிரை இரத்தமா?

 • 2)

  பெரும்பான்மை நைட்ரஜன் கழிவுப் பொருட்களாக இருப்பவை யாவை?

 • 3)

  மெடுல்லரி பிரமிடுகள் என்பது யாது?

 • 4)

  வடிபிளவுகள் என்பது யாது?

 • 5)

  சார்கோமியரிலுள்ள  தசையிழைகளின் பெயர்களை கூறுக

11th Biology Model Test -1 - by Kathir - View & Download

 • 1)

  வரையறு: சிற்றினம்

 • 2)

  ஹோமியோமிரஸ் மற்றும் ஹெட்டிரோமிரஸ் லைக்கென்களை வேறுபடுத்துக.     

 • 3)

  வகைப்பாட்டிற்கான கருவிக் கூறுகள் எவை?

 • 4)

  மீன்களில் காணப்படும் காற்றுப் பைகளின் பண்புகளைக் குறிப்பிடுக.

 • 5)

  தொகுதி: அன்னலிடாவில் காணப்படும் சுவச நிறமிகள் யாவை?

Volume-II One Mark Test Biology +1 - by Kathir - View & Download

 • 1)

  கீழ்கண்ட எப்பொருள் யூரிக் அமிலத்துடன் இணைந்து சிறுநீரக கற்களை உருவாக்குகிறது?

 • 2)

  கிளாமருலார் வடி திரவ வீதத்தின் வீழ்ச்சியின்போது

 • 3)

  கீட்டோன் உறுப்பாக இல்லாதது

 • 4)

  இருவாழ்விகளிலும் நன்னீர் மீன்களிலும் ஹென்லே வளைவு இல்லாததால் உருவாகிறது 

 • 5)

  அதிக தாக்கம், நீர்த்த சிறுநீர் அதிகமாக வெளியேறுவதால் ஏற்படும் நீர் இழப்பு மற்றும் குறைவான இரத்த அழுத்தம் ஆகியவை இந்நோயின் அறிகுறிகள் ஆகும்.

11th Biology Volume1-One mark test - by Kathir - View & Download

 • 1)

  உயிருள்ளவை உயிரற்றவைகளிருந்து எவ்வாறு வேறுபடுகின்றன? 

 • 2)

  கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது சமதரத்தில் இல்லை  

 • 3)

  பின்வருவனவற்றுள் வைரஸ்களைப் பற்றிய சரியான கூற்று எது?  

 • 4)

  கிராம் நேர் பாக்டீரியங்களைப் பற்றிய தவறான கூற்றைக் கண்டறிக.  

 • 5)

  நீலப்பசும் பாசிகளோடு தொடர்புடைய சரியான கூற்று எது? 

11 ஆம் வகுப்பு உயிரியல் -3 மதிப்பெண் முக்கிய வினா விடைகள் ( 11th Biology - Important 3 mark questions ) - by Kathir - View & Download

 • 1)

  ஃபெலிடே குடும்பத்தின் ஐந்து முக்கியப் பண்புகளை எழுதுக.    

 • 2)

  இனத்தொடர்பு தொகுப்பமைவியலின் முக்கிய காரணிகள் எவை?

 • 3)

  கருத்து வரைபடம் – தொகுதி நெமட்டோ்டோடுகளின் பண்புகளை விளக்கும் கீழ்க்கண்ட சொற்களைப்  பயன்படுத்தி ஒரு கருத்து வரைபடம் வரைக. உருளைப்ளைப்புழுக்கள், போலி உடற்குழி உடையவை, உணவுப்பாதை, கியுட்டிகள், ஒட்டுண்ணி, பால்வேறுபாட்டுத்தன்மை.

 • 4)

  வட்டவாயின வகுப்பைச் சார்ந்த விலங்குகளில் இனப்பெருக்கத்தில் காணப்படும் சிறப்பு பண்ணப்பு யாது?

 • 5)

  மீள் தன்மை  நாரிழைகளை மீள் தன்மை இணைப்புத்திசுவினின்றும் வேறுபடுத்து

11 ஆம் வகுப்பு உயிரியல் - 2 மதிப்பெண் முக்கிய வினா விடைகள் ( 11th Biology - Important 2 mark questions ) - by Kathir - View & Download

 • 1)

  பயன்தரும் பாக்டீரியாவை நோயூக்கி பாக்டிரீயாவிலிருந்து வேறுபடுத்துக.     

 • 2)

  வகைப்பாட்டின் பெரும் படிநிலைகளைக் குறிப்பிடுக.

 • 3)

  பெரும்பாலான விலங்குகளில் காணப்படும் பொதுவான நான்கு பண்புகளைக்ளைக் குறிப்பிடுக.

 • 4)

  தாடையுடைய  விலங்கு பிரிவில் காணப்படும் மேல் வகுப்பு யாவை?

 • 5)

  இரத்தம் ஏன் தனித்துவமான இணைப்புத்ததிசு என்றழைக்கப்படுகிறது?

11 ஆம் வகுப்பு உயிரியல் - 1 மதிப்பெண் முக்கிய வினா விடைகள் ( 11th Biology- Important 1 mark Questions ) - by Kathir - View & Download

 • 1)

  ஒத்த பண்புகளின் தரத்தைப் பெற்ற உயிரினக்குழு 

 • 2)

  கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது சமதரத்தில் இல்லை  

 • 3)

  எந்த வகைப்பாட்டு கருவி டாக்சான் பற்றிய முழுவிவரங்களைக் கொண்டுள்ளது.  

 • 4)

  கிளாடோகிராம் என்பது கீழ்க்கண்ட பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது.    

 • 5)

  மூலக்கூறு வகைப்பாட்டின் கருவியில் இது அடங்கியுள்ளது. 

11 ஆம் வகுப்பு உயிரியல் முக்கிய வினா விடை- பருவம்-1 ( 11th Biology-Term 1 Important question paper ) - by Demo Biology - View & Download

 • 1)

  உயிருள்ளவை உயிரற்றவைகளிருந்து எவ்வாறு வேறுபடுகின்றன? 

 • 2)

  ஒத்த பண்புகளின் தரத்தைப் பெற்ற உயிரினக்குழு 

 • 3)

  தரத்தைப் பற்றி கருதாமல், வகைப்பாட்டின்  ஒவ்வொரு அலகு  

 • 4)

  கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது சமதரத்தில் இல்லை  

 • 5)

  எந்த வகைப்பாட்டு கருவி டாக்சான் பற்றிய முழுவிவரங்களைக் கொண்டுள்ளது.  

View all

TN Stateboard Education Study Materials

NEET உயிரியல் - சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகள் Study Materials ( NEET Biology - Environmental problems Study Materials ) - by Banu - Tiruvallur Sep 11, 2019

சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகள் Study Materials

NEET உயிரியல் - உயிரிய மூலக்கூறுகள் Study Materials ( NEET Biology - Biomolecules Study Materials ) - by Banu - Tiruvallur Sep 11, 2019

உயிரிய பல்வகைமை Study Materials

NEET உயிரியல் - சூழ்நிலை மண்டலம் Study Materials ( NEET Biology - Context Zone Study Materials ) - by Banu - Tiruvallur Sep 11, 2019

சூழ்நிலை மண்டலம் Study Materials

NEET உயிரியல் - உயிரினங்களும் – சுற்றுச் சூழலும் Study Materials ( NEET Biology - Organisms - the environment Study Materials ) - by Banu - Tiruvallur Sep 11, 2019

உயிரினங்களும் – சுற்றுச் சூழலும் St...

NEET உயிரியல் - உயிர் தொழில் நுட்பவியல்- அடிப்படை கொள்கை மற்றும் பயண்பாடுகள் Study Materials ( NEET Biology - Bio Technology - Basic Principles and Practices Study Materials ) - by Banu - Tiruvallur Sep 11, 2019

உயிர் தொழில் நுட்பவியல்- அடிப்படை க...

NEET உயிரியல் - உணவு உற்பத்தி மேம்பாட்டு வழிமுறைகள் Study Materials ( NEET Biology - Food Production Development Mechanisms Study Materials ) - by Banu - Tiruvallur Sep 11, 2019

உணவு உற்பத்தி மேம்பாட்டு வழிமுறைகள...

NEET உயிரியல் - மனித உடல் நலம் மற்றும் நோய்கள் Study Materials ( NEET Biology - Human health and disease Study Materials ) - by Banu - Tiruvallur Sep 11, 2019

மனித உடல் நலம் மற்றும் நோய்கள் Study Material...

NEET உயிரியல் - பரிணாமம் Study Materials ( NEET Biology - Evolution Study Materials ) - by Banu - Tiruvallur Sep 11, 2019

பரிணாமம் Study Materials

NEET உயிரியல் - மூலக்கூறு அடிப்படையிலான பாரம்பரியம் Study Materials ( NEET Biology - Molecular Based Tradition Study Materials ) - by Banu - Tiruvallur Sep 11, 2019

மூலக்கூறு அடிப்படையிலான பாரம்பரிய...

NEET உயிரியல் - மரபியல் Study Materials ( NEET Biology - Genetics Study Materials ) - by Banu - Tiruvallur Sep 11, 2019

உயிரியல் - மரபியல் Study Materials

View all Study Materials

TN StateboardStudy Material - Sample Question Papers with Solutions for Class 11 Session 2019 - 2020

Latest Sample Question Papers & Study Material for class 11 session 2019 - 2020 for Subjects கணிதம், பொருளியல், இயற்பியல், வேதியியல், வரலாறு, வணிகக் கணிதம், கணினி அறிவியல், கணக்குப்பதிவியல், வணிகவியல், கணினி பயன்பாடுகள் , கணினி தொழில்நுட்பம், தமிழ் in PDF form to free download for practice. Download QB365 Free Mobile app & get practice question papers.

More than 1000+ TN Stateboard Syllabus Sample Question Papers & Study Material are based on actual Board question papers which help students to get an idea about the type of questions that will be asked in Class 11 Final Board Public examinations. All the Sample Papers are adhere to TN Stateboard guidelines and its marking scheme , Question Papers & Study Material are prepared and posted by our faculty experts , teachers , tuition teachers from various schools in Tamilnadu.

Hello Students, if you like our sample question papers & study materials , please share these with your friends and classmates.

Related Tags